„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Už savo vaikus – basomis

Sakoma, jog geriausias tei­sėjas yra visagalis laikas. Tai jis vienintelis viską sudėlioja į savo vietas ir pa­rodo, kas buvo tikra, o kas – tik veidmainiškas ap­simetimas. Ir jeigu šis tei­sėjas dar kažko ne­su­dė­liojo, o mes nežinome at­­sakymo, vadinasi, per ma­­žai laiko praėjo. Tokiu at­veju lieka viena galimybė – spėlioti ir prognozuoti, kas bus rytoj arba poryt. To­liau į ateitį žvelgti ne­ver­ta, kadangi įvykiai ve­ja įvykius, ir kas buvo ak­tua­lu vakar, šiandien jau yra pa­senusios nau­jienos ir įžval­gos, ver­čiančios aukštyn ko­jomis vakarykštes...

Marija GRICUK

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 88