„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Mokymai mokytojams

Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijoje vyko trečiasis „Erasmus+” projekto „Stand Against Bullying Through Arts“ partnerių susitikimas. Į paskutinius pirmųjų metų mokymus atvyko 17 dalyvių iš Ispanijos, Graikijos, Rumunijos ir Bulgarijos.

Projektas skirtas išmokti naudoti įvairias meno ir sporto veiklas, kurios įtrauktų mo­kinius, skatintų juos bend­rauti, padėtų mažinti pa­ty­čias.

Šiame projek­te mokymus rengia ne tik pri­imančios ša­lies atstovai, bet ir at­vykstan­tys partneriai. Grai­kijos daili­ninkai mokė kur­ti pašto me­ną, ru­munai – vai­dinti isto­ri­­jas, o mes paruošėme me­džiagą apie patyčias sporte, mokėme kep­ti duoną, šokti liaudies šo­kius, žaisti sporti­nius žai­di­mus. 

Daugiau informacijos apie projektą galima rasti projekto interneto svetainėje https://wordpress.com/view/ka2sabta.wordpress.com. 

Projektas finansuojamas, re­miant Europos Komisijai. 

Stasys BAUBKUS,

projekto koordinatorius

AUTORIAUS nuotr.