„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Reaguojant į COVID-19 protrūkį, perskirstytas KPP biudžetas

Perskirsčius programos biudžetą, skirta išimtinė parama, kurios tikslas – padėti COVID-19 paveiktiems ūkininkams ir vykdantiesiems veiklas kaimo vietovėse  „Santarvės“ archyvo nuotr.  Perskirsčius programos biudžetą, skirta išimtinė parama, kurios tikslas – padėti COVID-19 paveiktiems ūkininkams ir vykdantiesiems veiklas kaimo vietovėse „Santarvės“ archyvo nuotr.

Neseniai Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. progra­mos (KPP) įgyvendinimo stebėsenos komitetas svarstė ir patvirtino programos pakeitimus bei projektų pagal šios programos priemones atrankos kriterijus. Perskirsčius KPP biudžetą, skirta 33 mln. eurų išimtinei paramai. 

Programoje – nauja priemonė

Žemės ūkio ministerija informuoja, kad KPP stebėsenos komiteto posėdyje buvo pritarta papildyti KPP nauja priemone – „Išimtinė laiki­na parama ūkininkams ir mažoms bei vidutinėms įmonėms, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė“. Pritarus tokiai paramai, komitetas perskirstė lėšas iš kitų KPP priemonių, veiklos sričių, kuriose prognozuojamas nepanaudotų lėšų likutis programinio laikotarpio pabaigoje.

Perskirsčius programos biu­džetą, naujai priemonei įgy­ven­dinti bus skirta 33,1 mln. Eur.

Žemės ūkio ministerijos Stra­teginių pokyčių valdymo grupės vadovė Virginija Žoštautienė, pristatydama naują KPP priemonę, teigė, kad pastarosios tikslas – padėti COVID-19 krizės paveiktiems ūkininkams ir fiziniams asmenims, vykdan­tiems veiklą kaimo vietovėje. 

„Jų ekonominė situacija pablogėjo ir finansinis poveikis tęsiasi ilgiau negu karantino laikotarpis. Priemone siekiama pri­sidėti prie Lietuvos žemės ūkio ir maisto sektoriaus gamybos potencialo išsaugojimo“, – teigė ministerijos atstovė. 

Nukentėjo dėl apribojimų

Didžiausia paramos suma ne­viršys 7 tūkst. Eur vienam pareiškėjui ūkininkui (fiziniam ar juridiniam asmeniui, vykdančiam žemės ūkio veiklą). Para­ma fiziniam asmeniui, savaran­kiškai vykdančiam veiklą pagal veiklos liudijimą ar įregist­ravusiam individualią veiklą, – 1,8 tūkst. Eur. Labai mažai ir ma­žai įmonei (juridiniam asmeniui, neatsižvelgiant į jo teisinę formą) paramos suma negalės būti didesnė nei 18 tūkst. Eur. 

Parama būtų skiriama pareiš­kėjams, vykdžiusiems ir paraiš­kos pateikimo momentu vykdantiems veiklą, kuriai karantino metu buvo taikomi Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu paskelbti apribojimai, taip pat tiems, kurie gamina žaliavą produkcijai ar produkciją, kurios realizavimui turėjo įtakos tokie apribojimai.

Nepalankūs – treji metai

Lietuvos žemės ūkio ir maisto sektoriaus padėtį sunkina tai, jog praėjusieji treji metai buvo nepalankūs. Dėl stichinių meteorologinių reiškinių padarinių žemės ūkiui šalies teritorijoje buvo skelbiamos net trys ekstremalio­sios situacijos: 2017 m. – dėl ilga­laikio kritulių pertekliaus; 2018 m. ir 2019  m. – dėl stichinės sausros.

Žemės ūkio ministerija pabrėžia: kadangi kai kuriems žemės ūkio sektoriams, vykdantiems pirminę gamybą ir nukentėjusiems nuo COVID-19 pandemijos, jau buvo skirta valstybės parama, šia laikina priemone siekiama spręs­ti likvidumo problemas, dėl kurių kyla pavojus ūkininkavimo veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimu užsi­imančių mažųjų įmonių ir ūkių veiklos tęstinumui.

Planuojama paremti apie 1,9 tūkst. pareiškėjų. Paraiškos turėtų būti renkamos  spalį–lapkritį, o vertinamos lapkritį–gruodį.

Atnaujinta Penktadienis, 11 rugsėjo 2020 08:29