„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Įamžintas partizano atminimas

Rugsėjo 14-ąją krikščioniškasis pasaulis šventė Šv. Kryžiaus išaukštinimą. Ta diena pasirinkta pagerbti Šilalės krašto partizaną Antaną Beržinį-Dobilą. Jo palaidojimo vietoje – Tauragės rajono Mažonų seniūnijos Šakviečio senkapiuose – buvo atidengtas atminimo paminklas. Jį pastatė LPKTS Šilalės filialas, darbus organizavo jo pir­­mininkas Antanas Rašinskas. Rėmėjas  – Lie­tuvos kultūros taryba.

A. Beržinis-Dobilas gimė 1924 m. Vai­čių kaime, 10-ies vaikų šei­moje. Jis kartu su broliais Ka­zi­mieru-Algirdu, Povilu-Ąžuolu, Petru bei jo žmona Eu­genija išėjo partizanauti ir visi žuvo.

Šv. Mišias už žuvusius Beržinių šei­mos bei visus Lietuvos partiza­nus aukojo Šilalės dekanas kun. Sau­lius Katkus ir Batakių klebonas kun. Sau­lius Styra. Paminklą atiden­gė partizanų ryšininkės Zofi­jos Ba­ra­nauskienės dukra, žuvusio A. Ber­ži­nio-Do­bi­lo duk­­terėčia Nijolė Ba­ra­naus­kai­tė-Lia­tu­kienė ir jos sūnus Sau­lius. Dekanas kun. S. Katkus pamink­lą pašventino, svečiai iš Mažeikių, Tau­ragės, Telšių, Plungės, Klaipėdos, Šiau­lių padėjo gėlių, uždegė žvakučių, visi sugiedojo Lietuvos himną, pagerbė žuvusiuosius tylos mi­nute. Miško tylą sudrebino genero­lo Motiejaus Pečiulionio artilerijos bataliono karių salvės: už Tėvynę Lie­tuvą, už Beržinių šeimos partizanus, už politinius kalinius ir tremtinius, laisvės kovų dalyvius.

Skambėjo žodžiai apie partizanų pasiaukojimą, partizanų dainų atliko Tauragės kultūros centro Mažonų seniūnijos moterų ansamblis. Labai malonu buvo matyti Šilalės jaunuosius šaulius, šaulius iš Plungės, atkurtos LLA narius. Po renginio vaišinomės LPKTS Tauragės filialo paruoštomis vaišėmis, bendravome.

Elena VISMANTIENĖ

LPKTS Šilalės filialo tarybos narė

Nuotr. iš LPKTS archyvo