„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Politikų troškimas auklėti laikraštį neslopsta

Daugiau nei 30 metų gyvena­me laisvoje bei demokratinėje vals­ty­bėje ir ga­li­me reikš­ti savo nuomonę ir mintis, ne­bijodami jokios cenzūros ar ribojimų. Užaugo karta, kuri net ne­įsi­vaizduoja, kad kažkada ga­lė­jo bū­ti kitaip, o redak­ci­joms kiek­vie­ną į vie­šumą palei­džia­mą žodį reikėjo de­rinti su įvai­riau­siais „glavlitais“ ir pan. Deja, ten­ka pripažinti, jog nemenka dalis po­litikų bei val­di­ninkų dar ne­pa­jė­gia atsikratyti įsi­tikinimo, kad turi tei­sę nurodinėti, ką žiniasklaida gali skelb­ti, o apie ką rašyti nevalia arba „geriau nerei­kia“...

Angelė BARTAŠEVIČIENĖ

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 34