Logo
Spausdinti šį puslapį

Mokomės bendruomenėje

Pajūrio Stanislovo Biržiš­kio gimnazijoje vyko projekto „Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje“ veik­lų aptarimas. Padedant kuriančiam praktikui Dona­tui Stakėnui, aštuntokai tu­rėjo puikią progą paanalizuoti praėjusių kūrybinių su­sitikimų veiklas.

Pirmos sesijos metu moki­niai prisiminė projekto plana­vimo pradžioje išsi­kel­tą tiks­lą, analizavo savo el­ge­sį, disku­tavo, ar atrado mo­­ty­­vaciją mo­kytis, aptarė ty­­­ri­­nėjimo aplinkas, priemones bei temas, kurios žadino jų smal­­sumą ir kūrybin­gumą.

Per antrąją sesiją aštuntokai kartu su D. Stakėnu, gimnazijos administracija bei mokytojais, lydėjusiais viso projekto metu, atliko kūrybinį darbą. Ant didžiulio popieriaus lapo vaikai piešė vie­nas kito kūno kontūrus, kūrė ir užrašė kiek­vienam po palinkėjimą. Ši veik­la projekto dalyviams ypač patiko, nes su­kėlė labai daug tei­giamų emo­­cijų. Po už­siėmi­mo įvyko džem­perių parodos užda­ry­mas, kiek­vienas aštun­tokas įsiam­žino su savo sukurtu dra­bužiu. 

Kūrybinių sesijų metu mokiniai galėjo tyrinėti, atrasti, būti kūrybiški ir mokytis bend­ruomenėje. Projekto dėka vaikai suprato, jog patys yra atsakingi už savo elgesį bei mokymosi rezultatus, kad nuo kiekvieno priklauso, kokį tobu­lėjimo kelią pasirinks. Kar­tu su aštuntokais nutarėme, jog nekaltinsime ki­­tų dėl savo ne­sėk­mių, bet steng­simės pa­da­ryti viską, kad pa­­vyktų.

Už prasmingą laiką, skir­tą mano auklėtiniams, nuoširdžiai dė­ko­ju D. Sta­kėnui bei mokytojoms Dianai Rupšienei ir Ve­ronikai Gudaitei, gimnazijos di­­rektoriui Juozui Žy­man­čiui, pavaduotojoms ugdymui Re­ginai Rimkutei ir Irenai Tve­ri­jo­nienei, už paramą įsi­gy­jant džemperius – uniformos.lt atstovėms Klaipėdoje Edi­tai Čin­­čikaitei bei Arūnei Dum­šai­tienei.

Jurgita RUMŠIENĖ

Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos 8 klasės auklėtoja

AUTORĖS nuotr.

2016 © „Šilalės artojas“ – Šilalės rajono laikraštis. Visos teisės saugomos