„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

„Dūzginėlis“ – folkloro festivalyje Prahoje

Paskutinėmis rugpjūčio dienomis Prahoje vyko tarptautinis folkloro festivalis, į kurį  buvo pakviestas ir Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos bei Laukuvos kultūros namų vaikų folkloro kolektyvas „Dūzginėlis“. 

Iš viso šiame festivalyje da­ly­vavo 22 kolektyvai iš Lie­tuvos, Ru­mu­ni­jos, Uk­rai­­nos, Len­ki­jos, Slo­va­ki­jos, Bul­­ga­­­ri­­jos, Ita­li­jos, Graikijos, Kro­­a­ti­­jos bei Ispa­ni­jos. 

Puikiai pasirodę koncerte, tu­rėjome galimybę apžiūrėti gra­žiausias Prahos vietas, aplankė­me Čekijos Adr­š­­pach uolas. 

Ši kelionė bu­vo ne­pa­pras­tai įdo­mi ir turininga – ne tik pamatėme daugelio kitų šalių kolektyvų, bet ir patys šauniai pasirodėme. Dėkojame mokinių tėveliams už finansi­nę pagalbą, organizuojant šią kelionę, ir Šilalės kultūros cent­ro direktorei Ir­minai Kėb­lienei už dovanas rengi­nio organizatoriams bei mū­sų kolektyvui. Tik jų dėka galėjome išvyk­ti į tarptautinį festivalį ir atstovauti Lie­tuvai bei Šilalės kraštui. 

Olga JOGMINIENĖ, 

kolektyvo vadovė 

AUTORĖS nuotr.