Šilalės jaunimas skatina pilietiškumą, tiki bendraamžiais ir neketina sustoti

Iš kairės: R. Auryla, G. Jakaitė, A. Grikšaitė, E. Toliušis Iš kairės: R. Auryla, G. Jakaitė, A. Grikšaitė, E. Toliušis

Praėjusių metų pabaigoje jau aštuntą kartą įteikti „Auksinio jaunimo“ apdovanojimai. Už aktyvią socialinę, visuo­meninę veiklą apdovanoti Edvinas Toliušis, Gabija Jakaitė, Rokas Auryla ir Akvilė Grikšaitė. Apie savo veiklą, tikslus bei siekius jie pasakoja „Šilalės artojo“ skaitytojams. 

Skatina patriotišką veiklą

Kvėdarniškis E. Toliušis – aktyvus Jaunųjų šaulių sąjungos narys. Vaikinas padeda organizuoti įvairius renginius, taip pat prie patriotiškos veik­los ragina prisijungti ir kitus. 

„Vyresnio brolio paskatintas į Jaunųjų šaulių organizaciją įstojau dar 5-oje klasėje. Pra­džia buvo sunki, teko visko mokytis. Tačiau tai nereiškia, kad įvairūs užsiėmimai, kaip rikiuotės mokymasis, taktika ar žygiai, buvo įkyru ar nuobodu. Prie­šingai, buvo labai įdomu“, – prisimena jaunuolis.

Jo nuomone, Jaunųjų šaulių są­junga skatina patrio­tiš­kumą visuomenėje, ugdo jau­nų žmonių pilietiškumą, suteikia žinių apie kariuomenę bei jos struktūrą. 

O ar pakito vaikino požiūris į šaulių sąjungą prasidėjus karui Ukrainoje?

„Jis tik pagerėjo. Pamačiau, kokie vieningi galime būti organizuojant renginius, siekiant padėti dėl karo Ukrainoje nukentėjusiems žmonėms“, – sa­ko jaunuolis.

Beje, Edvinui teko ne tik už­imti įvairias pareigas Jaunųjų šaulių sąjungoje, bet ir atstovauti Lietuvai kitose šalyse.

„2019 m. brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos batalione vykusioje stovyk­loje buvau pripažintas pavyzdingiausiu šauliu. O praėju­sią vasarą teko atstovauti Lietuvai tarptautinėje stovyk­loje Ang­lijoje kartu su kitais devyniais iš visos Lie­tuvos išrinktais šauliais“, – pasakoja vai­kinas. 

Kvėdarniškis planuoja baigęs veik­lą šaulių organizacijoje siekti aukštojo išsilavinimo, to­bulinti žinias jaunesniųjų karininkų vadų mokymuose. Taip jis stengsis prisidėti prie ateities kartų pilietiškumo ir meilės tėvynei stip­rinimo.

Grąžina renginį jaunimui 

Vilniaus universitete studi­juo­janti G. Jakaitė sa­ko, kad žinia, jog tapo viena iš „Auk­sinio jaunimo 2022“ nominančių, bu­vo labai džiuginan­ti. Kartu teigia pajutusi ir didžiulį dėkingumą, nes nemano, kad jos darbai yra kažkuo ypatingi ar reikšmingi. 

„Todėl esu dėkinga tiems, kurie mane pastebėjo, skatino, ir tiems, kurie įvertino. Tai suteikė daugiau pasiti­kėjimo savimi, motyvacijos bei ryžto veikti, kurti, daryti ir nie­kada nesustoti“, – džiaugiasi Ga­bija.

Aktyvi veikla, už kurią ir buvo nominuota, merginą lydėjo nuo mažų dienų. Lankydama Šilalės meno mokyklą, mokydamasi groti akordeonu bei fortepi­jo­nu, Gabija dalyvavo Šilalės kul­tūros centro meno kolektyvų veikloje, kurių nare tebėra ir dabar.

„O susidomėjimas savanorys­te atsirado nuo įsitraukimo į jaunimo sąjungos „Aps­kritasis stalas“ veiklą. Vėliau, at­liekant savanorišką tarnybą mies­te bei rajone vykstančiuose rengi­niuo­se, prisidedant prie jų orga­­nizavimo, ši­tas tikslas tik stip­­rėjo“, – sako mergina.

Anot Gabijos, šios veiklos tarpusa­vyje yra glaudžiai susijusios ir turi reikšmingą indėlį formuojant jos asmenybę, padeda visokeriopai atsiskleisti, realizuoti gebėjimus bei tikslus.

„Iki tol laikiau save introvertišku žmogumi – labiau uždaro būdo, santūria, nelinkusia bend­rauti. Tačiau įsitikinau, kad bend­ravimas yra turbūt labiau­siai pasaulėžiūrą ugdantis dalykas. Tenka susi­pa­žin­ti su skir­tingais žmonėmis, užmegzti ry­šius su bend­­ra­minčiais, nenu­ilstamai mokytis vienam iš ki­to“, – teigia mergina.

