Logo
Spausdinti šį puslapį

Labdaringo bėgimo idėja: vaikai - vaikams

Iš kairės: Tauragės mero patarėjas Dovydas Kaminskas, I.Aleknienė, V.Kochanskytė, J.Majauskaitė, Tauragės meras Sigitas Mičiulis  A.AMBROZOS nuotr. Iš kairės: Tauragės mero patarėjas Dovydas Kaminskas, I.Aleknienė, V.Kochanskytė, J.Majauskaitė, Tauragės meras Sigitas Mičiulis A.AMBROZOS nuotr.

Tarp­tau­ti­nė vai­kų gy­ni­mo die­na Tau­ra­gės re­gio­ne šie­met bus su­tin­ka­ma ypa­tin­gai. Šia pro­ga pir­mą kar­tą Tau­ra­gė­je vyks UNICEF vai­kų bė­gi­mas, ku­rio me­tu mū­sų ma­žiau­sie­ji au­kos skur­džiai gy­ve­nan­tiems pa­sau­lio vai­kams.

Pa­sau­li­nės UNICEF or­ga­ni­za­ci­jos pa­va­di­ni­mas tik­riau­siai gir­dė­tas dau­ge­liui, ta­čiau ko­kia veik­la ji už­si­i­ma, tiks­liai įvar­din­ti ga­li ne kiek­vie­nas. UNICEF (Jung­ti­nių Tau­tų Vai­kų fon­das) – tai hu­ma­ni­ta­ri­nę pa­gal­bą skur­džiai gy­ve­nan­tiems pa­sau­lio vai­kams tei­kian­ti ne­po­li­ti­nė or­ga­ni­za­ci­ja, ku­rios pa­grin­di­nis tiks­las yra už­tik­rin­ti kiek­vie­no ma­žy­lio tei­sę iš­gy­ven­ti bei už­aug­ti.

Nuo 1993-ių­jų UNICEF vei­kia ir Lie­tu­vo­je. Kaip pa­sa­ko­jo UNICEF Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ko­mi­te­to vyk­do­mo­ji di­rek­to­rė Jo­vi­ta Ma­jaus­kai­tė, iš pra­džių šios or­ga­ni­za­ci­jos tiks­las bu­vo pa­dė­ti Lie­tu­vos vai­kams. ta­čiau 2005-ai­siais, po to, kai įsto­jo­me į Eu­ro­pos Są­jun­gą, pa­tys ta­po­me ša­li­mi do­no­re, ar­ba, ki­taip ta­riant, ga­li­me ne tik im­ti, bet ir duo­ti. Nuo to lai­ko Lie­tu­vo­je or­ga­ni­zuo­ja­mi lab­da­rin­gi ren­gi­niai, ieš­ko­ma fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nių skur­džiau­sio­se pa­sau­lio vals­ty­bė­se gy­ve­nan­tiems ma­žie­siems.

Jau su­reng­tos net pen­kios hu­ma­ni­ta­ri­nės mi­si­jos į Azi­jos, Af­ri­kos bei Pie­tų Ame­ri­kos ša­lis, suor­ga­ni­zuo­ta tiek pat lab­da­rin­gų vai­kų bė­gi­mų. Šeš­ta­sis, vyk­sian­tis šie­met, bus iš­skir­ti­nis, nes pir­mą kar­tą ren­gia­mas ne Vil­niu­je, o ki­ta­me mies­te. Tau­ra­gės „Eu­ro­pe Di­rect“ in­for­ma­ci­jos cen­t­ro va­do­vės Is­val­dos Alek­nie­nės ini­cia­ty­va, bir­že­lio 1-ąją šis lab­da­rin­gas ren­­gi­nys nu­­vil­nys Tau­ra­gė­je, J.V. Kal­­va­no par­ke. Da­ly­vau­ti ma­si­nėje spor­to šventėje, taip pa­re­miant var­gin­gai gy­ve­nan­čius ben­d­ra­am­žius, ra­gi­na­mi ir vi­si Ši­la­lės ra­jo­no vai­kai.

