Muzikos ir poezijos šventė – istorinių Baublių pašonėje

Baigiantis „Poezijos pavasario 2019“ renginiams, poezijos šventė jau 19-ą kartą atskubėjo ir į Dionizo Poškos muziejų Bijotuose. Čia ne tik skambėjo eilės, bet ir buvo paskelbtas šių metų Dionizo Poškos premijos laureatas, kurį išrinko Šilalės savivaldybės ir Rašytojų sąjungos komisija. Premija skiriama už geriausią naują lietuviškos poezijos rinkinį, išleistą praėjusiais kalendoriniais metais, kuriame atsispindi etniniai motyvai, lietuviškos tradicijos bei istorinė tautos atmintis.

Šalia istorinių mūsų kraštą garsinančių Baublių susė­dusius poezijos mylėtojus pasveikino renginio vedėja Ši­lalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktorė Soneta Būd­vytienė. Kadangi šie metai Že­­maitijos, pirmoji daina nuskambėjo žemaitiškai – vietine šilališkių tarme. Ją atiko žodžių ir muzikos autorė upyniškė Renata Gužauskienė. 

Iškiliausias litera­tūrinis ren­ginys Lie­tuvoje „Poezijos pa­­va­saris“ visuome­nę budi­na nuo 1965-ųjų.

Kelias dienas vykstančio renginio metu pa­­ger­biami ryškiausi praėjusių metų poetai, įteikiami prizai už vertimus bei geriausiems skaitovams. Šiemet po šakotais ąžuolais sa­vo eiles skai­tė ir vietos kūrėjai, ir iš toliau atvykę poetai: Teresė Ūk­­sie­nė, Da­lia Petkevi­čie­­nė, Si­gita Pa­tac­kie­nė, Sta­nislava Vi­šins­kie­nė, Andrius Ja­ku­čiū­­nas, Do­natas Petro­šius, Do­na­ta Kie­­lai­tė-Va­lan­čiaus­kie­nė, Gied­­rius Al­­kaus­­kas bei lite­ra­tū­­ros kritikė Ne­ringa But­­no­riū­tė. Poezi­jos šventę papuošė ir mūsų kraštiečio, daili­nin­ko Al­girdo Kazimiero Lau­ri­naičio tapybos darbai. 

Rajono meras Algirdas Mei­ženis Šilalės savivaldybės įs­teigtą D. Poškos premi­ją įteikė G. Alkauskui. Piniginis prizas (1450 eurų) poetui skirtas už geriausią praėjusiais metais išleistą lietuviškos poezijos knygą „Keliaujantis ak­muo“. 

Atrankos komisijai vadova­vusi Šilalės kultūros cent­ro direktorė Irmina Kėblienė premijos laimėtoją apibūdino kaip unikalų žmogų, kuriame telpa labai daug ir įvairių asmenybės tipų.

„Visų pretendentų eilės nuostabios. Bet komisijos narių širdys linko į Giedriaus kūrybą. Joje dera ir poezija, ir muzika, ir istorija, ir mitologija, ir tautosaka, ir filosofija, ir visas, aukščiau žemės pakylėtas, gyvenimas“, – kalbėjo I. Kėblienė, primindama, jog G. Alkauskas, nepaisant savo jauno amžiaus, yra ne tik poetas, bet ir muzikologas, kompozitorius, matematikos profesorius. 

Kultūros pasaulyje gerai žinomas poetas bijotiškis D. Pet­rošius priminė, kad komisijoje dirbo ne tik trys šilališkiai, bet ir du Rašytojų sąjungos nariai.

„Smagu, kad Rašytojų sąjungos ir Šilalės rajono komisijos nuomonė sutapo“, – pas­tebėjo Donatas.

Literatūros kritikė N. But­no­riūtė, sveikindama D. Poš­kos premijos laureatą, primi­nė, jog G. Alkausko knyga „Ke­liau­jantis akmuo“ yra debiutinė.

„Reikia pripažinti, jog tai, kad debiutinė knyga pelnytų tokį aukštą įvertinimą, nutinka retai. Smagu, jog autoriui kūryba nėra tik įvaizdis, tik savo gimtinės aprašymas.  „Keliaujantis akmuo“ – drąsi knyga, nes jos autorius nebijo būti nemadingas. Per kalbą, per rašymo intenciją atsiranda visa gyvybė. Per kalbą galima atpažinti, įprasminti, atkurti, o kartu ir kurti naujažodžius. Tad premija šįkart yra puiki paskata, o autoriaus bandymas nugalėti slogutį pui­kiai pavyko“, – kalbėjo literatūrologė.

Premijos laureatas prisipažino, kad D. Poška į jo gyvenimą atėjo kur kas anksčiau, tad, atsiimdamas apdovanojimą, poetas atmintinai citavo D. Poškos mintis. 

„Nesitikėjau laimėti šios pre­mijos. O dabar jaučiuosi lyg jungčiau Aukš­taitiją ir Že­mai­tiją, Anykš­čius ir Ši­lalę“, – kalbėjo D. Poš­kos premijos lau­reatas G. Al­kauskas. 

Tarptautinio poezijos festi­valio „Poezijos pavasaris 2019“ renginiai, po Lietuvą ir už­sie­nio valstybes keliavę nuo gegužės 12-osios, sekmadienį baigėsi Vilniuje, Universiteto M. K. Sarbievijaus kieme.

Žydrūnė JANKAUSKIENĖ

AUTORĖS nuotr.