„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Pasitiko sugrįžusius

Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje atidaryta Šilalės meno mokyklos Dailės skyriaus mokinių kūrybinių darbų pa­roda „Paukščiai sugrįžo”. Mokinius ir jų tėvelius pasveikino Švietimo pa­galbos tarnybos atstovai, dailės mokytoja ekspertė Lai­mu­tė Rup­šytė. Šilalės meno mokyk­los direktoriaus pavaduoto­jas ug­dymui Andrius Zai­kaus­kas pasidžiaugė jaunųjų dailininkų kruopštumu, at­liekant savo kūrybinius su­ma­­nymus gratažo technika. Tai grafikos technika, kai dir­­bama ant iš anksto vašku, krei­da ir tušu…

Pelnė medalius

Šiauliuose, lengvosios atletikos manieže, vyko tradicinės vaikų varžybos „Sidabri­nis me­dis“. Jose dalyvavo ir Kaltinėnų Aleksandro Stul­gins­kio gimnazijos moksleiviai, treniruojami Severino Čės­nos. Lengvosios atletikos varžybos „Sidabrinis medis“ Šiau­liuose organizuotos jau 14-ą kartą. Šiemet į šį sporto renginį susirinko kone 200 dalyvių iš visos Lietuvos. Kaltinėniškiams varžybose sekėsi išties neprastai – S. Čės­­nos treniruojami moksleiviai namo grįžo su medaliais. 3 kg rutulio…

Jaunieji lengvaatlečiai – ketvirti

Lietuvos jaunučių čempionate Klaipėdoje dalyvavo ir Šilalės–Kaltinėnų leng­vaatlečių komanda. Jauniesiems sportininkams pavyko pelnyti ketvirtąją vietą. Klaipėdoje, leng­vosios at­le­­tikos manieže, vyko Lie­tu­­vos jaunučių čempionatas. Jame daly­va­vo jungtinė Ši­lalės–Kal­­­ti­nė­nų lengvaat­lečių komanda. Kaltinėnų Alek­sandro Stul­ginskio gimnazijos auk­lė­ti­niai savo pasiektais rezultatais bu­vo tarp geriausiųjų. Ernesta La­sauskaitė 3 kg rutulio stūmimo rungtyje iškovojo pirmąją vietą. Jos rezultatas – 12,15 m. Emilija Ašmonaitė toje pačioje rungtyje…

Susitikimas Slovakijoje

Projekte „Erasmus+“ „Essential Life skills“ dalyvau­jantys Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos aštun­tokai Rokas Auryla, Beatričė Rupšlaukytė, Ne­­da Ei­tu­ty­tė bei mokytojos Irena Navikienė, Aurelija Be­tin­­gie­nė, Inga Andrijauskienė viešėjo Slovakijoje, Ži­li­nos miesto mokykloje. Užsiėmimų tema buvo finan­sai ir jų planavimas. Su­si­ti­kimo metu moks­lei­viai bei mokytojai iš Slovakijos, Grai­kijos, Ita­li­jos, Lenkijos ir Lie­tu­vos susipažino su įvairių šalių bankų teikia­momis paslaugomis, prak­tinė­se veik­lose lygino…

Laisvę įamžinome piešiniuose

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras ir Dailės mokytojų asociacija organizavo piešinių konkursą „Mes užaugome laisvi“, skirtą Laisvės gynėjų dienai paminėti. Konkursinių darbų paroda buvo pristatyta Seimo parodų galerijoje. Dalyvius pasveikino Sei­mo Pir­mi­ninko pa­va­­duotoja Irena De­gu­tienė, Lietuvos mo­ki­nių neformaliojo švieti­mo centro direk­to­rius Al­gir­das Sa­ke­vi­čius bei dar­­­bų vertinimo komi­si­jos pirmininkas, Vil­niaus dailės akade­mijos Pie­šimo kated­ros profe­sorius Jonas Kaz­laus­kas. Konkursui buvo pateikti 523…

Atviros rankų lenkimo varžybos

Sporto renginys buvo skirtas sausio 13-osios įvykiams paminėti. Jėgas išbandė jau­nimo komandos iš Mažeikių, Skuodo, Gargž­dų, Radviliškio, Šilalės, Šilutės, Kaltinėnų ir Var­nių. Varžytasi net 36 kategorijose: vaikinai iki 18 m.: kairė ir dešinė rankos – 55 kg, 60 kg, 65 kg, 70 kg, 75 kg, 80 kg, +80 kg; merginos iki 18 m.: kairė ir dešinė rankos – 50 kg,…

Kalėdinės akimirkos

Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos prieš­mokyklinės grupės ir pradinių klasių mokinukus nu­džiugino Kaltinėnų kultūros namuose vykusi mu­zi­kinė pasaka „Kalėdinė spalvų istorija“. Šventė padovanojo mažiesiems bei visiems susirinkusiems daugybę magiškų akimirkų, linksmų dainelių, šokių ir šventinę nuotaiką, kurią sukūrė spektaklio herojai. Valda JEGOROVIENĖ Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė AUTORĖS nuotr.

