„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Naujas „Erasmus+“ projektas

Pastaruoju metu daug kalbama apie lyčių lygybę, ly­giateisiškumą. Labai džiugu, kad naujas „Eras­mus+“ projektas šia tema pasiekė ir Šilalės Dariaus ir Gi­­rė­no progimnaziją. 

Projektas skirtas vyriausiems mokiniams – aštunto­kams. Planuojami du su­si­ti­kimai: vienas – Bu­da­peš­te lapkritį, kitas – Is­pa­ni­joje ba­landžio mėnesį. Pa­ren­gia­masis veiklų planavimo vizi­tas vyko rugsėjo 15–17 d. Bu­da­pešte. Numatyta, kokios veiklos bus vykdomos, pasiskirstyta atsakomybėmis, su­planuoti įgyvendinimo bei pro­jekto viešinimo žingsniai. Pag­­­rindinis projekto tikslas – ne tik kalbėti apie lyčių lygy­bę, bet ir skatinti pozityvų mąstymą bei lygiavertį visos visuomenės įsitraukimą į dis­kusiją. Mo­kiniai šių tikslų sieks atlikdami apklausas, ana­­­lizes savo šalyse, pristatinės rezultatus susitikimuose. Pla­­nuojama parengti ir socia­li­nę kampaniją savo mieste, sie­kiant atkreipti dėmesį į lyčių lygybės klausimus. 

Projektas pasitarnaus stere­o­­tipų griovimui, tarpkultūrinio dialogo vystymui, socia­linių barjerų įveikimui. Mo­kiniai, dalyvavę projekto veik­lose, gaus tarptautinį Youth­pass sertifikatą, liudijantį apie mokymų metu įgytas kompetencijas. 

Projektas finansuojamas Eu­ropos Sąjungos lėšomis pagal „Erasmus+“ prog­ra­mą.

Lineta DARGIENĖ

„Erasmus+“ projektų vadovė Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijoje