„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

„Gėlių žydėjimas“

Gegužės 9-osios popietę Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus ekspozicijų salėse tvyrojo smagus šurmulys. Čia rinkosi vaikai, jų mamos, mokytojai. Visi atvyko į Šilalės meno mokyklos dailės klasių mokinių kūrybinių darbų paro­dos „Gėlių žydėjimas“ atidarymą. Šilta, spalvinga ir išradinga ekspozicija, sukurta naudojant vilną, audinius, dažus, kartoną, kviečia pasigrožėti jaunųjų autorių kūriniais. 

Parodą pris­tatė jaunųjų dai­­lininkų mokytoja Laimutė Rup­šytė, kuri trumpai nusa­kė kūrybinį pro­cesą ir papasakojo, kaip gimė šie pavasariški darbeliai. Su­si­rin­kusiuo­sius pasveiki­nęs savivaldy­bės me­ras Al­gir­das Mei­že­nis pa­linkėjo vaikams nepra­ras­­ti kūrybinės ug­nelės ir iš­laikyti mei­lę kūrybai iki ži­los senat­vės. Ši­­lalės me­no mo­kyk­los direkto­riaus pavaduotojas ug­dy­mui And­rius Zai­kaus­kas pasidžiaugė gražiu mu­ziejaus ir mokyklos bendradarbiavimu bei pagalba, organizuojant jaunųjų dailininkų darbų pristatymus, įdomia bei išradinga ekspozicija, palinkėjo mokytojai ir toliau išlikti kūrybingai, vesti mokinius dailės pažinimo keliu ir įteikė perduoti vaikams saldžių dovanėlių. 

Parodos atidarymo pauzes užpildė Šilalės Dariaus ir Gi­rėno progimna­zijos mokinio Tautvydo Jo­­naičio atliekamos dainelės, skirtos mamai. Jam pasirengti padėjo muzikos mo­kytoja Laima Sa­roč­kie­nė.  

Visiems darbelių auto­riams įteiktos padėkos. 

Parodą kviečiame aplankyti iki birželio 5 d.

Andrius ZAIKAUSKAS

Žydrūnės JANKAUSKIENĖS nuotr.