„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Paminklas kentėjusiems už Lietuvos laisvę

Spasko memorialiniame komplekse Ka­ra­gan­doje, Ka­zachstane, atidengtas paminklas šiame regione ken­tė­ju­siems ir žu­vusiems politiniams kaliniams lietuviams. 

Taip įamžintas trylikos asmenų atminimas, kurie buvo perlaidoti iš sunaikintų Rud­ni­ko kapinių. Oficialioje ceremonijoje dalyvavo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) generalinis direktorius Arūnas Bubnys, vyresnysis patarėjas Algis Vyšniūnas, Strateginio vys­tymo ir komu­nikacijos skyriaus vedėjas Ra­mūnas Kal­vai­tis, daugiau nei dvide­šimties šalių ambasadoriai, Eu­ropos Są­jungos atstovybės Ka­zachstane bei vietos institucijų atstovai.

Spasko memorialiniame komp­­lekse jau 28 pasaulio valstybės pastatė pamink­lus sa­vo žu­vusiems tautiečiams. Lie­tu­vos am­­basadorius Ka­zachs­ta­ne Gin­tau­tas Va­siulis ne tik pabrėžė būtinybę niekada neleisti pa­sikartoti XX a. represijoms, bet ir atsigręžė į Ukrainą. Anot jo, „istorija kartojasi bū­­tent šią akimirką, kari­nės agresijos būdu okupuotose Ukrainos teritorijose“.

2020 m. pradėtą stambaus masto istorinės atminties išsaugojimo projektą įgyvendino LGGRTC, prie jo prisi­dėjo prof. architek­tas A. Vyšniūnas, Lie­tuvos garbės kon­sulas Ka­ra­gandoje Vitalijus Tva­­ri­jo­nas. 

Kazachstane represijų aukų atminimas pagerbiamas kasmet, gegužės 31 d.

Aldona JAKAVONIENĖ

LGGRTC Strateginio vystymo ir komunikacijos skyriaus vyresnioji patarėja 

A.VYŠNIŪNO nuotr.