Turininga įžanga į Velykų laukimą

Lietuva atšventė Nepri­klau­­somybės atkū­rimo die­­ną. O dabar jau pra­sideda renginiai, ve­dan­tys mus šv. Velykų link. Štai Kvėdarnoje kovo 16-ąją dau­gia­­funk­ci­nia­me cent­re vyks Knyg­ne­šių dienos pa­minėjimas, o jau kitą savaitę, kovo 21 ir 23 d., ten pat bus rengiamos Kū­ry­bi­nės dirbtuvės „Ve­ly­ki­nis margutis mano akimis”.

Praėjusią savaitę Lietuvoje taip pat vyko ne vienas renginys, skirtas lietuvių kalbos dienoms paminėti – jos nuo 2016 m. rengiamos kasmet, vasario 16–kovo 11 d. Minėjimas surengtas ir Tauragėje, kur B. Baltrušaitytės viešojoje bibliotekoje klausytojai stebėjo renginį „Metų žodis ir naujažodžiai“. Jame daly­va­vo žurnalo „Gimtoji kalba“ vy­riau­sioji redaktorė, lietuvių kal­bos tyrinėtoja, puoselėtoja Ri­ta Ur­nėžiūtė ir Lietuvių kalbos instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja Agnė Aleksaitė. Kal­bi­ninkė R. Urnėžiūtė pristatė 2022-ųjų Metų žodžio ir Metų posakio rinkimų rezultatus. In­ternetiniame balsavime Metų žodžiu išrinktas klaikotarpis (klai­kus metas), o specia­lios komisijos balsavime Metų žodžiu išrinktas karas. Metų posakiu internetiniame balsavime išrinkta frazė Pasiųsti laivo kryptimi/paskui laivą, o komisija Metų posakiu išrinko šūkį Слава Україні!/Šlovė Ukrainai! 

Praėjusi savaitė buvo svarbi scenos meno gerbėjams. Pro­fe­sionaliojo scenos meno vertinimo komisija iš 102 pateiktų pasiūlymų išrinko „Auksinių scenos kryžių“ nominantus pagal atskiras kategorijas. Kaip pastebėjo komisija, 2022-ieji – jaunų kūrėjų laikas, atskleidžiantis naujos Lietuvos teatro kartos veidą. Nominuoti režisieriai, aktorės ir aktoriai, aktorių ansambliai, solistai, choreografai ir kt. Konkurso laureatams kovo 26 d. Lietuvos nacionaliniame dramos teatre bus įteikti atminimo ženklai „Auksiniai scenos kryžiai“, o už naujų sceninės išraiškos formų paieškas – atminimo ženklas „Boriso Dauguviečio auskaras“.

Vyriausybės rūmuose Vil­niu­je pagerbti Vyriausybės kultūros ir meno premijų laureatai. Premijos šiemet skirtos režisie­riui Laurynui Bareišai, animatoriui Iljai Bereznickui, litera­tū­rologui, vertėjui Vytautui Bi­kul­čiui, architektui Gintarui Čai­kauskui, šokio kritikui, kultūros vadybininkui Audroniui Imb­rasui, kompozitoriui, atlikėjui Andriui Kulikauskui, muziko­logei Laimutei Ligeikaitei-Gru­bevičienei, menininkei Ma­ri­jai Marcelionytei-Paliukei, cho­­­reo­g­­ra­fui Martynui Ri­mei­kiui, teat­ro­logei Daivai Ša­ba­se­vi­­čie­nei, menininkei Emilijai Škar­nu­ly­tei, rašytojui Alvydui Šlepi­kui. Vy­riausybės kultūros ir meno pre­mijos skiriamos Lie­tuvos, pasaulio lietuvių kultūros ir meno kūrėjams bei veikėjams už svarų indėlį į kultūrą ir meną bei ypatingus šios srities nuopelnus.

Kotryna PETRAITYTĖ