Logo
Spausdinti šį puslapį

Duobėti žvyrkeliai - Šilalės valdžios gėda

Kada į Šilalę beatvyktų Seimo narys Remigijus Že­mai­taitis, jo priėmimų visada laukia būrys rinkėjų. Nemažai gyventojų, ypač iš tolimesnių kaimų, prašo nemokamos juridinės konsultacijos, tačiau dažnai žmonės kreipiasi ir dėl aktualių bendruomenėms problemų. Bene didžiausią rūpestį pastaruoju metu kelia susisiekimas su rajono centru - dauguma žvyrkelių jau nebepanašūs į kelius, nes nebeturi net žvyro dangos.

Valdžiai keliai nerūpėjo?

Seimo narys R.Žemaitaitis sako, jog kaimo keliai skauduliu per vieną dieną neta­po. Jais rajono valdžia beveik nesirūpino nuo pat šalies ne­priklausomybės atkūrimo, to­dėl dabar atokesnių vietovių žmonėms išties kyla ne­ma­žai rūpesčių, kai reikia nuvykti į seniūniją, pas gydytoją ar pasiekti miestą.

„Šilalės rajone yra keliolika kaimų, kurių gyventojams susisiekimas su rajono centru yra didelis vargas. Nežinau ko­dėl, bet rajono vadovai šią problemą ignoruoja, nes, mano įsitikinimu, ne­daro nieko, kas galėtų pagel­bėti žmonėms“, - tvirtina R.Že­maitaitis.

Pasak parlamentaro, kelių būk­lė tragiškai suprastėjo 2008-2013 metais, Lietuvą val­dant konservatoriams, kai šalies finansiniai ištekliai bu­vo nukreipti gynybai didinti. 2013 m. vykusiuose susitikimuose su gy­ventojais nuolat skambėdavo klausimas: kada išasfaltuos kelią.

Šilalėje Seimo nariu išrinktas R.Žemaitaitis įsitikinęs, kad dėl prastos vietinių kelių būklės neabejotinai kaltas ir rajono vadovų neveiklumas. Seniūnijose rengiamuose susitikimuose kiekvieną pavasarį žmonės girdi pažadus, jog šiemet keliai tai jau tikrai bus sutvarkyti. Tačiau rudenį paaiškėja, kad jei kur nors asfaltas ir paklotas, tai dažniausiai tik ten, pasak R.Žemaitaičio, kur važinėja valdžiai artimesni asmenys -  draugai, partijos nariai, svarbūs rėmėjai.

Praėjusį pavasarį, artėjant savivaldybių tarybų rinkimams, dabartinės valdžios pa­žadai liejosi kaip upės iš krantų.

„Klausydamasis „Šilališkių ko­alicijos“ vedlio Raimundo Vai­tiekaus postringavimų, kaip jis ties bei remontuos ke­lius, negalėjau nesistebėti. Žmo­gus, praėjusią kadenciją bu­vęs vicemeru ir nepasirūpinęs, kad bent vienas kelias būtų pradėtas asfaltuoti, žadėjo neįmanomus dalykus. Da­bar atrodo, jog, tapęs savivaldybės administracijos di­­rektoriumi, R.Vaitiekus jau primiršo savo pažadus. Bet juk dėl to, kad atmintis trumpa, negali net pykti“, - juo­kėsi R.Že­maitaitis.

Ir vis dėlto Seimo nariui pikta, kad šiemet, teikdami ataskaitas seniūnijų gyventojams, rajono vadovai giriasi nuopelnais, prie kurių nepridėjo nė piršto.

Nesugebėjo paruošti dokumentų

„Tapęs Seimo Ekonomikos komiteto pirmininku, papra­šiau Susisiekimo ministeri­jos vadovų kuo skubiau at­­kreipti dėmesį į kelius Jo­man­tai-Vis­džiaugai, Ši­la­­lė-Did­kiemis, Obe­lynas-Var­sėdžiai, Pagry­bis-Kaltinėnai, Kaltinėnai-Pa­len­­tinis, Palen­tinis-Ber­­­­žė-Po­že­­rė, Laukuva-Juodainiai, Kvė­darna-Ža­dei­kiai-Laukuva bei Pa­jūralis-Teneniai-Šyliai, atlikti jų apkrovų matavimus bei nu­statyti atkarpas, kuriose eis­mas yra intensyviausias, nes vi­siems 60 kilomet­rų išasfaltuoti būtų reikėję net 16 mln. eurų“, - neslepia R.Žemaitai­tis.

Pernai politikui buvo pateikti ministerijos atlikti automobilių srautų Šilalės rajono keliuose skaičiavimai. Jie rodo, jog praktiškai visus kelius reikėtų kuo greičiau remontuoti, o esant galimybei - ir asfaltuoti.

„Tai patvirtina, kad jeigu 2008-2012 m. valstybei vadovavusi Andriaus  Kubiliaus Vyriausybė nebūtų sustabdžiusi žvyrkelių programos, trys ar penki iš mano paminėtų kelių jau garantuotai būtų išasfaltuoti“, - įsitikinęs Seimo narys.

Išanalizavęs vie­ti­nių kelių re­montą bei as­­faltavimą ap­­sun­­ki­­nan­čias prob­­le­mas, R.Že­­mai­taitis Seime pasiūlė kuo greičiau sudaryti naują kaimo kelių asfaltavimo prog­ramą bei nurodė galimus jos finansavimo šaltinius. Pra­ėjusių metų pabaigoje visos valdančiosios partijos šiai prog­ramai pritarė.

