Įvažiavimai į sodybas ir sklypus – valstybės nuosavybė

Kiekvienos kaime gy­venančios šeimos svajonė – geras kelias, nes nuo jo labai priklauso gyveni­mo kokybė ir sėkmė. Ta­čiau pradėjus remon­tuo­­ti žvyr­kelius, kyla prob­le­mų, ku­rias ne visada pavyksta išspręsti. Daugiausiai nerimo kaimo žmonėms ke­lia nuovažų naikini­mas – jie pyksta, kad „iš žvaigž­džių“ rekonstrukcijos projektus rengiantys inžinie­riai į kaimus nevažiuoja ir nesidomi, kokių poreikių turi prie vieno arba kito kelio gyvenantys ar ūki­ninkaujantys žmonės. Susisiekimo ministerija tei­gia, jog, rekonstruojant ke­lius, yra panaikinamos neteisėtai įrengtos nuo­važos, o teisėtos esą su­tvarkomos pagal kelio pa­rametrus. 

Daiva BARTKIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 88