„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Įamžintas kunigo atminimas

Birželio 25-ąją, minint kunigo kankinio Stanislovo Pijaus Rimkaus 110-ąsias gimimo ir 80-ąsias nužudymo metines, Žadeikiuose prie paminklo, skirto Atkurtos Lietuvos valstybės 100-mečiui, Jo Ekscelencija Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas pašventino kryžių. Tuo pačiu vyko tradicinė Kraštiečių šventė.

Po pagerbimo iškilmių renginio dalyvių eisena, lydima Šilalės kultūros cent­­ro pučiamųjų orkestro, vadovauja­mo Zigmo Levickio, patraukė į koplyčią, kur šv. Mišias kartu su vyskupu aukojo kun. Kazys Žąsytis. Sakydamas pamokslą, vyskupas priminė kun. S. P. Rim­kaus gyvenimą, akcentavo jo au­kos svarbą Lietuvai. Seniūnijos salėje, va­dovaujant Šilalės kultūros centro vo­­kaliniam moterų kvartetui „Aitra“ (vad. Laima Petkuvienė), sugiedotas Lie­­­tu­vos himnas. Po to renginį vedu­si se­niūnijos kultūros darbuotoja Jo­lan­­ta Ka­žu­kauskienė suteikė žodį rajono val­džios atstovams bei Žadeikių seniū­nui, kurie įteikė padėkas žadeikiškiams, labiausiai prisidėjusiems organizuojant mi­nė­jimą.

Prisiminimais apie kun. S. P. Rimkų pasidalijo Rimvydas Girčys, jo sesuo Da­lia Kazlauskienė, telšiškė Valda Uk­sai­­tė-Va­lužienė, kvėdarniškis Albinas Rim­­kus. Apie kunigo atminimo įamži­ni­mą kal­bėjo Kelmės rajono Kražių Mo­tie­­jaus Ka­zimiero Sar­bie­vijaus kultūros cent­­ro muziejaus ve­dėjas Vygantas Ma­­žo­­nas, Že­maičių mu­ziejaus „Al­ka“ dar­buo­tojai Jurgita ir An­­tanas Ivins­kiai, Sei­mo narys Jonas Gu­­dauskas, grupė Šilalės sa­vi­valdybės tarybos narių.

Renginio dalyviai ne tik meldė­si, bet ir klausė­si koncerto. Birbyne gro­jo R. Girčys, gi­ta­­ra – V. Uk­sai­tė-Va­lu­­žienė, grojo ir dai­na­­vo Albinas Rim­kus bei Gražina Pa­me­ditienė, po keletą dainų atliko „Ait­ra“, Žadeikių moterų ansamb­lis „Šven­tai“, Telšių kultūros centro po­litinių kalinių ir tremtinių mišrus choras (vad. Mil­da Ulkštinaitė). JE vyskupui emeritui J. Kauneckui kaip padėkos ir pagarbos ženklas įteikta žadeikiškės Albinos Le­ka­vi­čienės iškepta duona. Baigiantis renginiui, seniūnas Faustas Meiženis pakvietė apžiūrėti seniūnijoje surengtą nuotraukų parodą apie kun. S. P. Rimkaus gyvenimą.

Dėkojame visiems, padėjusiems surengti šventę: Brigitai Ma­cai­tei – už fotografijas, Simonai Pu­džemytei – už pagalbą vedant renginį, bei visiems dalyviams. Vykdami namo, svečiai aplankė kun. S. P. Rimkaus gimtąją sodybą, kur birbynės garsais juos pasitiko R. Girčys.

Faustas MEIŽENIS

Žadeikių seniūnas

Nuotr. iš autoriaus albumo

Atnaujinta Penktadienis, 01 liepos 2022 09:52