Logo
Spausdinti šį puslapį

Klojimo teatrų entuziastai rinkosi į festivalį „Pri klietelis“

Dvejus metus iš eilės Kvėdarnoje, prie kunigo, kal­bi­ninko Kazimiero Jauniaus klėtelės (Lembo k.), vyko klo­­jimo teatrų vakarai. Pirmasis, surengtas 2014-aisiais, buvo su­sietas su Europos paveldo dienomis Kvėdarnoje „XX a. pradžios skonis“, antrasis, vykęs pernai, - skirtas etnografinių regionų metams paminėti. Šiemet teatro mėgėjai vėl susirinko Lembe.

Neatsitiktinai klojimo teat­rui vieta parinkta prie kunigo, kalbininko K.Jauniaus klėtelės - ji labai atitinka klojimo teatrų atmosferą, čia tvyro XX a. pradžios dvasia. Teatro vakarai, sutraukę daug svečių, reprezentuoja Kvė­darną, nekilno­jamąjį valstybės paveldo ob­jektą - K.Jauniaus klėtelę-muziejų ir kunigo, kalbinin­ko, garsaus ling­visto K.Jauniaus asmenybę bei populiarina Šilalės krašto istorines, kultūrines ir gamtines erdves. Taip puoselėjama kal­­ba, papročiai, tradicijos. Klojimo teatrų vakarai priviliojo daug žiūrovų ne tik iš Šilalės rajono, bet ir iš gretimų. Tad šiemet, siekdami, jog pasirodymai taptų tradiciniais, patrauk­liais, moderniais ir būtų neatsiejama rajono kultūrinio gyvenimo dalimi, surengėme I-ąjį regio­ninį klojimo teatrų festivalį „Pri klietelis“, skirtą Lietuvos 100-mečiui, Pasaulio žemaičių dienoms ir Vietos bend­ruomenių metams paminėti.

Festivalį, nuskambėjus daudytės garsams, pradėjo bei simbolinę juostelę perkirpo Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktorė Soneta Būdvytienė ir Kvėdarnos se­­­niū­nas Aivaras Dobilas. Spek­­­taklius parodė kaimų bend­ruomenės „Saulietekis“ mėgėjų teatras (vadovė Dan­guolė Šerpetauskienė), Pa­jū­ralio lais­valaikio salės mė­gėjų teatras (vad. Al­ma Rim­kuvienė), Pajūrio ne­įga­liųjų žmonių dra­mos ko­lek­tyvas (vad. An­­ge­lė Auž­­bikavičienė), Kal­ti­­nėnų kul­­tū­ros namų mė­­gė­jų dramos kolektyvas (vad. Liuda Vis­mantaitė) bei Ku­piškio rajono savival­dybės kul­tūros centro Noriū­nų pa­da­linio mė­gėjų teat­ras „Dvarėlis“ (vad. Violeta Lau­cienė). Žiū­­­rovus linksmino ir gerą nuotaiką palaikė Kvėdarnos kultūros namų mėgėjų meno ko­lektyvai: ansamblis „Ne vien retro“ (vad. Al­dutė Rim­kie­nė), su­augusiųjų šo­kių kolektyvas „Ka­­dagys“ (vad. Gied­rė Fas­ci), folk­loro an­samb­­lis „Vo­lun­gė“ (vad. A.Rim­kie­nė), mo­terų vokalinis ansamblis „Al­leg­ro“ (vad. Gra­žina Pame­di­­tie­nė), liaudiš­kos muzikos ka­­pe­la „Jūra“ (vad. Al­binas Rim­­kus).

Renginio metu buvo pristatomos Šilalės krašto kulinarinio paveldo tradicijos. Kvėdarnos ir Pajūralio bend­ruomenės bei kaimų bend­ruomenė „Saulietekis“ vaiši­no koše, rūgštynių sriuba, kiaušiniene su spirgais.

Festivaliui pasibaigus, daug šiltų palinkėjimų teatro entuziastams išsakė Kvėdarnos parapijos klebonas kun. Juo­zas Rudys, kolektyvams įteiktos rajono mero padėkos. Se­niūnas padėkojo renginio rė­mėjams bei visiems, prisidėjusiems prie jo rengimo.

Festivalį vainikavo Kelmės mažojo teatro spektaklis Liu­­nės Janušytės komedija „Že­­maičiai bylinėjasi“ (rež. Ge­diminas Trijonis) bei gegužinė su Rietavo kultūros centro kaimo kapela „Subata“ (vad. Aida Liutikienė).

Tikimės, kad II-asis klojimo teatrų festivalis sukvies dar daugiau dalyvių bei žiūrovų.

Aldutė RIMKIENĖ, Kvėdarnos kultūros namų kultūrinės veiklos vadybininkė

AUTORĖS nuotr.

spektaklismuzikantai

 

Atnaujinta Penktadienis, 03 birželio 2016 10:04
2016 © „Šilalės artojas“ – Šilalės rajono laikraštis. Visos teisės saugomos