Va­sa­rio 11 d. Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je vy­ko bū­si­mo ren­gi­nio pri­sta­ty­mas. Jo me­tu su­pa­žin­din­ta ne tik su bė­gi­mo idė­ja, tai­syk­lė­mis, bet ir vaiz­džiai pa­ro­dy­ta, kam ati­teks vai­kų su­au­ko­tos lė­šos. Iki sie­los gel­mių su­jau­di­no ek­ra­ne de­monst­ruo­ja­mi vaiz­de­liai iš Sie­ra Le­o­nės, Tan­za­ni­jos. Dau­ge­liui mū­sų sun­ku su­vok­ti, kad tuo­se že­mės kam­pe­liuo­se žmo­nės dar ne­tu­ri elek­tros, sto­ko­ja iš­gy­ve­ni­mui bū­ti­niau­sių da­ly­kų: ge­ria­mo van­dens, mais­­to, pa­­pras­čiau­sių me­di­ka­men­­tų.

Da­ly­vau­ti bė­gi­me, pa­re­miant ne­pa­vy­dė­ti­no­mis są­ly­go­mis au­gan­čius ben­dra­am­žius, kvie­čia­mi 2-12 me­tų vai­kai, ta­čiau lė­šų į or­ga­ni­za­ci­jos są­skai­tą ga­li per­ves­ti ir su­au­gu­sie­ji. Bė­gi­mo da­ly­vių bus pra­šo­ma pa­au­ko­ti 5 eu­rus. Pa­skai­čiuo­ta, jog ši su­ma ga­li iš­gel­bė­ti net tri­jų vai­kų gy­vy­bes.

„Šian­dien mo­kyk­lo­je pa­klau­siau mo­ki­nių, ar ga­li bū­ti vie­nas žmo­gus stip­rus ir ga­lin­gas. Vi­si džiu­giai at­sa­kė, jog taip, ga­li! Bet svar­biau­sias da­ly­kas – kad mes pa­tys su­vok­tu­me, ko­kie stip­rūs ir ga­lin­gi esa­me, kiek daug ga­li­me. Au­gin­ki­me, bran­din­ki­me sa­vo vai­kuo­se Lie­tu­vos Di­džio­sios ku­ni­gaikš­tys­tės di­­džia­vy­rių dva­sią, jei­gu no­ri­me tu­rė­ti at­ei­tį Tau­ra­gė­je ir Lie­tu­vo­je. Už mus šito nie­kas ki­tas ne­pa­da­rys.

Jei­gu vai­kas su­vo­kia at­jau­tos bū­ti­ny­bę bei pa­si­ryž­ta dirb­ti ir už­si­dirb­ti 5 eu­rus, ku­riuos pa­au­kos, jis ga­li iš­gel­bė­ti net tris sa­vo ben­dra­am­žius Af­ri­ko­je. Bū­tent tiek kai­nuo­ja skie­pai nuo še­šių bai­siau­sių mir­tį sė­jan­čių li­gų: ty­mų, po­lio­mie­li­to, stab­li­gės, kok­liu­šo, tu­ber­ku­lio­zės, dif­te­ri­jos.

Pa­dė­da­mi ki­tiems, pir­miau­sia mes ga­li­me pa­dė­ti sau. Vi­si tur­būt esa­me pa­ty­rę, jog pa­gal­ba ne­bū­ti­nai grįž­ta iš to pa­ties žmo­gaus, ku­riam kaž­ka­da iš­tie­sei ran­ką. Bet ji tik­rai su­grįž­ta“, - emo­cin­gai kal­bė­jo UNICEF ge­ros va­lios am­ba­sa­do­rė ak­to­rė Vir­gi­ni­ja Ko­chans­ky­tė, ku­ri pir­mo­ji prieš de­šimt me­tų pri­si­jun­gė prie or­ga­ni­za­ci­jos veik­los ir sa­vo pa­vyz­džiu sten­gia­si įkvėp­ti ki­tus ži­no­mus Lie­tu­vos žmo­nes. (In­ter­viu su ak­to­re skai­ty­ki­te ki­ta­me „Ši­la­lės ar­to­jo“ nu­me­ry­je.)

