Stiprina kovą su kiberne­ti­nėmis grėsmėmis

Europos Komisija šią savaitę pa­teikė bendrą komunikatą dėl Eu­ro­pos Sąjungos kibernetinės gynybos politikos ir karinio mobilumo veiksmų planą, kuriais siekiama page­rin­ti saugumo aplinką, šiuo me­tu prastėjančią dėl Rusijos agre­sijos prieš Ukrainą, bei padidinti ES pa­jėgumus apginti savo piliečius ir in­frastruktūrą.  

Įgyvendindama naują kibernetinės gynybos politiką, ES teigia glaudžiau bend­radarbiausianti ir daugiau investuosianti į kibernetinės gynybos sritį, kad būtų galima geriau apsiginti bei apsisaugoti nuo vis dažnėjančių kibernetinių išpuolių, greičiau juos aptikti ir užkirsti jiems kelią. 

Kibernetinė erdvė neturi sienų, o pastarojo meto kibernetiniai išpuoliai prieš energetikos tinklus, transporto infrast­ruktūrą ir kosmoso įrenginius rodo, kokią riziką jie kelia tiek civili­niams, tiek kariniams subjektams. Todėl reikia imtis daugiau veiksmų, siekiant apsaugoti piliečius, ginkluotąsias pajėgas, taip pat civilines ir karines misijas bei operacijas.

Europos Komisijos atstovybė Lietu­vo­je nurodo, kad ES kibernetinės gynybos politika siekiama sustiprinti kibernetinės gynybos pajėgumus, pagerinti karinių ir civilinių kibernetinių bendruomenių (civilinių, teisėsaugos, diplomatinių bei gynybos) bendradarbiavimą ir geriau koordinuoti jų veiksmus. Ji leis veiksmingiau valdyti kibernetines krizes bei padės sumažinti strateginę priklausomybę ypatingos svarbos kibernetinių technologijų srityje, kartu stiprinant Europos gynybos technologinę bei pramoninę bazę, taip pat skatins mokymus, pritrauks ir išlaikys talentingus kibernetikos specialistus ir leis glaudžiau bendradarbiauti su mūsų partneriais kibernetinės gynybos srityje. 

ES kibernetinės gynybos politika yra grindžiama keturiais ramsčiais, apimančiais įvairias iniciatyvas, padėsiančias ES ir valstybėms narėms: veikti kartu, siekiant stipresnės ES kibernetinės gynybos; apsaugoti ES gynybos ekosistemą; investuoti į kibernetinės gynybos pajėgumus; plėtoti partnerystes, sprendžiant bendras problemas.

Jurgita ŠAPĖNAITĖ