Konferencija Vilniuje

Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja Kristina Katauskaitė bei biologijos ir chemijos mokytoja Jurgita Alminienė dalyvavo metodinėje praktinėje konferencijoje „CLILiG@Litauen – dalinimasis patirtimi ir žvilgsnis į priekį“, kurią organizavo Goethe‘s institutas Lietuvoje bendradarbiaudamas su Vilniaus licėjumi. 

Projektas „CLILiG – integ­ruotas vokie­čių kalbos ir dalyko mo­kymas(is) Lie­tu­voje“ gim­na­­zijoje vyksta nuo 2017 m. Mo­ky­tojos veda atviras integ­ruotas vokiečių kalbos, biologijos ir chemi­jos pamokas, kurių temos susijusios su pa­ty­ri­mi­ne, praktine veik­la ir bandymais, dalijasi patirtimi su kitais projekto nariais, gimnazijos bei rajono bend­ruomene. 

Konferencijos dalyviai pristatė darbo metodus, projek­te sukauptą patirtį, rengė praktines dirbtuves, integ­ruotų pamokų simuliacijas bei aktyviai dalyvavo diskusijoje apie projekto ateitį, jo būsimą 10-mečio jubiliejų. Kon­fe­rencijos dalyvius sveikino instituto direktorė Anna Maria Strauß, o dalijimąsi patirtimi papildė lektorių iš Eduversum leidyklos bei švietimo agentūros, Vilniaus universiteto ir Ži­nių ekonomikos forumo pranešimai bei paskaita apie atnaujintas bendrąsias programas ir tarpdalykinio bendradarbiavimo vaidmenį. Įgytos žinios bei patirtys bus pritaikytos praktinėse veiklose.

Kristina KATAUSKAITĖ, Jurgita ALMINIENĖ

Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos mokytojos

Nuotr. iš albumo