Logo
Spausdinti šį puslapį

Tau­rė - „Tor­na­do“ ko­man­dai

Fi­nišavo 2016 m. Ši­la­lės ra­jo­no sa­lės fut­bo­lo pir­me­ny­bės, ku­rios tę­sė­si net du mė­ne­sius. Jo­se da­ly­va­vo 6 ko­man­dos.

Pir­me­ny­bės vyk­o dvie­jų ra­tų sis­te­ma. Įpu­sė­jus pir­ma­jam, ge­riau­sią re­zul­ta­tą pa­ro­dė Kvė­dar­nos se­niū­ni­jos ko­man­da „Kvė­dar­na“. Ant­ra­ja­me ra­te per­ga­les sky­nė „Tor­na­do“, ku­ri, įvei­kusi vi­sus varžovus, po il­gos per­trau­kos vėl ta­po Ši­la­lės ra­jo­no salės fut­bo­lo pir­me­ny­bių čem­pio­ne.

Ga­lu­ti­nė ko­man­dų ri­kiuo­tė to­kia: „Tor­na­do“ (27 taškai), „Kvė­dar­na“ (21 tšk.), „Ši­la­lė“ (16 tšk.), „Spor­to mo­kyk­la“ (10 tšk.), „Upy­na“ (6 tšk.), „Ve­te­ra­nai“ (5 tšk.).

Šių me­tų pir­me­ny­bės pa­de­monst­ra­vo puikų ko­man­dų spor­ti­nį pa­si­ren­gi­mą bei meist­riš­ku­mą. Išrink­ti ge­riau­si žai­dė­jai: Pau­lius Au­ry­la („Tor­na­do“), Jus­ti­nas Mic­kū­nas („Kvė­dar­na“), Vy­tau­tas Kur­mis („Ši­la­lė“), Li­nas Jo­man­tas („Spor­to mo­kyk­la“), Ger­das Šim­kus („Upy­na“), Kęs­tas Nor­gė­la („Ve­te­ra­nai“).

Vie­nas var­žy­bas kei­čia ki­tos, ir jau ne už kal­nų Ši­la­lės ra­jo­no fut­bo­lo 8x8 pir­me­ny­bės, ku­rios star­tuos ge­gu­žės mė­ne­sį. No­rin­tie­ji da­ly­vau­ti jau ga­li re­gist­ruo­tis. Kiek­vie­na ko­man­da pri­va­lo iki ge­gu­žės 5 d. Šila­lės spor­to mo­kyk­lai (Ko­vo 11-osios g. 15, Ši­la­lė) pa­teik­ti var­di­nę pa­raiš­­ką, pa­tvir­tin­tą gy­dy­to­jo vi­zo­mis.

Ri­man­tas SIMANAVIČIUS, fut­bo­lo tre­ne­ris me­to­di­nin­kas

Atnaujinta Penktadienis, 22 balandžio 2016 09:43
2016 © „Šilalės artojas“ – Šilalės rajono laikraštis. Visos teisės saugomos