Tačiau blogą konser­vatorių Vyriausybės pa­­­tirtį, parlamentaro nuo­­­mone, perėmusi Šilalės rajono savivaldybė iki šiol neatliko namų darbų - neparuošė bū­tinų dokumentų, jog ke­lių Jomantai-Visdžiaugai, Obe­­­ly­nas-Varsėdžiai, Šila­lė-Did­­kie­mis, Kaltinėnai-Pa­len­tinis, Pa­len­tinis-Beržė-Po­že­rė, Lau­kuva-Juodainiai, Kvė­dar­na-Ža­deikiai-Lau­kuva atkarpas, ku­riomis vyksta intensyviausias automobilių eismas, būtų galima įrašyti į naują kaimo plėt­ros „Europa investuoja į kaimo vietoves“ prog­ramą.

Pastangos davė rezultatų

Šilalėje išrinkto Seimo nario pastangos netrukus davė rezultatų. Jau 2014 m. valstybės biudžete finansavimas keliams tvarkyti ir tiesti buvo padidintas dešimtadaliu. De­ja, Šilalės savivaldybė tuo nepasinaudojo.

„Priešingai nei kituose rajonuose, Šilalėje vyko protu sunkiai suvokiami dalykai: žvyras būdavo perkamas 200-300 litų brangiau nei ki­tur, pastebimai išaugo darbų kaina. Gal rajono vadovai stengėsi ne kelius žmonėms tvarkyti, o kuo daugiau pinigų kažkam padalinti? Žinant, kokia įmonė rajone gauna daugiausiai savivaldybės užsakymų, tokių minčių kyla savaime“, - svarsto R.Žemaitaitis.

Jis tvirtina, kad ir šiemet Seimo dauguma laikėsi susitarimo išsaugoti nepakitusį finansavimą vietinės reikšmės keliams, nors kai kur jis ir yra keliomis procentinėmis dalelėmis sumažėjęs.

Pernai R.Žemaitaičiui pavyko įtikinti Susisiekimo ministerijos vadovus, jog būtina išasfaltuoti 880 m kelio atkarpą nuo Kaltinėnų Žemaičių plento link.

Dar 2012 m. Iždonų gyven­tojams pažadėjęs, kad jau 2016-aisiais Kaltinėnų seniūnijos centrą bus galima pasiekti asfaltuotu keliu, šie­met tą pažadą parlamenta­ras ir įvykdys. Iždonus su Kaltinėnais sujungus 3,55 km asfalto juosta, pagerės dau­gybės žmonių gyvenimo ko­kybė, jie lengviau ir greičiau galės nuvykti į seniūniją, mokyklą, bažnyčią, kultūros įstaigas, apsilankyti pas gydytoją.

„Taip pat noriu pasidžiaugti, kad praėjusiais metais pavyko susitarti dėl kelio Skaudvilė-Bijotai-Kaltinėnai-Kražiai asfaltavimo. 2012 m. per Ko­šių gyvenvietę nutiesta  asfalto danga, tačiau žvyrkeliu žmonėms buvo labai nepatogu pasiekti pagrindinį ke­lią. Po ilgų diskusijų bei įrodinėjimų ši kelio atkarpa pagaliau išasfaltuota“, - džiaugėsi Seimo narys.

Nutiesus 640 metrų asfalto juostą Bijotų link, pagerėjo Košių gyventojų susisiekimas su mokykla, seniūnija ir autostrada Vilnius-Klaipėda.

Per trumpą laiką gauti finansavimą net keliems dideliems objektams - sudėtinga užduotis. Tačiau Seimo narys tvirtina, jog jam pavyko įtikinti Susisiekimo ministeriją, kad asfaltuoti kelius Šilalėje yra būtina.

Nemato noro bendradarbiauti

Seimo narys R.Že­mai­taitis tvirtina nuo­lat jaučiantis ra­jono vadovų truk­dy­mą. Anot politi­ko, sa­vo interesus jie kaskart kaišioja tarsi pa­­ga­lius į ratus.

„Susisiekimo ministerijoje teko girdėti, jog savivaldybė norėjo asfaltuoti ne kelio atkarpą nuo Košių Bijotų link, o gabaliuką kelio Upynoje. Žmonės pasakojo, kad toje vietoje esanti vieno iš konservatorių partijos nario sodyba... Džiaugiuosi, jog savivaldybei nepavyko suklaidinti ministerijos darbuotojų“, - sako R.Že­maitaitis.

Tokių pavyzdžių, anot Sei­mo nario, būtų galima rasti ir daugiau. Tačiau bene pikčiausia, kad kelinti metai rajonui vadovaujanti Tėvynės sąjungos sudaryta koalicija iki šiol nieko ypatingo nepadarė, jog kaimo žmonėms būtų lengviau susisiekti su seniūnijomis bei rajono cent­ru, nors kasmet kartoja tuos pačius pažadus asfaltuoti kelius bei remontuoti duobėtus žvyrkelius.

Todėl ir žmonėms be galo apmaudu, matant, kad pažadais grįstais keliais toli nenuvažiuosi.

Daiva BARTKIENĖ

Atnaujinta Penktadienis, 18 kovo 2016 09:17
2016 © „Šilalės artojas“ – Šilalės rajono laikraštis. Visos teisės saugomos