Holokausto minėjimai bei „knygiška“ savaitė

Nujaučiant artėjančią Vil­niaus knygų mugę, pra­ėju­si savaitė buvo pilna nau­jienų apie šviežiai išleistas knygas, premijas bei „kny­giškus“ ateities planus. O svarbiausia savaitės dalimi tapo Holokausto minėjimo renginiai, vykę vietose, kur Antrojo pasaulinio karo me­tais buvo įrengti žydų getai ir kt.

Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus surengė eiseną į Vilniaus mažąjį getą. Viliamasi, kad tai taps tradicija ir kasmet dėmesio bus skiriama vis kitai su Holokaustu susijusiai vietai. Tradiciškai minėjimai buvo rengiami visame pasaulyje. Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus vadovas sako, kad svarbūs ne vien tik „Mes atsimename“ žodžiai, bet ir darbai, o minėti tarptautinę Holokausto dieną svarbiausia ten, kur holokaustas vyko. Tokių vietų ne tik Vilniuje, bet ir visoje Lietuvoje yra daug.

Praėjusios savaitės viduryje Tauragės Birutės Baltru­šai­­ty­tės viešojoje biblioteko­je pristatyta Šilalės krašto dainų kny­ga „Augin muni mažą“. Pa­žy­mėta, kad 2022-ieji buvo ypa­tingi folkloro ansambliui „Ve­ringa“ (vadovė Jolanta Ka­žu­kauskienė) – lapkritį ansambliui sukako 20 metų. Šis ansamblis Šilalės krašte gerai žinomas kaip vertingas folk­loro kultūros židinys, savo dai­nomis, šokiais ir pasakojimais pristatantis Šilalės kraštą. Bū­tent šia proga, bendradarbiau­jant su Lietuvos muzikos ir teatro akademijos prof. habil. dr. Daiva Vyčiniene bei doc. Evaldu Vy­činu, ir išleista knyga Šilalės krašto dainos „Augin muni mažą“.

Sausio 23-iąją – rašytojos Ie­vos Simonaitytės gimimo dieną – Klaipėdoje tradiciš­kai įteik­ta jos vardo premija. Šie­met ji skirta rašytojui Si­gitui Be­ne­čiui už knygą „Ap­gaulė“. 

24-oji kauniečių rašytojų „Vie­no lito” literatūrinė pre­mija už eilėraščių rinkinį „Ar­bata papėdėje“ skirta poetui Viktorui Rudžianskui. „Vieno lito“ premija teikiama nuo 1998 m. už praėjusių metų kūrybą. Į ją kandidatuoti gali Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus nariai, o svarbiausiais kriterijais tampa kūrinių meninis lygis, originalumas, paveikumas. 

Paveikių renginių nestinga ir Šilalėje. Viešojoje bibliotekoje veikia Liudo Mažylio tremtinių laiškų paroda „Skausmo ir vilties laiškai iš šalčio žemės“, vasario 2 d. žurnalistė Živilė Kropaitė-Basiulė pristatys savo knygą „Fainiausia pasauly močiutė“, o Pajūralio bendruomenė vasario 17-ąją kviečia į Vasario 16-ajai skirtą protmūšį. 

Kotryna PETRAITYTĖ