Logo
Spausdinti šį puslapį

Gimtąjį žodį privalome išsaugoti

Pajūralio pagrindinėje mokykloje vyko pirmoji rajono mokinių teorinė-praktinė konferencija „Bebaimis knyg­nešys“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimt­mečiui paminėti. Jos tikslas – skatinti mokinius domėtis savo krašto istorija kaip istorinės atminties vertybe.

Konferencijoje dalyvavo Šiau­lių universiteto dėstytojas, do­centas, Lietuvos daili­nin­kų sąjungos narys, VšĮ  A. Ka­valiausko etnografinio Gvaldų muziejaus įkūrėjas Albinas Kavaliauskas, Šilalės savivaldybės, Kvėdarnos seniūnijos bei Pajūralio kaimo bendruomenės atstovai.

Konferencija prasidėjo mo­­kinių sveikinimu „Tau, knyg­­nešy“, kuris nukėlė mus į sunkiausius lietuvių kultūros istorijos laikus. Klau­­­­sėmės A. Ka­va­liausko, knyg­nešio P. Ka­va­liaus­ko pro­anūkio, pranešimo „Knyg­ne­­šys P. Ka­va­liaus­kas – istoriniai fragmentai gy­vai“. Su­žinojome apie lietuviškos spaudos platintojo gy­venimą ir veik­lą, kokių sunkumų jam teko patirti, platinant knygas. Pa­jū­ra­lio pag­rindinės mo­kyk­los mokinė Greta Za­karaitė pristatė pranešimą „Ne­­maty­damas šviesos – švietė kitus“, apie knyg­nešio Ka­­­zi­miero Kazlausko gy­venimo kelią papasakojo Ši­la­lės suaugusiųjų mokyklos mokiniai Mantas Butkus ir Sara Be­kai­tė. Knygnešių indėlį į Lie­tuvos tautinės savi­monės formavimą bei patriotišku­mo puoselėjimą nušvietė Pa­jūralio pag­rindinės mokyklos mokinės Karolina Jašins­kaitė ir Gintarė Dargytė. Pajūrališkės Emilija Pet­ro­kai­tė ir Jovita Guogaitė savo pranešime „Lietuviško žodžio puo­selėtojai“ ak­cen­tavo, jog gimtąjį žodį pri­va­lome  išsaugoti  ir  perduo­ti ateinančioms kartoms. Pa­čios at­lik­tą tyrimą, ar elekt­roninės knygos pakeis popie­rines, pristatė Deimantė Žvirb­­lytė.

Kol komisija vertino pranešimus, dalyviai apžiūrėjo Pajūralio pagrindinės mokyk­los dailės mokytojos Ra­mu­nės Igo­riu­tės darbų „Iš­min­ties talpyk­los“ ir mokinių kur­tų knygos skir­tukų parodas.

Geriausiu kon­ferencijos „Be­bai­mis knygnešys“ pranešimu pri­pažintas D. Žvirb­lytės prane­šimas „Ar elekt­roninės kny­gos pakeis po­pierines?“, o kū­rybiškiausiu kny­gos skirtuku – S. Bekaitės „Aš nie­ko nebijau“. Nugalėtojoms įteiktos at­­minimo dovanėlės bei padė­kos raštai. Nebuvo pamiršti ir kiti dalyviai.

Elena LINKIENĖ

Pajūralio pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

AUTORĖS nuotr.

Atnaujinta Penktadienis, 26 gegužės 2017 09:29
2016 © „Šilalės artojas“ – Šilalės rajono laikraštis. Visos teisės saugomos