Kiekviena veikla suteikia daug naujų potyrių bei patirčių, todėl jai svarbiausia pasiimti viską, ką gali pasiūlyti kiek­vienas naujas išbandymas. 

O kaip jaunimas gali prisidėti prie Lietuvos kūrimo, jos įvaizdžio pasaulyje? 

„Neretai vyrauja stereotipas, kad lietuviai yra rūsti tauta. Tačiau šiuolaikinis jaunas žmogus, ieškodamas savęs ir jam džiaugsmą bei pilnatvę teikiančių veiklų, yra puikus pavyzdys, jog mes, lietuviai, iš tiesų esame kupini entuziazmo, naujų idėjų ir noro kurti, burti aplink save laimingus, kūrybiškus ir darbščius žmones“, – įsitikinusi antrakursė teisės studentė G. Jakaitė. 

Beje, mergina džiaugiasi laimėtu projektu pagal prog­ramą „Europos solidaru­mo korpusas“, kuris Šilalės jau­nimui grąžins jau netrukus prasidėsiantį tęstinį renginį „Po­kalbiai su (ne)jaunimu“. Tai Ga­bijos ir jos suburtos iniciatyvinės grupės darbo rezultatas, ku­ris, anot merginos, yra tarytum padėka visiems už jai svarbią nominaciją. Gabija tikisi, kad šis projektas sulauks didžiulio jaunimo dėmesio.

Įvairios veiklos – didžiausias malonumas

R. Auryla teigia patyręs, jog, norint būti aktyviam, būtina labai planuoti laiką. Tačiau neslepia, jog kartais prireikia tos pas­kutinės nakties. O kokiomis veiklomis Rokas už­siima? 

„Savanoriauju įvairiose organizacijose: ,,Apskritasis stalas“, Jaunimo konservatorių lyga, Lietuvos moksleivių sąjunga bei kt. Taip pat užsiimu savanoryste rengi­niuose, mokyk­los savi­val­doje. Tiesą sakant, jei­gu ma­ne pakviečia daly­vau­ti ar padėti, aš ir sutinku“, – juokiasi vai­kinas.

Pasak „Auksinio jaunimo“ ap­dovanojimo laimėtojo, įsitraukti į visuomenines veiklas jį motyvuoja noras kuo daugiau išmokti, sužinoti bei patirti. Sa­va­no­rystė, prisidėjimas prie įvairių veiklų įgyvendinimo, anot Roko, yra vienas iš didžiausių jo gyvenimo malonumų. 

„Tikslas yra nesustoti. Na, gal­būt kiek sumažinti tų užsiėmi­mų, nes reikia padirbėti su mokslais, bet tikrai nežadu atsisakyti bendruomeniškos veik­los. O kažkokių konkrečių planų neturiu, nesu mėgėjas planuoti“, – prisipažįsta jaunuolis.

Socialinę bei visuomeninę veiklą mėgstantis Rokas įsiti­kinęs, kad Šilalėje yra ir daugiau aktyvaus jaunimo, tik reikia juos pastebėti, sudominti, paskatinti, ištraukti iš užkulisių, nes kai kuriems tiesiog trūksta drąsos bei pasitikėjimo savimi.

Šilalėje veiklos pakankamai

„Auksinio jaunimo“ apdovanojimą pelniusi A. Grikšaitė sa­ko, kad jos gyvenimas ir veik­los labiausiai susiję su muzika. Mergina ne tik garsina kraštą dainų konkursuose, bet ir aktyviai prisideda prie įvairių muzikinių renginių.

„Groju ir dainuoju ansamb­lyje „Dūzginėlis“, „Tekinio“ ir „Bi­jotaičių“ kapelose, taip pat folk­loro grupėje „Uk­nolis“. Su muzika draugauju nuo penkerių – tada pradėjau groti su seneliu armonika. Patiko ir nebesustojau“, – teigia Akvilė.

Merginą dainuoti mo­ko garsi Lietuvos atlikė­jų po­ra – Violeta ir Vilius Tara­so­vai. O vienas vaizdo įrašas socialiniuose tink­luose, kuriame ji dainuoja su savo mokytojais, sulaukė tūkstantinių peržiūrų. 

„Viskam pirmiausia reikia no­ro ir daug dirbti. Esu veiklus žmogus, tai ir dalyvauju kur tik įmanoma. O Šilalėje, nors ir nedideliame mieste, veiklos yra užtektinai, tik spėk suktis. Svar­bu nesėdėti sudėjus rankų, bet ieškoti ir siekti savo tikslų“, – ir kitus aktyvumo skatina mergina. 

Jos nuomone, mūsų krašte yra daug veik­laus jaunimo. Todėl ji kviečia bendraamžius savo darbais bei idėjomis garsinti ir Šilalę, Lietuvą visame pasaulyje. 

Vesta VITKUTĖ

Ievos TVARONAVIČIŪTĖS – 7kadras nuotr.