„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Projekto dalyvių susitikimas

Šilalės suaugusiųjų mokykla dalyvauja programos „Erasmus+" mokyklinio ugdymo sektoriaus strateginės partnerystės projekte „Books – Big Ocean of Knowledge“ („Knygos – didžiulis žinių vandenynas“), kuris skirtas jaunimo klasių mokiniams. Jame bendradarbiauja penkios mokyklos iš Turkijos, Lietuvos, Lenkijos, Ispanijos bei Rumunijos. 

Antras trum­pas susitikimas vyko Is­pa­nijoje, Vi­lla­nu­eva de la Ca­ñada (Mad­ri­­das) Zola mo­kykloje. Ja­me da­lyvavo ir Ši­la­lės su­au­gusiųjų mo­kyk­los ats­to­vai. 

Vyko įvai­rios veik­lo­s, įro­dan­čio­s, jog skaity­mas yra įdomus ir nau­­din­gas užsiėmimas, kuris ne tik ugdo skaity­mo įgūdžius, bet ir padeda formuotis asmenybei. Taip pat apžiūrėjome mo­kyklą, dalyvavome pamokose, bend­ravome su mokiniais bei mokytojais, dalinomės gerąja patirtimi, pasisėmėme naujų idėjų. Aptarta tolimesnė projekto eiga ir veiklos, susitarta dėl  vizito Len­ki­joje. 

Laisvalaikiu turėjome gali­mybę su­sipažinti su Ispa­ni­jos kultūra, istorija, papročiais. Apžiūrėjome Madri­dą, Toledą ir San Lorenzo de El Esco­rial vienuolyną.

Kelionė į Ispaniją finansuota iš Euro­pos Sąjungos programos „Erasmus+“.

Daiva ALBRECHTIENĖ,

projekto koordinatorė 

AUTORĖS nuotr.