Permainos rajono parapijose

Didžiųjų Žemaičių Kalvarijų atlaidų Kunigų die­nos metu Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ paskelbė svarbią žinią tikintiesiems: beveik tris­­de­šim­čiai vyskupijos pa­rapijų teks atsisveikinti su senaisiais kunigais ir priimti naujus. Šilalės dekanate didelių pa­sikeitimų nenumatoma, nors kai kuriose kitose Telšių vys­kupijai priklausančiose parapijose keičiasi didžioji da­lis dva­sininkų.

Kaip „Šilalės ar­toją“ informa­vo Telšių vys­ku­pijos kanc­leris kuni­gas Ha­rol­das Šnei­de­­rai­tis, pagal lie­pos 6 d. pasi­rašytą vyskupo dekretą, dvasi­ninkų ro­tacija vyks­ta maždaug 30 pa­rapijų. Ši­la­­lės de­kanate po­­ky­čių - ne itin daug. Šilalės Šv. Pranciškaus Asy­­žie­čio para­pijoje dirbęs kun. Mindaugas Alek­­na išvyksta į Kau­no arkivyskupiją. Tiesa, į kokią parapiją jis bus pa­skirtas, paaiškės tik po arkivyskupo Liongino Virbalo sprendimo.

Kunigas Vaidotas Vitė, ne taip seniai atsikraustęs į Šila­lę ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijoje ėjęs vikaro parei­gas, taip pat atsisveikina su šilališkiais. Jis paskirtas Tau­ragės Švč. Trejybės bažnyčios vikaru bei Pagramančio Švč. Mer­gelės Marijos Nekal­tojo Pra­sidėjimo parapijos administratoriumi. Jis susikeis su iki šiol Tauragės Švč. Trejybės bažnyčios vikaru Andrejumi Lazarevu, kuris atkeliamas į Ši­lalę.

Nuo 2009-ųjų Upynos Švč. Mergelės Marijos vardo parapijoje dirbęs klebonas kun. Eduardas Steponavičius, prieš tai atvykęs iš Plungės, ap­tarnavo ne tik pagrindinę Upy­nos, bet ir Varsėdžių bei Girdiškės bažnyčias. Didelės dalies tikinčiųjų liūdesiui, kunigas iškeliamas į Stalgėnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapiją. Jam taip pat teks aptarnauti ir Kantaučių bei Žlibinų bažnyčias.

Vietoje kun. E.Stepona­vi­čiaus į Upyną iš Tauragės rajono Žygaičių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos atkeliamas kun.Vytautas Šiaudvytis.

Atsisveikinti tikintiesiems reikės ir su Kvėdarnos kle­bonu – kun. Juozas Ru­dys iš Kvėdarnos Švč. Mer­ge­lės Marijos Nekaltojo Prasi­dė­jimo bažnyčios išvyksta į Salantų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapiją, kur dar aptarnaus ir Grūšlaukės Šv. Jono Nepomuko parapijos tikinčiuosius. Į kun. J. Rudžio vietą stos kun. Edgaras Pet­ke­vičius, iki šiol dirbęs Al­sė­džiuose.

Pasak vyskupijos kanclerio kun. H.Šneideraičio, pagal bažnytinės teisės nuostatus, vikarai savo naujas paskyrimo vietas turi pasiekti per dvi savaites, klebonai – per mėnesį nuo pasikeitimų paskelbimo datos. Tad iki rugpjūčio pradžios rajono tikintieji jau turėtų sulaukti naujų dvasininkų.

Įprastai klebonai iš vienos parapijos į kitą perkeliami kas septynerius metus. Nors, akivaizdu, yra ir išimčių. Jos, kanclerio kun. H.Šneideraičio teigimu, priklauso nuo daugelio aplinkybių.

Telšių vyskupija, kurios įkūrimo 90-metį šiemet minime, yra suskirstyta į vienuolika dekanatų, joje yra 151 para­pi­ja ir 91 koplyčia. Jas aptarnauja 133 dieceziniai kunigai bei 15 kunigų-vienuolių. Pirmuoju Telšių vyskupijos vyskupu buvo Justinas Stau­gaitis. Nuo 2002 m. sausio 5 d. vyskupijai vadovauja vyskupas doc. dr. J.Boruta.

Birutė PALIAKIENĖ

 

Atnaujinta Penktadienis, 22 liepos 2016 09:44