Pa­sak už Tau­ra­gė­je vyk­sian­­tį bė­gi­mą at­sa­kin­gų mo­te­rų, ma­žie­siems bė­gi­kams rei­kės įveik­ti 500 met­rų dis­tan­ci­ją.  Kiek­vie­nas šį pus­ki­lo­met­rį nu­bė­gęs da­ly­vis gaus spe­cia­lius UNICEF lo­go­ti­pu pa­žy­mė­tus marš­ki­nė­lius ir me­da­lį. Ga­li bū­ti, kad jį ant kak­lo už­ka­bins ko­kia nors Lie­tu­vos įžy­my­bė, o gal net Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, ku­ri bus šio ren­gi­nio glo­bė­ja.

Pla­nuo­ja­ma, jog lab­da­rin­ga­me bė­gi­me da­ly­vaus dau­giau nei 1000 mū­sų re­gio­no vai­kų. To­kiu bū­du pa­rem­ti ben­dra­am­žius iš Af­ri­kos, Lo­ty­nų Ame­ri­kos, Azi­jos kvie­čia­mi ir jau­nie­ji ši­la­liš­kiai, jur­bar­kiš­kiai, pa­gė­­giš­kiai. Vi­lia­ma­si, kad ak­ty­viai prie šios ini­cia­ty­vos pri­si­jungs mū­sų ra­jo­no mo­kyk­los bei dar­že­liai, o jų dar ne­lan­kan­čius ma­žuo­sius į šven­tę at­veš tė­ve­liai.

Dėl de­ta­les­nės in­for­ma­ci­jos apie bė­gi­mą ga­li­ma kreip­tis į „Eu­ro­pe Di­rect“ in­for­ma­ci­nio cen­tro va­do­vę I.Alek­nie­nę, el. p.: tau­ra­ge@eu­di­rect.lt, tel. (8-677) 7-88-61, Res­pub­li­kos g. 3, Tau­ra­gė.

In­for­ma­ci­jos apie or­ga­ni­za­ci­ją UNICEF bei UNICEF Lie­tu­va ga­li­ma ras­ti in­ter­ne­te (www.uni­cef.lt), apie šį ren­gi­nį bus ra­šo­ma ir „Ši­la­lės ar­to­jo“ laik­raš­ty­je, ku­ris yra jo in­for­ma­ci­nis rė­mė­jas.

UNICEF įgy­ven­di­na pro­gra­mas dau­giau kaip 150 ša­lių vi­sa­me pa­sau­ly­je. Nuo 2011-ųjų Lie­tu­vos UNICEF su­ren­gė 5 mi­si­jas, ku­rių me­tų ap­lan­ky­ta Kam­bo­dža, Sie­ra Le­o­nė, Tan­za­ni­ja, Hai­tis, Mo­zam­bi­kas. Pa­dė­ti šio­se var­gin­go­se pa­sau­lio vals­ty­bė­se gy­ve­nan­tiems vai­kams vy­ko daug ži­no­mų Lie­tu­vos ak­to­rių, mu­zi­kan­tų, dai­ni­nin­kų, spor­ti­nin­kų: V.Ko­chans­ky­tė, Ma­ri­jus Mi­ku­ta­vi­čius, Jur­gi­ta Jur­ku­tė, Me­rū­nas Vi­tuls­kis, Gied­rius Sa­vic­kas, Be­ata Ni­chol­son, Jev­ge­ni­jus Šuk­li­nas, Eval­das Pet­raus­kas, Re­na­ta Ša­ka­ly­tė-Ja­kov­le­va ir kt. Mi­si­jų am­ba­sa­do­riai rū­pi­no­si vai­kų skie­pi­ji­mu bei gy­dy­mu, pri­si­dė­jo prie jų gy­ve­ni­mo ir mo­ky­mo­si są­ly­gų ge­ri­ni­mo.

Atnaujinta Antradienis, 01 kovo 2016 11:34
2016 © „Šilalės artojas“ – Šilalės rajono laikraštis. Visos teisės saugomos