Baltijos keliu – į Nepriklausomą valstybę

1939 metų rūgpjūčio 23-iąją tarp stalininės Sovietų sąjungos ir fašistinės Vokietijos pasirašyta nepuolimo sutartis bei slaptieji protokolai, kuriuose nubrėžtos Vi­durio, Rytų Europos valstybių pasidalijimo ribos. So­vietų sąjunga, atsiremdama į šį Hitlerio-Stalino arba kitaip Molotovo-Ribentropo paktą, ilgiems de­šimt­me­čiams oku­pavo Baltijos šalis.

Praėjus savaitei po šio sandorio, iš vakarų pusės Len­kijai smogė Hitleris, už poros savaičių iš rytų – Sta­linas. Prasidėjo antrasis pasaulinis karas, kurio pradiniame etape Sovietų sąjunga buvo Hit­lerio sąjungininkė, okupavu­si dalį Lenkijos, Suomijos, Ru­munijos, o vėliau - Lietuvą, Lat­­viją, Estiją. Stalinas su Hit­leriu nutempė pasaulį į ilgą naktį, kurioje klaidžiojo ir negrįžo virš 50 milijonų žmonių... 

Apie minėtus slaptus agresorių susitarimus laisvasis Va­karų pasaulis sužinojo bei pa­skelbė po karo, tuo tarpu Sovietų sąjunga tai slėpė iki 1989 metų. Būtent tais metais apie 2 milijonai Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų, siekdami pademonstruoti tragiškus susitarimų padari­nius – 50 metų trunkančią okupaciją, šimtatūkstantinius trėmimus, sugriautas ekono­mikas, susikibo rankomis. Gy­voje, apie 650 kilometrų žmonių grandinėje, sujungusioje Vilnių, Rygą bei Ta­liną, plevėsavo šalių vėlia­vos - na­cio­na­liniai sim­boliai su juodais kaspinais, simbolizuojančiais iš­gyvenimus, netektis, bū­tent taip buvo neigiamas mi­tas apie savanorišką įstojimą į SSRS. Nepraėjus nė metams po Baltijos kelio akcijos paskelb­ta Lietuvos Ne­pri­klau­so­mybė. 1991 m., po ne­sėkmingo bandymo jėga su­stabdyti demokratinius pro­cesus, žlugo pati Sovietų są­junga.

Baltijos kelias tapo mūsų atspirties tašku. Šiandien turime visas galimybes savo, pa­čių piliečių rankomis, konst­ruoti valstybingumo, gy­venimo realybę, spręsti problemas. Jo­kiais laikais, kaip dabar, Lie­tuva neturėjo tokių laisvės, saugumo, ekonominių sąlygų. O teritoriniu atžvilgiu esame didesni net už Izraelį...

Arūnas MIKALAUSKAS

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Atnaujinta Antradienis, 30 rugpjūčio 2016 08:36