Kartų tiltai Pajūryje

Turbūt kiekvienoje mokykloje yra žmonių, darančių kur kas daugiau nei reikalauja įvairios programos bei iš jų tikimasi. Atsiranda lyderių, paskui kuriuos eina bendraminčiai. Metų sandūroje dalis pajū­ra­liškių mokinių, padedami tė­vų atstovės Editos Jur­gu­­tie­nės, mo­kytojų, vadovų, ga­mino ir de­koravo keksiu­kus. Lydimi mokytojų meto­di­ninkių Ele­nos Linkienės bei Onutės Dvi­lie­nės, mokiniai, lankydami vy­resnės kartos žmones, dovanojo jiems savo kep­tus saldumynus, bendravo. Kaip žinia,…

Auginkime laimingą kartą

Pajūralio pagrindinėje mo­­kykloje vyko respub­li­ki­nė nuoseklaus sociali­nio ir emocinio ugdymo prog­ramų įgyvendinimo švie­timo įstaigose teo­ri­nė-praktinė konferencija „Au­ginkime laimingą kar­tą“. Vis dažniau kalbama apie nuoseklų socialinį ir emocinį ugdymą bei jo įtaką vaikų ir suaugusių tarpusavio santykiams, gebėjimui dirbti kartu, produktyviai mokytis, atlikti svarbius vaidmenis šeimoje, bendruomenėje. Švietimo įstaigų patirtis patvirtina, kad dėl nuoseklaus socialinio ir emocinio ugdymo stiprėja teigiamos mokinių…

Menas padeda mažinti patyčias

Bulgarijos sostinėje Sofijoje tris dienas vyko „Eras­mus+“ projekto „Stand Against Bullying Through Arts“ partnerių susitikimas. Jame kartu su Laukuvos Nor­berto Vėliaus gimnazijos mokytojais dalyvavo part­neriai iš Ispanijos, Graikijos, Rumunijos (dvie­jų or­ga­nizacijų) ir Bulgarijos. Buvome supažindinti su įvai­riomis patyčių apraiš­ko­mis bei mokomi meno me­todų, kurie padėtų mažinti patyčias tiek mokykloje, tiek visuomenėje. Dirbdami tarp­tautinėse gru­pė­se, mokėmės naudoti Fo­ru­mo, Statulų, Laik­raščių, Ne­ma­tomą…

Paroda „Močiutės raštuotas šalikas“

Prieš pat gražiausias metų šventes Šilalės meno mokyklos dailės skyriaus mokiniai (mokyt. Laimutė Rupšytė) Šilalės švietimo pagalbos tarnybos patalpose surengė savo kūrybinių darbų parodą „Močiutės raštuotas šalikas“. Į atidarymą atvyko mažųjų dailininkų tėveliai, seneliai. Šilalės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Erika Gargasė įteikė vaikams padėkas. Parodėlė veiks iki sausio pabaigos. Laimutė RUPŠYTĖ Šilalės meno mokyklos dailės mokytoja ekspertė AUTORĖS nuotr.

Pajūrio vaikai Kalėdų stebuklą jau patyrė

Galimybė apsilankyti magiškojoje Laplandijoje ir iš ar­ti pamatyti tikrą Kalėdų Senelį pasitaiko tikrai ne kiek­­vienam. Tačiau Pajūrio vaikų globos namų auk­lė­­­tiniai jau kelinta diena gyvena iš šios neeilinės ke­lio­­nės parsivežtais įspūdžiais. Septynis vaikus už po­­­lia­rinio rato nulydėjusi auklėtoja Onutė Brinkienė džiau­­­giasi, jog Pajūrio vaikus šiemet Kalėdų stebuklai ap­­lankė ge­rokai anksčiau. Pajūrio vaikų globos na­mų direktorė Raimundė Rau­do­nie­nė sako, kad į…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą