Redakcija

Savivaldybės būstai pardavinėjami pusdykiai

Rugsėjo pabaigoje Šilalės politikai nutarė parduo­ti dar vieną būstą. Kvėdarnos ambulatorijos patalpo­se už valdiškus pinigus įrengtą savivaldybės butą jie leido įsigyti vyr. gydytojai Irenai Beržanskienei. Kvė­darną pasiekusi žinia sukėlė gyventojų pasipiktini­mą – juk medikas tikrai nėra tas žmogus, kurį turėtų remti savivaldybė.

Parduos perpus pigiau?

Pernai įsigaliojęs Paramos būstui įsigyti ir išsinuomoti įstatymas leidžia savivaldybės būsto nuomininkams, kurių pajamos yra daugiau nei 20 proc. didesnės už valstybės nustatytas, išsipirkti gyvenamąsias patalpas. Atrodė, jog tokia įstatymo norma labiausiai pasitarnaus sunkiai suduriantiesiems galą su galu bei negalintiesiems net svajoti apie nuosavą pastogę. Deja, tai - tik teorija, nes valdiškus būstus pirmieji suskubo išsipirkti esantieji arčiausiai valdžios. Štai praėjusių metų pabaigoje už pusę rinkos kainos socialinį būstą Šilalėje nusipirko savivaldybės administracijos darbuotoja Jovita Voverienė.

Šiuo metu parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinių pastatų sąraše įrašyti 35 savivaldybės būstai. Kol kas nupirkti tik trys. Tiesa, yra gauta dar keletas prašymų, privatizacijai ruošiami du butai.  Tai rodo, kad procesas vyksta vangiai. O kol vargšai, kuriems buvo suteikti socialiniai būstai, ieško pinigų butui įsigyti, apsukresnieji tiesiog gaudo, atrodo, lyg iš dangaus tiesiai jiems į rankas krentančias gėrybes. Jautį už ragų, nieko nelaukdama, griebė ir Kvėdarnos ambulatorijos vyriausioji gydytoja I. Beržanskienė.

Jos teisės įsigyti savivaldybės būstą niekas neginčija: gydytoja jame gyvena nuo 2007-ųjų, taigi jau ilgiau nei penkerius metus, o jos pajamos tikrai daugiau nei penktadaliu viršija socia­linių būstų gyventojams keliamus rei­­kalavimus. Tačiau nuspręs­ti, ar parduoti butą medikei, ga­li tik savivaldybė. Ir akivaizdu, jog Šilalės politikai nepa­si­naudojo įstatymo jiems suteikta galimybe ekonomiškai ir taupiai naudoti jiems patikėtą valdišką turtą: praėjusiame tarybos posėdyje priėmė sprendimą Kvėdarnos ambulatorijoje įrengtą didžiulį, daugiau nei 80 kv. m butą parduoti vos už 10 tūkst. eurų. Dar 80 Eur ambulatorijos butą privatizuojanti gydytoja turės sumokėti už atliktą turto vertinimą.

Kodėl savivaldybė parduoda būstą ambulatorijos pastate, ar jo neprireiks, tarkime, kokiam kitam gydytojui, tarybos posėdyje parūpo vieninteliam Tadui Bartkui. Likusiems tarybos nariams, atrodo, ir taip viskas buvo aišku.

Be to, Kvėdarną puikiai pažįstantis politikas tvirtino, kad būstų kainos miestelyje yra dvigubai didesnės nei įvertino savivaldybės pasamdytas turto vertintojas.

Sprendimo projektą rengę valdininkai jam paaiškino, kad įstatymas leidžia parduoti būstą. Turto vertinimas, pasak jų, atliktas palyginamąja metodika, o už rezultatą atsako vertinimą atlikęs specia­listas - savivaldybė esą neturi teisės nei jo nustatytos kainos svarstyti, nei pakeisti. O kur gyventi gydytojams, pasirodo, irgi yra: Kvėdarnoje esąs dar vienas savivaldybės nupirktas tarnybinis butas, kuriame yra įsikūręs medikas.

Kiek mokėjo - pamiršo

Iš tokio paaiškinimo, matyt, reikėtų suprasti, jog tą kitą, tarnybinį butą, kuris dabar taip pat vadinasi savivaldybės, prireikus iš gydytojo būtų galima ir atimti... 

Tačiau politikui rūpėjo sužinoti ne tai, ar tą kitą būstą būtų galima privatizuoti, o kiek jis savivaldybei kaina­vo - kad galėtų palyginti su parduodamo buto ambulatorijoje kaina. Bet būtų juokinga, jei nebūtų keista: šito pasakyti negalėjo net savivaldybės administracijoje už turto valdymą atsakinga Tur­to valdymo ir ekonomikos skyriaus vedėja Reimunda Ki­belienė. Ir jau, pasak tarybos nario, ne pirmą kartą.

„Kiek kartų klausiu, tiek nepasakote sumos. O juk eidama į posėdį turėjote pasiruošti. Tai nėra nesusijęs klausimas - pažiūrėkite į kainą. Nuo jūsų atsakymo priklauso balsavimas“, - aiškino T. Bartkus. Tačiau jo siūlymą atidėti sprendimo svarstymą tol, kol bus pateikta visa informacija, palaikė tik šeši tarybos nariai.

Kad savivaldybės administ­racijos Turto valdymo ir ekonomikos skyriaus vedėjai nereikėtų gaišti brangaus laiko, vartant valdiškus popierius, priminsime, jog 2007 m. gruodžio 3 d. Šilalės savivaldybės administracija už tarnybinį 51,73 kv. m butą Kvėdarnoje, Kazimiero Jauniaus gatvėje, sumokėjo 89 tūkst. litų (25,7 tūkst. Eur).

Dabar gi, parduodama trečdaliu didesnį, vos prieš dešimtmetį įrengtą būstą, prašo tik 10 tūkst. Eur. Abejotina, ar ši suma bent padengs ambulatorijos buto rekonstrukcijai panaudotas lėšas?

Priminė gydytojos gėdą

T. Bartkus rajono vadovams bei taryboje dirbantiems politikams priminė istoriją, kurios iki šiol nepamiršo kvėdarniškiai. Sunkiai būstą ga­lintys įsigyti ir dažniausiai de­šimtmečius už jį paskolą mo­kantys žmonės iki šiol piktinasi, kad medikei tarnybinis butas buvo suteiktas tada, kai ji brangiai pardavė savo turėtą nekilnojamąjį turtą.

Tokią dovanėlę I. Beržans­kienei Šilalės savivaldybės taryba paruošė 2007 m. vasarį, priimdama du labai esminius sprendimus.

Pirmuoju rajono politikai leido Kvėdarnos ambulatorijai rekonstruoti dalį - tai yra 69,17 kv. m Šilalės savivaldybei priklausančių negyvenamųjų patalpų, panaudos pag­rindais valdomų viešosios įs­taigos „Kvėdarnos ambulatorija“, keičiant naudojimo paskirtį į gyvenamąją tarnybiniam butui įrengti. Antruoju sprendimu buvo nustatytas kaupiamųjų lėšų už nuomojamas patalpas dydis - 0,5 Lt už 1 kv. m bei 0, 05 Lt nuomos mokestis už 1 kv. m.

Leidimas Kvėdarnos ambulatorijai rekonstruoti savivaldybei priklausančias patalpas akivaizdžiai reiškė, jog butas bus įrengtas už ambulatorijos lėšas. Beje, kaip tik tuo metu ambulatorija įsisavino Europos Sąjungos paramą - įgyvendino 365,5 tūkst. Lt kainavusį Kvėdarnos ambulatorijos modernizavimo ir paslaugų plėtros projektą. Darbus tuomet atliko UAB „Kvė­darsta“, kurioje dirbo I. Ber­žanskienės vyras 

2008 m. į tarnybinį butą I. Beržanskienė jau įsikėlė kaip Kvėdarnos ambulato­rijos vyriausioji gydytoja. Am­bulatorijos vadovė nė aki­mirkos neslėpė, jog, pasi­taikius pirmai progai, gyve­na­mąsias patalpas ji privati­zuos. Tuo labiau, kad net savivaldybėje sudaryta sutartis garantavo, jog tarnybinio buto ji nepraras net tuo atveju, jeigu ambulatorijoje nebedirbs.

Kad gydytoja būtų patenkinta, savivaldybė 2008 m. 15 tūkst. Lt dar skyrė ir naujiems ambulatorijos laiptams bei pandusui įrengti - senieji laiptai, kuriais I. Ber­žanskienė vaikščiojo ir į savo butą, jai atrodė gremėzdiški ir negražūs.

Toks rajono valdžios dosnumas kai kuriems išskirtiniams asmenims negali nestebinti. Juolab žinant, kokią simbolinę naudą savivaldybė gauna iš valdiškų būstų privatizacijos.

Už tris parduotus būstus Šilalės savivaldybė surinko tik 25,7 tūkst. Eur - juokin­ga, bet lygiai tiek, kiek 2008 m. sumokėjo už Kvėdarnoje nupirktą butą. Už parduotus butus gautos lėšos pagal įstatymą turi būti skirtos socialiniams būstams pirkti. Tik ar pavyktų tris savivaldybės jau parduotus butus iškeisti į bent vieną - dar klausimas.

Kvėdarnos ambulatorijos vyriausioji gydytoja I. Beržans­kienė ataskaitoje nurodo, kad pernai įstaigos vadovo atlyginimui buvo skirti 7524 Eur - po 627 Eur per mėnesį. Įstaigoje 3 gydytojai dalijasi 3,5 etato, o I. Beržanskienė dar dirba ir odontologe.

Kvėdarnos ambulatorijos interneto puslapyje privalomai skelbti vidutinį darbo užmokestį pamiršta nuo 2014 m. Prieš dvejus metus gydytojų vidutinę algą sudarė 6376 Lt, dabar būtų 1846 Eur. Jei atlyginimai nesumažėjo, Kvėdarnoje gydytojams - tikros aukso kasyklos. 

Daiva BARTKIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Kur dėti nebetinkamas naudoti padangas?

Prasidėjus sezoniniam padangų keitimui, automobilių savininkams kyla klausimas, kur dėti senas, naudoti nebetinkamas padangas. Primename, kad į Šilalės didžiųjų atliekų surinkimo aikštelę iš gyventojų nemokamai priimamos 5 lengvųjų automobilių padangos per metus vienai transporto priemonei. Pristatant atliekas į minėtą aikštelę, būtina turėti transporto priemonės registracijos liudijimą.

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras prašo gyventojų neteršti aplinkos ir nemesti senų padangų į bendrus komunalinių atliekų konteinerius ar šalia jų, taip pat nepalikti padangų bei kitų atliekų  pakelėse, pamiškėse.

Juridiniai asmenys padangų atliekas privalo atiduoti jas tvarkančiai įmonei pagal padangų atliekų perdirbimo ir panaudojimo rašytinę sutartį. Juridiniai asmenys dėl padangų bei kitų atliekų tvarkymo gali kreiptis į UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrą dėl sutarčių sudarymo.

Daugiau informacijos apie į Šilalės didžiųjų atliekų surinkimo aikštelę priimamas atliekas rasite internetinėje svetainėje www.uabtratc.lt.

Šilalės didžiųjų atliekų surinkimo aikštelės adresas: Pilies g. 3, Vingininkų k., Šilalės r.

Darbo laikas: antradienį - penktadienį -  nuo 8.15 val. iki 18 val.; šeštadienį - nuo 9 val. iki 13 val.; sekmadienis ir pirmadienis - nedarbo dienos. Pietų pertrauka - 12-12.45 val.

Išsamesnė informacija apie atliekų tvarkymą teikiama tel. (8-446) 7-18-72. Aikštelės darbuotojo tel. (8-655) 0-91-31.

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro inform.

Gripo vakcinos – jau ir Šilalėje

Valstybinė ligonių kasa (VLK) informuoja, kad šalies gydymo įstaigoms jau pristatytos sezoninio gripo vakcinos, tad medikai gali skiepyti savo pacientus. Iš viso išdalinta 110 tūkst. dozių vakcinų.

Nuo gripo nemokamai skiepijami žmonės, kamuojami lėtinių ligų, pavyzdžiui, širdies kraujagyslių, kvėpavimo takų ar inkstų, taip pat nėščios moterys, pensinio amžiaus asmenys ir kt.

Norint nemokamai pasiskiepyti nuo gripo, reikia kreiptis į savo šeimos gydytoją, kuris nusiųs pas skiepijančius specialistus arba į vakcinacijos kabinetą.

Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro bend­rosios praktikos slaugytoja Estera Nemčauskienė informavo, jog poliklinika taip pat jau gavo nemokamos gripo vakcinos „Influvax“. Ji ragina asmenis, kurie priklauso nemokamos vakcinacijos nuo gripo asmenų grupei, nedelsti ir pasiskiepyti.

„Netrūksta ir mokamos vak­cinos. Jos kaina - 6,07 euro, ja jau pasiskiepijo 40 žmonių“, - sakė E.Nemčauskie­nė.

Eugenija BUDRIENĖ

 

Medžiotojai išsisuko nuo 6 eurų rinkliavos

Rugsėjo 29 d. Šilalės savivaldybės taryba nuo vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą praėjusiais metais atleido aštuonis asmenis bei „Jūros“ medžiotojų būrelį. Dėl šio prašymo susiginčiję politikai iškėlė moralinę proble­mą: ar tikrai medžiotojams padoru prašyti sim­bolinės lengvatos?

Savivaldybės taryba svarsto ir nuo vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą atleidžia prašymus pateikusius gyventojus bei nevyriausybines organizacijas, sunaudojusius per metus ne daugiau kaip 180 kWh elektros energijos. Prašymus pateikę asmenys yra skolingi Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui 2015 m. rinkliavos mokestį, bendra įsiskolinimo suma - 266 eurai.

„Jūros“ medžiotojų būrelis už 25 kv. m patalpas Kvėdarnos seniūnijos Stigrėnų kaime turėjo sumokėti 6,72 Eur metinės rinkliavos. Kontrolės komiteto, kuris svarstė šį klausimą, pirmininkas Algirdas Meiženis mano, kad prašyti atleisti nuo tokios sumos turtingiems medžiotojams turėtų būti gėda.

„Tai yra bloga tendencija. Atleisime vieną, to užsimanys ir kiti medžiotojų būreliai. Man regis, 6 eurus jie tik­rai gali sumokėti - vienam medžiotojui tektų gal tik koks 20 centų. Į tuos dalykus reikėtų žiūrėti principingiau“, - tvirtino Kontrolės komiteto pirmininkas.

Pasak A. Meiženio, medžiotojų nameliai, kaip ir pati medžioklė, yra pramogos objektas, o tai, jog nesunaudota 180 kWh elektros energijos, dar nereiškia, kad būrelis savo patalpose nesilankė ir nešiukšlino. Tarybos narys Alfonsas Motuzas pritarė, jog derėtų pagalvoti apie lengvatų teikimo taisyklių peržiūrėjimą.

Tuo tarpu savivaldybės ad­ministracijos direktorius ma­no, kad reikia vadovautis galiojančiomis taisyklėmis, o ne moralinėmis vertybėmis.

„Taip žiūrint, tai ir kaimo bendruomenių salės yra pramogos objektai. O ką ten daugiau daro? Tik švenčia“, - dėstė savo požiūrį į moralę Raimundas Vaitiekus.

A. Meiženio pasiūlymui neatleisti nuo metinės rinkliavos 6 Eur turinčio sumokėti „Jūros“ medžiotojų būrelio pritarė tik penki tarybos nariai. Tuo tarpu Viktorija Ma­cienė, Gedėliškės kaime paveldėjusi namą, turės sumokėti trijų metų rinkliavą - 94,33 Eur, nes praleido kreipimosi terminą.

Daiva BARTKIENĖ

Nelaimė Beržėje: gyvuliai krenta kaip lapai

„Reikia skubios pagalbos. Jau trečia savaitė Beržės kaime, Palentinio seniūnijoje,  yra sudaužomi šiemetiniai veršeliai. Sumušami iki nugaišimo. Daužomi gyvūnai taip stipriai, kad net mėsa nuo kaulų atšoka. Iš viso jau užmušta apie 10 veršelių. Ir neatrodo, kad smurtautojas liausis.

Kas tai daro? Keletas žmonių apie įvykį pranešė policijai, o policija siūlo vežti gyvulius į ekspertizę. Ir viskas. Daugiau - jokios pagalbos.

Kas galėtų apsaugoti gyvūnus ir surasti sadistą? Juk sveiko proto žmogus taip nedarytų. Būna, kaimynai pasipyksta, kaip ir visur. Bet kad kerštautų kas nors, nemanome. Norime pranešti apie tai visam rajonui, gal kur kitur buvo panaši situacija, gal rastas nusikaltėlis? Už tokį elgesį jam pačiam reikėtų rankas...“

Štai toks laiškas atėjo į „Ši­lalės artojo“ redakcijos elekt­roninį paštą. Nors jo niekas nepasirašė, buvo sunku patikėti tuo, kas jame rašoma, bet ir neatrodė, jog tai galėtų būti pokštas. Todėl nusprendėme pasiaiškinti, kas iš tiesų dedasi Beržėje. Gal seniūnijoje kas nors žinoma apie tokį įvykį?

Palentinio seniūnė Miglė Z­y­bartienė patvirtino apie tai esanti informuota. Tačiau ji labai abejojo, kad gyvuliai krenta nuo žmogaus rankos.

- Po kaimą sklando visokių kalbų, bet aš nemanau, jog koks žmogus galėtų ganyklose užmušti tiek gyvulių. Ir kuo jis tai padarė? Kuolu? Įsivaizduokite, kad ganykloje jis paveja stiprų bulių ir pagaliu jį užmuša! Neįmanoma! Greičiausiai tai kokia nors liga, - sakė seniūnė.

Ji patarė pasikalbėti su kaimo žmonėmis, pirmiausia - su tais, kuriems krito daugiausiai gyvulių. O daugiausiai jų neteko Mikučiai.

- Krito trys buliukai, ketvirtą pribaigėme, kad nesikankin­tų, - sakė Andrius Mikutis. - Iš vakaro atrodė sveiki, o kitą dieną jau negyvi. Vienas dar laikėsi, bet nebepavilko kojų. Jie atrodė kaip sumušti.

Žmogaus rankų darbas? Mi­kučiai tuo labai abejoja.

- Jeigu šita nelaimė būtų atsitikusi tik mums, galėtu­me taip galvoti, - pasakojo  A. Mikutis. - Pirmoji versija kaip tik tokia ir buvo. O iš Laukuvos iškviestas veterinarijos gydytojas Albinas Venckus ją kaip ir patvirtino. Jis atliko skrodimą bei konstatavo, kad gyvulio kūnas nusėtas kraujosruvomis. Štai skrodimo aktas: „kraujosruvos, laboratorinių tyrimų neatlikta“. Neparašyta, kad gyvulys užmuštas, bet nuo ko tos kraujosruvos bus?

Tačiau po kelių dienų ši versija išsisklaidė kaip dūmas. Buliai krito vienam, antram kaimynui, nugaišo kelių metų karvė. Ir ant visų galvijų – tokios pat kraujosruvos. Tada jau niekas nebetikėjo, kad tai galėtų būti kokio pakvaišėlio darbas.

- Blogiausia, jog esame nežinioje, - sakė  A. Mikutis. - Jeigu tai kokia epidemija, kaip nuo jos apsiginti? Jei kokia virusinė liga, tai kaip gydyti? Ar tai tikrai liga? Iš veterinarijos gydytojo atlikto skrodimo mums nebuvo jokios naudos. Prapjovęs kumpį, aš ir pats matau, kad ten kraujosruvos. Ir kas iš to?

Mikučių šeima svarstė dar vieną versiją: gal gyvuliai nunuodyti? Arba nusinuodiję? Jie sako girdėjo, jog iš lėktuvo buvo mėtomos kapsulės su vakcina nuo pasiutligės ar dar nuo kažkokios ligos. Ta vakcina esanti labai nuodinga. Galbūt gyvuliai aptiko ir suėdė?

Mikučių kaimynas Ričardas Juškevičius nusprendė kreiptis į specialistus. Telšiuose susirado veterinarijos laboratoriją, nuvežė jai padvėsusio gyvulio mėginius.

- Gal tyrimai parodys, kas tai per liga? Gal kas pasakys, kaip ją gydyti? - prieš porą savaičių vylėsi R. Juškevičius. - Žinote, man visa tai atrodo labai keistai. Žmonėms masiškai krenta gyvuliai, prasidėjo kažkokia epidemija, bet niekas negali pasakyti, kas tai yra. Nėra tarnybų, kurioms rūpėtų tokie reikalai?

Logiškai galvojant, tai turėtų rūpėti veterinarijos gydytojui, į kurį žmonės ir kreipėsi pagalbos. Negi jis tikrai galvoja, kad tiek gyvulių kas nors galėjo užmušti?

Pasirodo, veterinarijos gydytojas A. Venckus taip nebegalvoja. Kaip jis aiškino „Šilalės artojui“, anksčiau jį esą suklaidinę patys žmonės, o dabar jis manąs, jog tai liga. Pasak veterinaro, neva labai panašiomis aplinkybėmis krito keletas gyvulių Laukuvos seniūnijos Buciškės kaime, ūki­ninkas mėginius nuvežė į laboratoriją Kaune, iš ten ga­vo atsakymą, kad tai esąs bakterinis užkratas.

- Aš jums nepasakysiu tos bakterijos morfologijos, bet nuo jos padeda antibiotikai. Ūkininkai turi stebėti savo gyvulius, leisti antibiotikus, - paaiškino veterinarijos gydytojas.

Antibiotikus? Kokius, kiek? Beržės kaime ūkininkams ma­siškai krenta gyvuliai, žmo­nės nežinioje, svarsto, ar tai kokie nuodai, ar kokia liga, vie­nas dar laukia veterinarijos laboratorijos atsakymo, o veterinarijos specialistas tvirtina žinąs atsakymą ir pasakoja žurnalistui, jog padėtų paprasčiausi antibiotikai... Ar ta istorija neatrodo truputėlį keista?

Kitą dieną po pokalbio telefonu paskambinęs gydytojas paprašė parodyti, ką parašysiu. Na, kad „neprirašyčiau vėjų...“ O žmonėms neva viskas paaiškinta, jie atseit žiną, kaip kovoti su ta liga.

Negi tikrai?.. Jau paaiškinta? Vėl važiuoju į Beržę.

- Taip, kitą dieną po redakcijos apsilankymo tikrai buvo atvažiavęs A. Venckus, sukvietė pas Česlovą Rubavičių žmones, pasakė tos ligos pavadinimą. Pareiškė, kad ją reikia gydyti antibiotikais, - „Šilalės artojui“ patvirtino R. Juškevičius. - Atsakymą iš Telšių laboratorijos gavau, bet ten neparašyta, kokia tai liga. Tik tiek, kad bakterinis užkratas... Kai nuvežiau mėginius, iš laboratorijos skambino, klausė mūsų veterinarijos gydytojo telefono numerio. Nežinau, ką jie kalbėjosi, bet tikriausiai nusprendė, jog tai toks pat atvejis, kaip ir Buciškėje...

- Taip, A. Venckus buvo atvykęs, sukvietė pas mus žmones, - sakė Č. Rubavičius, kuriam irgi krito keli gyvuliai. - Pasakė ligos pavadinimą. Turime užsirašę - klostridijozė. Gydoma antibiotikais. Atsirado aiškumas, bet... Žmo­nėms ir toliau dvesia gyvu­liai. Ne taip masiškai, kaip anksčiau, bet vis tiek. Man atrodo, nukentės visa Beržė. Didžiuliai nuostoliai.

Gyvuliai krenta toliau? Ne­padeda antibiotikai? Anti­bio­tikai, ūkininko nuomone, galbūt padėtų, tačiau juos reikia suleisti. Štai kur bėda!

- Būtų gerai, jeigu gydytojai dar ir gydytų, - kalbėjo Č. Rubavičius. - Lengva pasakyti: suleisk antibiotikų. Tik­riausiai žinote, kaip sulaukėja buliai, per vasarą būdami ganyklose? Jie atpranta nuo žmogaus, bėga nuo jo kaip miško žvėrys. Pagauti tokį galviją, suleisti jam vaistus labai sunku. Būtų gerai turėti injekcijų šautuvą, bet jis kainuoja pustrečio tūkstančio eurų. Mačiau internete. Ir jo taip paprastai nenusipirksi. Reikia baigti kursus, išlaikyti egzaminus, gauti policijos leidimą. Taigi bet kas tokio šautuvo neturės. O štai veterinarijos gydytojai galėtų turėti. Jeigu užsiimtų gydymu... Dabar, kiek galėdami, gydome patys. Kaip pasiseka, taip.

Petras DARGIS

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Ar priekaištai visada pagrįsti?

Natūralu, kad, atvėsus orams, labiau susirūpiname savo sveikata, saugomės nuo lietaus, vėjo, darganų. Tėvai turbūt labiausiai nerimauja dėl vaikų savijautos, išleidę juos į mokyklas ar darželį. Tai rodo ir redakcijos gautas skambutis.

„Mane labai nustebino ir papiktino atsainus bei neatsakingas Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ darbuotojų elgesys. Prieš gerą savaitę, kuomet visus vargino gūsingas vėjas, siekęs, kaip teigė meteorologai, 15-18 metrų per sekundę, darželinukai, to nepaisant, vis tiek buvo vedami į lauką. Esu susipažinusi su higienos normomis, todėl žinau, kad esant vėjui stipresniam nei 8 m/sek., priešmokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojoms leisti vaikų į lauką nerekomenduojama. Keista, jog darželyje to nepaisoma. Negana to, kai apie tai informavau darželio vedėją, ji atsakė, kad oras puikus, ir lauke vaikai yra grūdinami. O jeigu man tai nepatinką, pasiūlė savo vaikui samdyti auklę“, - paskambinusi į redakciją, piktinosi mama, nepanorusi viešinti pavardės.

Pakomentuoti higienos nor­mas, kurios reglamentuoja ikimokyklinio ir priešmokyk­linio ugdymo įstaigų bend­ruosius reikalavimus svei­ka­tos saugai, paprašėme Tau­ragės visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tau­ragės departamento Šilalės skyriaus vedėjos Elvyros DAU­BARIENĖS.

„Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bend­rie­ji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinta sveikatos apsaugos minist­ro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313. Vienas iš teisės akto punktų numato jog:

kasdien 2 kartus šviesiu paros metu vaikai turi būti išvedami į lauką. Vaikų veik­la lauke neorganizuojama, kai oro sąlygos kelia riziką vaikų sveikatai:

aplinkos oro užterštumas viršija teisės akte nusta­ty­tas normas (remiantis ap­linkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzinu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis bei ozonu normų patvirtinimo“); oro temperatūra lauke yra žemesnė kaip minus 12oC; oro temperatūra lauke žemesnė kaip minus 8oC, o vėjo greitis - didesnis kaip 2 m/sek.; oro temperatūra lauke yra 32oC ar aukštesnė; esant kitoms sudėtingoms oro sąlygoms (pavyzdžiui, labai smarkiam vėjui, labai smarkiam lietui, labai smarkiam snygiui, pūgai, krušai ir pan.)“, - komentavo Visuomenės sveikatos cent­ro vadovė.

Apie incidentą norėjome pasiteirauti ir Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ vedėjos. Bet ji atostogavo, todėl kreipėmės į pavaduotoją Kristiną AČĘ. Ši atsakė, jog tą dieną turėjusi „mamadienį“, tad nebuvusi darbe ir nieko komentuoti negalinti. Paklausta, ar sutinka su motinos darželiui pareikštais priekaištais, pavaduotoja teigė, kad įstaiga savo darbe vadovaujasi teisės aktais.

Tėvų nuomonės irgi skiriasi. Štai mama, auginanti du mažamečius vaikus, yra įsitikinusi, jog tėvai kartais perdėm saugo savo atžalas, stengiasi užtikrinti vos ne šilt­namio sąlygas. O, jos manymu, nė kiek negrūdinami vaikai yra neatsparūs mažiausiems temperatūros pokyčiams ar vėjui. Nemažai vaikų į darželį ar mokyklą yra nuvežami ir parvežami, nors eiti pėsčiomis užtruktų gal 10-20 min. Kelias į ugdymo įstaigą ir atgal būtų vaikui ir natūraliausia mankšta, ir nieko papildomo nereikalaujanti grūdinimosi priemonė.

„Nederėtų skubėti kaltinti auklėtojų. Darbas su vaikais, kurių kasdien į grupę susirenka apie 20, yra nelengvas. Nepakanka žiūrėti, kad gražiai žaistų, laiku valgytų, eitų pietų miego. Yra ir planai, kuriuos privalu įgyvendinti, organizuoti šventes, renginius bei pan. Visi norime, jog, išėję iš darželio, vaikai būtų pasiruošę tolimesnei kelionei į mokyk­lą. Būtų stip­rūs emociškai, fiziškai, augtų sveiki. Todėl galbūt derėtų patiems tėveliams labiau pasirūpinti, kad vaikai darželyje turėtų papildomų rū­bų, kuriuos galėtų persivilkti sušlapę, šiltas pirštines, kepurę, batus, jei kartais eitų į lauką vėsesnę ar darganotą dieną“, - įsitikinusi kita pašnekovė.

Eugenija BUDRIENĖ

Etatų mažinimas kainuoja brangiai

Rugsėjį Šilalės rajono savivaldybės biudžetas pasi­pildė beveik 160 tūkst. eurų. Didžioji dalis šių lėšų iš valstybės biudžeto skirta dėl padidėjusios minima­lios mėnesinės algos. Tačiau nors biudžetas formaliai kiekvieną mėnesį vis labiau pilnėja, savivaldybė įstaigas bei gyventojus laiko ant bado dietos.

Savivaldybės taryba gavo Šilalės viešosios bibliotekos direktorės prašymą skirti lėšų atleidžiamų darbuotojų išeitinėms kompensacijoms išmokėti. Keturių darbuotojų atleidimas bibliotekai kainuos 17,5 tūkst. Eur.

Prašyme teigiama, jog atleidžiamiems darbuotojams Šilalės viešoji biblioteka turi išmokėti 13,7 tūkst. Eur kompensacijų, „Sodrai“ pervesti 4,1 tūkst. Eur socialinio draudimo mokesčių. Viešosios bib­liotekos administracija pageidauja, kad lėšų išeitinėms kompensacijoms savivaldybės taryba skirtų iš rajono biudžeto.

Prašymą svarstęs Finansų, investicijų ir verslo komitetas nusprendė, jog skubos čia nėra. Be to, vicemeras Valdemaras Jasevičius net suabejojo, ar gali susidaryti tokia didelė išeitinių suma, kai „visi žino, kokie bibliotekininkių atlyginimai“...

Būtent savivaldybės viešąją biblioteką labiausiai supurtė birželį priimtas tarybos sprendimas mažinti biudžetinių įstaigų darbuotojų skai­čių - kaip ir Šilalės kultūros cent­ras, biblioteka įpareigota sumažinti keturis etatus.

Deja, savivaldybės taryba kul­tūros remti, atrodo, neskuba. Tai patvir­tina atviro jaunimo cent­ro grupės „Ne­klausk pa­va­­di­nimo“ prašymo skirti 800 Eur būg­nams įsigyti svarstymas. Me­ras pripažino, jog paramos prašyti jaunimas buvo atėjęs ir pas jį.

„Sakiau, kad  Kultūros cent­ras turi rasti lėšų tarp eilučių. Pasikeitė šios įstaigos vadovas, naujajam teks peržiūrėti, kam skirtas finansavimas“, - būg­nų likimą nulėmė meras. 

Muzikos grupė - ne politinė organizacija, dėl to ir finansavimo jai belieka ieškoti „tarp eilučių“. O būtų politinė, mero pažiūrų, ko gero, ir pinigų atsirastų, ir net būgnus savivaldybė greičiausiai nupirktų, kad tik Šilalę „garsintų“... 

Bet valdžia nugarą atsuko ne tik iniciatyviam jaunimui. Lėšų neskirta ir viešiesiems darbams, todėl be duonos kąsnio liko bedarbiai. Sutrikus darbo biržos viešųjų darbų finansavimui, meras pareiškė, jog 25 tūkst. Eur šiam tikslui neduos ir savivaldybė. Dėl to galimybės padirbėti bent kelis mėnesius ir taip šiek tiek užsidirbti neteko maždaug 100 rajono gyventojų.

Daiva BARTKIENĖ

Šilalėje – amfiteatras, lauko kino terasa ir tiltas per tvenkinį?

Šilalės rajono savivaldybė, pasinaudodama 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama, pradėjo vykdyti projektą „Kraštovaizdžio formavi­­mas Šilalės mieste“. Ruošiantis jo įgyven­di­nimui, į pagalbą pasitelkta Klai­pė­dos uni­versiteto (KU) dėstytojų bei ar­chitek­tų ko­manda, kuri ne tik atliko miesto aplin­kos analizę, pateikė savo siūlymus, ką ir kur keisti, bet ir tyrinėjo pačių miestelė­nų nuo­monę. Šilališkiai savo pageidavimus galėjo pareikšti internetinėje ap­klausoje. Ir nors dauguma gyventojų pageidavo, jog pirmiausia būtų sutvarkyti Šilalės centre esantys Dariaus ir Girėno skve­ras, Atminimo aikštė, Kultūros centras, atso­dinti prieš kelis metus pagrindinėje Jono Basanavičiaus gatvėje iškirsti me­džiai, valdžios dėmesys ir nemenkos investicijos kol kas krypsta į kitą pusę ir greičiausiai atguls į tvenkinį.

Projektui planuojama išleisti daugiau nei 419 tūkst. eurų: virš 356 tūkst. Eur numatoma gauti iš ES, o apie 63 tūkst. Eur ketinama paimti iš rajono biudžeto. Už šią solidžią sumą žadama tvarkyti Ši­la­lės tvenkinio teritoriją ir į ją įeinantį Bendruomenių parką.

Kaip praėjusią savaitę aiškino savivaldybės Investicijų ir statybos skyriaus vedėjas Faustas Sra­­gauskas, visą tven­kinį numatoma apjuosti pėsčiųjų ir dviračių taku, tad aplink jį bus galima sukti ratą. Tiesa, ne asfaltu ar trinkelėmis grįstą, o, atsižvelgiant į ekologinius reikalavimus, padengtą minkšta danga, t. y. dolomitine skalda.

Be to, aplink tvenkinį atsiras paplūdimys, poilsio aikštelių, išdygs keletas informacinių stendų, turėtų būti pastatytos naujos šiukšlių dėžės, įrengta apšvietimo sistema bei pan., suformuotas parko reljefas su želdynais, sutvirtinti tvenkinio krantai.  Iš viso planuojama užimti net 6,2 ha plotą: 200 m pakrantės apsaugos juostos, 3,4 ha tvenkinio teritorijos, 2,5 ha parko teritorijos ir 0,2 ha dydžio tvenkinyje esančią salą. Čia darbus savivaldybė žada pradėti netrukus.

Tačiau, pasirodo, valdininkai turi ir dar drąsesnių vizijų: tarp siūlomų naujovių figūruoja amfiteatras Ašučio slėnyje, lauko kino terasa prie Kultūros centro, tiltas per tvenkinį. Nors savivaldybės surengtoje internetinėje apklausoje dalyvavę šilališkiai nurodė, kad pirmiausia būtina atnaujinti išties graudžiai atrodantį Dariaus ir Girėno skverą (parkelį priešais savivaldybę), taip pat pareiškė, jog permainos būtinos Atminimo aikštei, Kultūros centro pastatui, dalis žmonių išsakė pageidavimą į Jono Basanavičiaus gatvę grąžinti žalumą bei medžius. 

Tai, kad parkelis su jame esančiu Dariaus ir Girėno skrydžiui per Atlantą skirtu memorialiniu paminklu kelia vien tik niūrias emocijas bei prašosi permainų, pripažino ir architektė, KU dės­tytoja Ramunė Staševičiūtė. Jos manymu, šią teritoriją reikia arba drastiškai performuoti, arba patį paminklą iškelti į kitoje gatvės pusėje esančią Atminimo aikštę. Taip pat ji pareiškė, kad joje stovintį memorialą partizaninio karo dalyviams būtina atidengti, nes dabar jis paslėptas po ne­tvarkingai išsikerojusiomis kal­ninėmis pušimis.

KU komanda pateikė ir daugiau siūlymų. Kraš­tovaiz­džio specialistų bei architektų nuomone, prioritetinės Šilalės miesto vietos, kurias būtina tvarkyti, - tai ne tik vadinamasis Dariaus ir Girėno parkelis, Atminimo aikštė, bet ir bažnyčios aplinka, Ašučio slėnis, teritorija prie miesto ąžuolo bei pamink­lo „Laisvės šauklys“, pu­šynas, transporto žiedai. Vienas įdomesnių R. Staševičiūtės siūlymų – Ašučio slėnyje, Vytauto Didžiojo gatvės kairėje pusėje, įrengti lauko amfiteatrą. Jame esą galėtų vykti įvairūs renginiai, koncertai, šventės, o pats amfiteatras pagyvintų miesto vaizdą.

