Pagerbėme kraštietę jubiliatę

Rugsėjo 13 d. Pajūralio bibliotekoje pa­minėtas Stasės Vanagaitės – Peterso­nie­nės, gimusios Šakėnų kaime, 100-asis jubiliejus. Šventę pradėjo Albi­no ir Aldutės Rimkų šeimyninis duetas.

Jubiliatė nuo 1998 metų vadovauja Ame­ri­kos lietuvių ra­šytojų draugijai, kuri buvo įkurta 1932-aisiais Lietuvoje. Kai Antrojo pasaulinio karo metais ji iširo, rašytojai bei kūrėjai, emigravę iš Lietuvos, susitelkė Čikagoje, kur iki šių dienų puoselėja nacionalines ver­tybes. 

Pajūralio bibliotekininkė Sta­sė Pūdžemienė ir laisvalai­kio salės vadovė Alma Rimkuvienė supažindino su S. Vanagaitės – Petersonienės gyvenimu, veikla bei kūryba. Kūrinių paskaitė buvusi Pajūralio mokyklos mokytoja, dabar pensininkė Aldona Tičkuvienė. Šilalės viešosios bibliotekos vyr. metodininkė bei literatų klubo „Versmė“ prezidentė Stefa Minutaitė perdavė šių eilučių autoriui įteikti jubiliatei, gyvenančiai JAV, mero sveikinimą bei leidinių apie Šilalę. Renginyje dalyvavo artimi šimtametės šeimos nariai: brolio sūnus Aloyzas su žmona Aldute, sū­nėnas Arvydas su žmona Tat­jana Vanagiene, kuri 2003 m. įkūrė Pajūralio bendruomenės centrą.     

Aš, šių eilučių autorius, renginio iniciatorius, poezijos bei kitų menų mėgėjų asocia­cijos „Branduma“ Žemaitijos regio­no ir Klaipėdos krašto kuratorius, Lietuvos nepriklausomų rašytojų są­jun­gos pirmininko Vlado Burago bei Amerikos lietuvių rašytojų draugi­jos, kurių narys esu, vardu pa­sveikinau šeimos narius, šventės organizatorius, padėkojau už jubiliatės kūrybinės veiklos įvertinimą. Kadangi esu bend­ravęs su S. Vanagaite – Petersoniene, pasidalinau prisiminimais apie šį nuostabų žmogų. Jubiliatės šeimos nariams, šventės dalyviams bei Pajūralio bibliotekai padovanojau šiemet išleistą savo ket­virtąją kūrybos knygą „Žemiečiai“.

Pajūralio bendruomenės va­dovė Irena Jucienė pakvietė renginio dalyvius pabend­rauti prie arbatos puodelio.

Su jubiliatės sūnėnu Arvydu apsilankiau Staselės gimtinėje, kurioje jis su šeima labai gražiai tvarkosi bei ūkininkauja. Nepaprastai nustebino šimtamečiai klevas ir uosis, siekiantis per 30 met­rų. Šiais medžiais domisi Lietuvos mokslininkai dend­ro­lo­gai, jie yra įtraukti į saugomų augalų bei paveldo regist­rą. Štai kur slypi ilgaamžiškumo pas­laptis!

Metafizikos mokslų dr.

Vilimantas ZABLOCKIS

Stasės PŪDŽEMIENĖS nuotr.   

 

 

Atnaujinta Penktadienis, 30 rugsėjo 2016 09:22