„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Bataliono įkurtuvės Pajūryje – su patrankų ir orkestro trenksmu

Pirmadienį į Pajūrį skubėjo ne tik mūsų rajono gyventojai, bet ir svečiai iš sostinės ir net užsienio. Tokio neįprasto sujudimo priežastis – Lietuvos kariuomenės motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos bataliono įkurtuvės. Liepos 1-oji yra tikroji šio karinio vieneto gimtadienio data – batalionas įkurtas lygiai prieš dvejus metus.

Iškilmės prasidėjo Pajūrio rekreaciniame parke, kur rikiavosi ne tik naujojo bataliono, bet ir pasveikinti atvykusių karinių vienetų kariai. Čia oficialiai įteikta ir kovinė bataliono vėliava. 

Ceremonijoje dalyvavo ka­riuo­menės vadas gen. ltn. Jo­­nas Vytautas Žukas, kraš­to ap­­saugos minist­ras Rai­mun­das Karoblis, Sausumos pajėgų va­­das gen. mjr. Val­demaras Rup­šys, Lietuvos kariuome­nės or­dinariato apaštalinis ad­mi­nist­ratorius, Vil­niaus arki­vys­kupas metropo­litas Ginta­ras Gru­­­šas, Motori­zuo­to­sios pėsti­nin­­kų brigados „Že­mai­tija“ va­das plk. Ar­tūras Rad­vila, kiti svečiai. Visi jie buvo pakviesti prikalti po vinutę prie bataliono kovinės vėliavos koto – simboliškai ją pritvirtinti, o arkivyskupui G. Grušui vėliavą pašventinus, ji įteikta Pajūryje dislokuoto bataliono vadui mjr. Vadimui Jeriominui. 

Sveikindamas karius, krašto apsaugos ministras priminė, kad liepos 1-ąją minėjome tris progas: M. Pečiulionio bataliono gimtadienį, kovinės vėliavos įteikimą bei įkurtuves tikrojoje dislokacijos vietoje.

„Naujo karinio miestelio atsiradimas yra aiškus pareiškimas, jog kariuomenė atsinaujina ir stiprėja. Tad šiandien švenčiame svarbų kariuomenės plėtros žingsnį ir tvarų kariuomenės augimą, kuris toliau stiprina šalies gynybą bei siunčia signalą išorei, kad esame visada pasirengę gintis“, – sakė krašto apsaugos ministras R. Karoblis.

„Labai džiugu, jog dabar tik­rai galėsime vadinti Pajūrio miestelį nuolatine artilerijos bataliono dislokacijos vieta. Esama infrastruktūra suteiks viską, ko reikia bataliono veik­lai vykdyti. Karių nuotaikos pakilios – visada malonu įsikelti į naują būstą“, – sakė M. Pečiulionio artilerijos bataliono vadas mjr. V. Je­­riominas.

Pajūrį sudrebino trys iškil­mių salvės: už Lietuvos Res­publiką, už Lietuvos kariuomenę, už M. Pečiulionio batalioną. 

Renginys tęsėsi naujojoje bataliono teritorijoje, į kurią kariai ir šventės dalyviai žygiavo skambant karinio orkestro muzikai. Tiesa, čia civilių kiek „nubyrėjo“, karinio miestelio įranga bei infrast­ruktūra labiau domino kariškius.

Bataliono vadas mjr. V. Je­riominas pristatė, kas jau įreng­ta, kas dar bus daroma.

„Šiuo metu kareivinėse gy­vena apie 250 karių. Įsi­kū­rė­me iš 300 modulių pastatytoje stovykloje, kur, be trijų aukštų kareivinių, įrengtas štabas, administracinės, medicinos patalpos, valgykla, degalinė ir plovykla, buvusios žemės ūkio mokyklos pastate veikia sporto salė, į kurią maloniai kviečiami ir vietos gyventojai. Taip pat išsaugojome porą angarų, kuriuose laikome techniką“, – apie bataliono nuolatinės dislokacijos vietos infrastruktūrą pasakojo vadas.

Sausumos pajėgų vadas gen. mjr. V. Rupšys sveikino karius, „įkėlus koją į visiškai naują, specialiai jiems sukurtą bataliono vietą“.

„Tai – istorinis, išskirtinai sėk­mingas įvykis. Ypatingai rei­kia dėkoti Pajūrio gyventojams, nes jie ne tik šiltai priėmė karius, bet ir mato prasmę bend­radarbiavime“, – sakė gen. mjr. V. Rupšys.  

Rajono meras Algirdas Mei­že­nis taip pat pabrėžė šio įvykio svarbą visam rajonui, o Pajūrio seniūnė Roma Veščiūnienė dėkojo kariams už nuoširdumą, kurį jai ir daliai Pajūrio gyventojų jau teko patirti. 

Karinės infra­struktūros Pa­jū­ryje įrengimas kainavo apie 3,9 mln. eurų. Į šią kainą įeina sklypo sutvarkymas (griovimo darbai), lauko inžinerinių tinklų, statinių projektavimas bei statyba, konteinerių įsigijimas ir techninė priežiūra. Šiais metais pradėti karinio dalinio tvo­ros su pralei­džiamuoju punktu projektavimo ir statybos darbai, kuriuos planuojama užbaigti iki spalio.

Iki persikėlimo į naujuosius namus bataliono kariai buvo dislokuoti Oro gynybos batalione Radviliškyje. Iš jo į Pajūrį jie persikėlė birželio pabaigoje. Batalione dirbantis aptarnaujantis personalas sudarytas iš vietos gyventojų. Tad tikimasi, kad 

M. Pe­čiulionio batalionas taps aktyvia vietos bendruomenės ląstele.

Šis karinis vienetas bus vystomas toliau, moduline infrast­ruktūra kariai naudosis laikinai. Planuojama per kelerius metus, pasitelkiant pri­vataus ir viešojo sektorių part­nerystę, bataliono teritorijoje išvystyti nuolatinę karinę infrastruktūrą. Krašto apsaugos ministerija jau yra paskelbusi privataus partnerio atranką.

Brg. gen. M. Pečiulionio artilerijos batalionas buvo pra­dėtas formuoti 2017 m. Jis yra vienas iš naujausių Lie­tuvos kariuomenės motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ vienetų. Šiuo metu brigadą „Žemaitija“ sudaro Klaipėdoje veikiantis štabas, taip pat štabo, ryšių, žvalgybos ir prieštankinė kuopos bei dar trys batalionai –  Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų (Klaipėda), Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio mechanizuotasis pėstininkų (Tauragės r.) ir Lietuvos kunigaikščio Margirio pėstininkų (Šiauliai).

Žydrūnė JANKAUSKIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.