Tačiau tokį pasiūlymą išgirdę šilališkiai netruko pasiskirstyti į dvi skirtingas barikadų puses: vieni neslėpė susižavėjimo ir aikčiojo, kad tokio gražaus dalyko Šilalei neva pavydėtų visi. Gi skeptikai argumentavo, jog šventėms bei koncertams šis slėnis netinka, mat yra visai prie pat bažnyčios. Neaišku, kaip į tai reaguos dvasininkų ir tikinčiųjų bend­ruomenė, taip pat vargu ar labai suderinama gali būti „bumčikų“ muzika ir maldos namų kaimynystė... Be to, dabar slėnyje, kurį užsimota paversti dar viena vieša erd­ve, stovi gyvenamasis namas. Todėl pirmiausia reikėtų išspręsti privačios nuosavybės klausimą.

KU specialistų nuomone, Ši­lalėje būtina pertvarky­ti ir objektus, išsidėsčiusius tarp Nepriklausomybės bei Jo­no Ba­sanavičiaus gat­vių. Re­no­vacijos šaukte šaukia­si Kul­tū­ros centro pastatas bei aplinka šalia jo. Anot R. Sta­še­vičiūtės, Kultūros centro ap­linką būtų galima pritaikyti lauko kino teatrui, kurio pa­gei­davo dalis šilališkių.

Kažką daryti, pasak architektų bei kraštovaizdžio dizainerių, reikia ir su garsiuoju Šilalės ąžuolu bei netoli esančios „Laisvės šauklio“ skulptūros aplinka. Be to, specialistų manymu, mieste turėtų būti suformuota bendra jungiamoji grandis tarp tvenkinio ir savivaldybės aikštės. Kitaip tariant, pasistengti, kad vietiniai ar svečiai galėtų kom­fortiškai patekti nuo vieno lankomo objekto prie kito, neišsimušdami iš vaizdingo maršruto.

Architektės R. Staševičiūtės siūlymu, pagyvinti reikėtų ir mieste esančius transporto žie­dus. Jų, beje, greitai turėsime dar daugiau: darbai jau vyksta Strui­kų bei Pietinio Kelio gatvių sankryžoje. Spe­cialistės manymu, žieduose galėtų atsirasti įvairių meninių instaliacijų, o joms sukurti galbūt pavyktų prisikviesti net menininkų iš užsienio...

O kaip gi su skirtingų vertinimų sulaukusiu tiltu per tvenkinį? KU dėstytojų nuomone, galbūt jis ir galėtų atsirasti, tačiau kol kas konk­re­čios vizijos neturima. R. Sta­­še­vičiū­tė siūlytų, jog pės­čių­jų tiltas būtų su pirsu – spe­cialia platforma poilsio sa­lelėms ar kitoms veikloms. Ta­čiau, jos teigimu, pirmiausia tilto projektas turėtų būti tikra „architektūrinė bomba“, t. y. labai įdomus, kad trauktų ne tik vietinius, bet jo pažiūrėti plūstų žmonės iš visos Lietuvos. Kaip pavyzdį ji pateikė garsųjį medžių lajų taką Anykščiuose. Drąsu, ar ne?

Žinoma, drąsioms idėjoms reikia ir drąsių sumų. Tačiau kol kas daugelis architektų siū­lymų – tiek amfiteatras, tiek lauko kinas, tiek tas pats til­tas – plaukioja pasvarstymų lyg­­me­nyje. Ir tikrai nereikia būti naiviems – taip, kaip piešia­ma įvairiose vizijose, Ši­la­lė greitai, o galbūt ir niekada nepasikeis, nes neaišku, kiek milijonų eurų tam reikėtų ir iš kur juos tektų paimti, kad visos gražios pasakos taptų realybe. Kita vertus, ar tik­rai viso šito reikia tuštėjančiam miestui ir žmonėms? Galime apsistatyti amfiteatrais, moderniomis aikštėmis, prisirengti paplūdimių bei kitų poilsio zonų, bet ar bus kam tuo naudotis? Todėl nori nenori pradedi galvoti, kad kartais tokie užmojai balansuoja ties realybės ir fantastikos riba. Tačiau tiesa ir tai, jog fantazuoti niekam neuždrausta, tuo labiau, kai už tai dar yra mokami nemenki pinigai. Pavyzdžiui, vien gyventojų nuomonės apklausa dėl projekto „Kraštovaizdžio formavimas Šilalės mieste“, ku­­rį rengė architekto A. Zavi­šos labdaros ir paramos fondas, rajono biudžetui kainavo 4200 Eur.

Birutė PALIAKIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Su Tavim

Kai už kiekvieno medžio kamieno slepiasi šlapias ruduo, kai balzganos ūkanos nusileidžia ant pievos ir ant širdies, skubu pas Tave. Nors Tu visada su manim, bet šiandien noriu arčiau ir tyliau. Toj tyloj girdėsiu Tavo balsą, jausiu rankų šilumą, užuosiu kvapą. Tai stebuklas - nurimstu ir sustiprėju. Nesuprantu ir nežinau, ar koks nors mokslas gali tai paaiškinti. Atrodo, nepertraukiamas mūsų ryšys su metais vis stiprėja - to nejutau, kai dar buvom tam pačiam gyvenime. Dabar tikiu, kad meilė yra amžina - ji niekada nesibaigia. Pasaulis sukurtas tobulai...

Grįšiu atgal į savo gyvenimą nuskaidrėjusia siela, o mano vargo kupra taps sparnais...

Rima PETRAITIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

 

Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą