„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Projekto finišas – Lembo kaime

Po išskirtinės pažinties su Lembo kaimo gamtiniu, kultūriniu ir istoriniu paveldu baigėsi projektas „Jūra tekanti kultūra“, kurio metu bandyta supažindinti su Jūros upės pakrantėse esančiais reikšmingais istori­niais, kultūriniais bei gamtiniais objektais.

 

Paskutinio renginio kelionė po mito­logijos, istorijos ir gamtos pasaulį pra­sidėjo auksiniais rudens lapais nuklotoje Kazimiero Jauniaus sodyboje. Daly­viams, atvykusiems iš skirtingų Lietuvos vietų ir šalia gyvenantiems, kelią rodė prof. dr. Vykintas Vaitkevičius. Pra­dė­jęs pasakojimą nuo kalbininko, kun. K. Jau­niaus, Vykintas vedė projekto dalyvius kiaula­vin­gio, velniaudaubos su akmeniu, Al­kos brastos, Velnio krasės, Aitros ir Jū­ros santakos, Lembo pušies-senolės, šal­ti­nio link, o pasakojimą baigė visiems už­kopus ant Alkos kaktos. Jungdamas įvy­­kius nuo ankstyvųjų amžių iki šių die­­nų, apmąstydamas žmogaus būtį že­mė­je skirtingais laikotarpiais, Vykintas leido ge­riau suprasti baltiškąjį pa­­saulėvaizdį, o kar­tu ieškoti at­sa­kymų į klau­simą, koks turė­tų būti šiuo­lai­kinės visuo­menės santykis su kultūros ir gamtos paveldu.

 

Gamtininkas Giedrius Vai­vi­la­vičius su­­pa­žin­dino su Lem­bo pievose, miš­­­kuo­se, vande­ningose prieigo­se kles­tinčia aug­menija, paaiškino, kaip pri­žiūrėti pie­vas, kad jose visada būtų žy­dinčių ir vertingų augalų, kokia jų struk­tūra ir kaip jos formuojasi, kaip atskirti nau­dingus grybus, kokia yra skirtingų augalų reikšmė žmogaus svei­katai bei įtaka kitų rūšių egzistavi­mui.

 

Įveikę ne vieną gamtinę kliūtį, sudai­navę dar daugiau sutartinių, surinkę ras­tas plastiko, metalo atliekas, apsi­keitę vardais, gyvenimo istorijomis, pa­si­daliję patirtimi, žiniomis, dalyviai grį­žo į Lembo širdį – K. Jauniaus klė­te­lę-muziejų, kur visus išlydėjusi mu­ziejininkė, šios vietos globėja Rasa Pan­gonienė pasitiko su džiugesiu, degančia ugnimi bei garuojančiu žemaitišku ku­geliu.

 

Projekto entuziastai atsisveikino su Lembo kaimu, ko gero, dažnas mintyse pagalvodamas, jog dar sugrįš vienumoje ar draugėje čia pabūti.

Viktoras URBIS

 

VšĮ „Kraštomanija“ vadovas

 

Viliaus GRIKŠO nuotr.

 

Atnaujinta Antradienis, 19 spalio 2021 09:34