„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Trumpėjančias dienas spalvina menas

Atrodo, su rugsėjo mėnesį įsi­ga­­liojusia tvarka, reguliuojančia vi­­­suo­meninių veiklų ir viešųjų erd­vių darbą bei veiklą, apsiprato­me. Bet atsipalaiduoti neleidžia kaimyninės Latvijos COVID-19 padėtis. Atsi­prašydama nuo koronaviruso pasiskiepijusių žmo­nių, Latvijos val­­džia nusprendė ku­riam laikui grįž­ti į karantiną. Ar jo iš­vengti ne­pavyks ir mums? Tačiau kol kas kul­tūriniai renginiai vyksta, jie pla­nuojami ir netolimoje ateityje.

Tęsiasi jau trečioji „Nepatogaus ki­no“ savaitė. Aktualias, bet nepatogias temas paliečiantis filmų festivalis šį­kart atkreipia žiūrovų dėmesį ir į van­denynų taršą. Festivalio organizato­riai pajūryje gyvenančius žiūrovus kvie­čia pabūti archeologais bei paiešokti plas­tiko artefaktų, kuriuos bus galima išmainyti į Klaipėdoje vyksiančio fil­mo „Potvyniui nuslūgus“ seanso bi­lie­tus. „Nepatogus kinas“ kartu su „Ža­liuo­­ju tašku“, Klaipėdos jūrų muzie­jumi ir Jūrų institutu tokiais archeolo­gais kviečia pabūti ir savo radinius pri­statyti kitą savaitgalį, spalio 28–29 d., nuo 17 val., Klaipėdos kultūros fabri­ko kino teatro „Arlekinas“ kasoje. Čia bus galima radinius įmesti į tam paruoštas talpas. Festivalio renginių programą galima rasti adresu www.nepatoguskinas.lt.

Klaipėdos kultūros fabriko kino salėje laukia ir daugiau įdomybių. Spalio 27 d., 18 val., čia vyks kultūrininko Kęs­tučio Meškio kūrybos vakaras. Žinomo žurnalisto, prodiuserio 75 m. jubilie­jui skirtame renginyje bus pristatomi įvairūs jo darbai. Bus rodomos kul­tū­rinininko, kaip bendraautoriaus, filmų ištraukos, Sąjūdžio metais Klaipėdoje kurtos laidos, dokumentiniai filmai ir kt. Renginį ves aktorė Virginija Ko­chans­kytė. Įėjimas nemokamas, tik su Galimybių pasu.

Puikios žinios ir iš Akmenų sosti­ne vadinamo Mosėdžio. Čia praėjusią savaitę buvo atidarytas pirmasis ir kol kas vienintelis Lietuvoje Kuršių genties istorijos muziejus. Tai baltų vikingais vadinamų kuršių istorija be­si­dominčios bendruomenės „Pilsots“ ini­ciatyva. Entuziastai siekia kuo tiks­liau atkurti kuršių genties materialųjį paveldą: ginklus, papuošalus, aprangą, buities reikmenis, darbo įrankius bei kt. Unikaliose muziejaus patalpose ža­dama rengti ne tik ekspozicijas, bet ir organizuoti kultūrinius renginius bei veiklas.

Turime pasidžiaugti svarbiu įver­ti­ni­mu iš didžiulio masto tarp­tautinės Frank­furto knygų mugės. Čia praėjusią savaitę geriausia metų knyga jauni­mui išrinktas Jurgos Vilės ir Linos Ita­gaki grafinis romanas „Sibiro haiku“. Knygoje jautriai, bet įtraukiai ir originaliai pasakojama apie Antrojo pasau­linio karo poveikį žmonių gyvenimams, tiksliau – apie jų sugriautas svajones. Pagrindinio veikėjo Algiuko svajones keliauti po pasaulį pražudo 1941 m. į namus atėję kareiviai, o vėliau – ir tremtis į Sibirą. Lietuvos metų knygos vaikams titulą dar 2018-aisiais pelniu­sio leidinio apdovanojimą Frankfurte atsiėmė jo vertėja į vokiečių kalbą Sa­s­kia Drude.

Kotryna PETRAITYTĖ

 

Atnaujinta Antradienis, 26 spalio 2021 08:03