„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Belaukiant Prisikėlimo

Artėjančias šv. Velykas turbūt jau kiekvienas jaučiame savo širdyse. Gražu, jog atsi­randa žmonių, kurie, įkvėpti šios dvasios, Velykas pasitinka, sukurdami šventę sau, savo bendruomenės nariams, o kartu – ir netyčia užklydusiems prašalaičiams.

Originalią akciją, lauk­dama šv. Velykų, surengė Gir­diškės kaimo bendruomenė, vadovaujama pirmininkės Lai­mos Skir­gailienės. Gir­diš­kės Švč. Mer­gelės Marijos Snie­­gi­nės baž­ny­čios tvorą puošia žaismingi velykiniai karpiniai: margučiai, kiškučiai.

Pasak Laimos, kuri bendruomenei vadovauja nuo praėjusių metų spalio, pirma mintis pagražinti miestelį jai kilo prieš Kalėdas – tuomet ant baž­nyčios tvoros buvo „išsirikiavę“ karpyti seniai besmegeniai. Dailės ir technologijų mokytoja dirbančiai Laimai fantazijos, žinoma, netrūksta, tad ir velykiniai karpiniai jos vaizduotėje gimė nesunkiai.

„Pati ieškojau medžiagos, be­je, ji klojama po grindimis, iš kurios galima karpyti, ruošiau le­kalus. Labai dėkoju bend­ruomenės moterims, mano pagalbininkėms Jo­lantai Valskytei, Stasei Bart­kienei, Nijolei Vai­či­kauskienei, Birutei Ga­­jaus­kienei, Stasei Mar­tusevičienei, ku­­rios ir karpė, ir klijavo, ir visaip kitaip stengėsi. Taip pat esu dėkinga ir parapijos klebonui kun. Vy­tau­tui Šiaudvyčiui, su kuriuo vi­sada randame bendrą kalbą, jaučiame jo pritarimą, geranoriškumą.

Bendruomenei vadovauju ne­seniai ir tikrai nemanau, kad nuveikėme daug – kitos bend­ruomenės nuėjusios jau labai toli. Reikia nemenkai pasi­steng­ti, bandant jas vytis“, – sa­kė pirmininkė.

„Smagu, jog parapijiečiai yra aktyvūs ir dirba drauge – vienas juk nieko nepadarysi. O ši­tokie darbai prilygsta staig­me­nai“, – džiaugiasi kun. V. Šiaud­vytis.

Upynos seniūnas, laikinai einantis ir Bijotų seniūno pareigas Ignas Gužauskis taip pat gyrė Girdiškės bendruome­nės pirmininkę už iniciatyvą bei veik­lumą ir teigė neabejojan­tis, jog tai paskatins ir kitus žmones už­siimti įdomia veikla.

Eugenija BUDRIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.