„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Darbeliuose pražydo vasara

Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijoje ekspo­nuojama Šilalės meno mo­­­kyk­los dailės skyriaus mokinukų darbelių tema „Gė­­­­lių žydėjimas“ ir Šila­lės socia­linių paslau­gų namų filia­lo Laukuvos vai­­kų dienos centro lan­ky­­­to­jų  kūrinėlių „Meno pasaulyje“ paroda, kuri nu­kelia į vasarą.

Paro­do­je ga­lima pamatyti gėlių iš vel­tinio, išmarginto įvairiaspalve vilna, taip pat pirmą kartą ant didelės dro­bės tapytų Laukuvos die­nos centro vaikų darbelių, iš įvairiausių sėklų kurtų paveikslų. 

Kviečiame užsukti į Lau­ku­vos Norberto Vėliaus gimnaziją ir apžiūrėti parodą, kuri bus eksponuojama iki spalio pabaigos.

Priemonės užimtumui fi­nan­­­suojamos, įgyvendinant pro­jek­tą „Vaikų ir jaunuolių kū­rybingumą, emocinę ir socialinę raišką ugdančios erd­vės sukū­ri­mas“.

Laimutė RUPŠYTĖ

Šilalės meno mokyklos dailės mokytoja ekspertė 

Sandra JOKUBAUSKĖ

Laukuvos vaikų dienos centro socialinė darbuotoja