„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

„Šilalės herojai“ sugrįžo

Rugsėjo 18 d. Šilalėje antrą kartą vyko orientacinės var­žy­­bos auto­mo­biliais „Šilalės herojai“. Pir­mą kartą jos buvo surengtos ba­landį ir sulaukė didelio pasisekimo bei gausaus rėmėjų palaikymo. At­sižvelgdamas į tai, „Questelo“ (www.questelo.com) in­ter­netinės platformos kūrėjas Svajūnas Maksvytis surengė antrąsias var­žybas.

„Šilalės herojai“ – tai žai­di­mas, kuria­me virtualiai per mo­biliąją prog­ramėlę gau­tas užduotis „Questelo“ dalyviai privalo atlikti realiai. Kartu su sa­vo komandos na­riais dalyviai turėjo iš­ban­dyti tiek fizinę iš­tvermę, tiek greitą re­akciją į pa­teiktas užduotis. Įveikusios vi­są varžybų trasą, trukusią apie 5 valandas, komandos fi­ni­šavo Didžiojoje Akmenos rėvoje, kur jų laukė rė­mė­jų dovanos bei poilsis prie laužo. 

Interaktyviame orientavimosi žaidime iš viso užsiregistravo 15 komandų, iš kurių tik dvi jo nebaigė. Pirmoji vieta atiteko komandai „Turbo“, ant­roji – „Miau miau“, trečioji – „Dar vie­na banga“, ketvirtoji – „THEBEST“, penk­toji – „Pa­to­gu ir smagu“, šeštoji – „Gre­en­­­Die­sel“, septintoji – „703 kuo­pos šauliai“, aštuntoji – „Mag­netiniai“, devintoji – „Vi­­jurkai“, dešimtąją už­ėmė ko­­manda „BPM 0.7“, vie­nuo­lik­tą­ją – „Rikiai“, dvy­liktąją – „2 kvadratu“ ir tryliktąją – „R4“.

Dalyviams įteikti organi­za­torių bei rė­mė­­­jų prizai: stalo žai­dimai, termosai, ger­tu­vės, baro-pi­ce­rijos „Šilalės legen­da“ do­va­nų kuponai, išorinės bate­ri­jos, mag­ne­ti­niai au­­to­mo­bi­li­niai te­le­fo­nų laikik­liai ir įkro­vik­liai bei spor­­tinės ko­jinės.

Iš viso žaidėjai au­tomobiliais nu­va­žia­vo apie 140 kilometrų. Tai dvi­gubai ilgesnis atstumas nei pirmųjų var­žy­­bų metu. Žai­di­mą su­darė 20 ly­gių, ku­riuo­se buvo galima ap­lankyti ne tik ru­de­niškai atrodan­čią Parš­ežerio sto­vyk­­la­vietę, bet ir pa­ma­tyti vie­ną iš aukš­čiausių kryžių Lie­tu­voje. Ži­noma, varžybų daly­viai privalėjo laiky­tis kelių eismo tai­syk­lių bei gerb­ti vie­­ni kitus.

Dėkojame vi­siems, kurie pri­si­­dė­jo prie sėk­min­go renginio įgy­vendinimo, taip pat žai­di­mo organizatoriui bei rėmėjams.

Berta MIKUTAVIČIŪTĖ

Orientacinių varžybų „Šilalės herojai“ viešųjų ryšių atstovė

AUTORĖS nuotr.

 

Atnaujinta Penktadienis, 24 rugsėjo 2021 08:36