„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Norintiems pradėti verslą kaime – papildomos galimybės

Parama pagal KPP priemonę teikiama pra­dėti ne žemės ūkio veiklą, atitinkančią Eko­nominės veiklos rūšių klasifikatoriuje nurodytas veiklas. Nuotr. iš „Santarvės“ archyvo Parama pagal KPP priemonę teikiama pra­dėti ne žemės ūkio veiklą, atitinkančią Eko­nominės veiklos rūšių klasifikatoriuje nurodytas veiklas. Nuotr. iš „Santarvės“ archyvo

Norintys pradėti verslą kaimo vietovėse gali teikti paraiškas ir gauti išmoką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų prog­ramos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Para­ma ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“. Pažymėtina, jog pakeistos priemonės įgyvendinimo taisyklės. Vienas svarbiausių pakeitimų – didžiausia išmoka vienam paramos gavėjui gali siek­ti nuo 18 800 iki 37 600 eurų – priklausomai nuo sukurtų darbo vietų.

Tikslas – mažinti socialinę atskirtį

Šiam paraiškų priėmimo etapui skirta 25 mln. Eur paramos lėšų. Paraiškos pri­­­­imamos nuo gegužės 18-osios iki bir­že­lio 15-osios. Žmo­­­nės, norintys pradėti vers­­lą kaime, gali teikti pa­raiš­kas paramai gauti Na­cio­na­linės mokėjimo agentūros (NMA) teritoriniuose padaliniuo­se ir elekt­roninėje informacinėje sistemoje ŽŪMIS, adresu www.zumis.lt. Per sistemą paraiškos priimamos iki kvietimo jas teikti paskutinės dienos, 24 val.

Žemės ūkio ministerijos 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus patarėja Inga Budzevičiūtė pabrėžė, kad šios KPP priemonės tikslas – įvairinant veiklą, kuriant bei plėtojant mažąsias įmones, steigiant darbo vietas, skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.

Paramai – papildomi milijonai

Patarėja informavo, jog, ska­tinant ekonomiką bei mažinant bedarbystę kaimo vietovėse, KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sričiai „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ dar papildomai skirta 20 mln. Eur. 

„Ši parama skirta kurti naujus verslus ir darbo vietas kaime ne žemės ūkio sektoriuje. Dėl COVID-19 padaugėjo darbo neturinčių žmonių, ku­riems padėti galėtų parama verslui pradėti. Šiuo metu ypač aktualu mažinti socialinę įtampą dėl padidėjusio nedarbo kaimo vietovėse, tai taip pat ir paskata kurtis mažiems verslams, kurie būtų labiau pasiskirstę teritoriniu atžvilgiu, būtų sukuriamos įvairios paslaugos, labiau prieinamos žmonėms, nutolusiems nuo didžiųjų šalies miestų“, – aiškino Žemės ūkio ministerijos atstovė. 

Veikla, kuriai skiriama parama

Parama pagal KPP priemonę teikiama pradėti ne žemės ūkio veiklą, atitinkančią Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje nurodytas veik­las. Įgyvendinant vieną projektą, galima numatyti kele­tą remiamų ekonomi­nės veik­los rūšių. 

Jei projekte numatoma, kad bus už­siima­ma produktų ga­myba, ap­­do­rojimu, per­dirbimu, šios veik­los galutinis produk­tas negali bū­ti Sutarties dėl Eu­­ropos Są­jun­gos veikimo I prie­­de nurodytas produktas.

Reikalavimai paramos gavėjams

I. Budzevičiūtė informavo, kad parama galės būti skirta fiziniams bei naujai įsteigtiems privatiems juridiniams asmenims. Fiziniai asmenys pri­valo būti nevykdę jokios ne žemės ūkio ekonominės veik­los nuo 2018 m. gegužės 18 d. iki 2019 m. gegužės 18 d. arba per nurodytą laikotarpį vykdę ją mažiau kaip 30 kalendorinių dienų. Privatūs juridiniai asmenys turi būti registruoti ne anksčiau kaip prieš 12 mėn. iki paraiškos pateikimo dienos. Tiek fiziniai, tiek privatūs juridiniai asmenys privalo atitikti labai mažos įmonės reikalavimus ir būti savarankiški (išskyrus ūkininkus). Svarbu, jog pareiškėjo – fizinio asmens – nuolatinė gyvenamoji vieta būtų deklaruota kaimo vietovėje, o pareiškėjo – juridinio asmens – buveinė būtų registruota kaimo vietovėje.

Įsipareigojimas – bent viena darbo vieta

I. Budzevičiūtė akcentavo, kad įgyvendinant projektą, bū­tina sukurti bent vieną darbo vietą (etatą), susijusią su ekonomine veikla, kuriai prašoma paramos. Sukurtą darbo vietą privaloma išlaikyti iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos. Darbo vietos darbo užmokestis arba savarankiška veikla užsiimančio asmens grynųjų pajamų dydis per ataskaitinius metus turi būti ne mažesnis negu 12 minimalių mėnesinių algų, nustatytų Vyriausybės nuta­rimu.

Išmoka – per du kartus

Paramos gavėjui 18 800 Eur, kai sukuriama viena darbo vieta, arba 37 600 Eur, kai sukuriama ne mažiau kaip dvi darbo vietos, išmoka bus išmokama 100 proc. dviem dalinėmis išmokomis. Pirmoji da­lis, sudaranti 80 proc. visos skirtos išmokos sumos, bus išmokėta per 10 darbo dienų po sprendimo skirti paramą priėmimo, likę 20 proc. – tinkamai įgyvendinus verslo planą ir pateikus NMA mokėjimo prašymą.

Paskutinis mokėjimo prašy­mas NMA turi būti tei­kia­mas ne vėliau kaip pirmaisiais metais po verslo plano įgy­vendinimo metų ir ne vėliau kaip iki 2023 m. birželio 30 d.

Atnaujinta Antradienis, 26 gegužės 2020 08:42