Laukuvos bočių klubui – 20

Laukuvos seniūnijos bočių klubas gražiu pavadinimu „Saulėlydžio belaukiant“ susibūrė 2003 m. kovo mėnesį. Prie visuomeninės veiklos iš­takų stojo daug miestelio šviesuolių, dauguma jų – mokytojai: Stasė Antanavičienė, Anatolija Bruškytė, Antanas Bružas, Zita Batienė, Adelė Lu­koševičiūtė, Alvyra Mikalauskienė, Vlada Šveikauskienė, Jurena Žakevičienė, Pranas Žakevičius, taip pat laukuviškiai Adelė Antanavičienė, Adelė Jo­vaišienė, Agota Ivanauskienė, Jonas Ivanauskas, Kristina Bytautaitė. Pirmąja bočių klubo pirmininke buvo išrinkta A. Ivanauskienė, pavaduoto­ja – A. Mi­kalauskienė.  

Svarbiausias bočių klubo siekis buvo ir tebėra natūralus bend­ražmogiškas bendravimas, kuris suartina, sušildo sielą ir bū­tį. Suorganizuota daug eks­kur­sijų, aplankyta daug garsių Žemaitijos vietovių, pabuvota Kaune, uostamiestyje, keliauta vaizdingais panemuniais. O kiek dalyvauta Užgavėnių šėlionėse, miestelio šventėse, jurbarkiškių „Panemunių žieduose“. 

Šventėse, pasibuvimuose svar­bi buvo mokytojos A. Mika­laus­­kienės veikla, užburiantis žodis ir gebėjimas įtraukti į bendraminčių ratą. Jai visuomet nuoširdžiai padėdavo muzikos mokytojas Alfredas Šniau­kas, kuris ilgus metus vadovavo bočių ansambliui. A. Mika­lauskienė kartu su kitais klubo nariais vaidino A. Keturakio komedijoje „Amerika pirtyje“, pati kūrė jumoristinius eilėraščius, dainas įvairiems renginiams, ne kartą buvo jų vedėja bei pasakorė. Todėl aktyvi bočių atstovė už visuomeninę veiklą ir paramą bei pagalbą miestelio žmonėms pelnė Šilalės savivaldybės nominaciją „Pagarbos lašas“. 

Išskirtinio dėmesio bei padėkos verta ir mokytoja, po­etė a. a. V. Šveikaus­kienė, išleidusi tris poezijos knygeles: „Kai nebuvo tavęs“, „Gyvenimo apoteozė“, „Pražydę spinduliai“. Kiekvienas Vlados eilėraštis parašytas su didele meile savo šeimai, mamai, artimiesiems, bičiuliams, draugams, buvusiems mokiniams.

Metai bėgo, ir 2008-ųjų kovą bočiai rinkosi į penkmečio paminėjimą. Klubo vadovės atsisakė savo pareigų, motyvuodamos solidžiu amžiumi. 2009 m. pirmininke tapusi Z. Batienė tę­sė bend­raminčių veiklą. 2012 m.

gegužę įvyko Lie­tu­vos pensininkų sąjungos Ši­lalės rajono bend­rijos Lau­ku­vos filialo visuotinis narių susirinkimas, kurio metu pirmi­ninke išrinkta Edita Go­tau­tie­nė. Tęsėsi kelionės su Šilalės bo­čiais, buvo švenčiami gimtadieniai, mini­mi jubiliejai. 2013 m. lapkritį bočių vadovai vėl pasikeitė: pirmininke tapo Bronislava Nor­kienė, sek­retore – Z. Batienė, kasininke – Regina Bud­gi­nie­nė, metraštininke – An­ge­li­ja Pet­kuvienė. 

Keitėsi ir kolektyvo nariai – vieni išėjo, atėjo nauji. Bočiai aktyviai dalyvavo Laukuvos bib­­liotekos, laisvalaikio salės renginiuose, dainomis puošė savo gimtadienius, įsijungė į bend­ras keliones bei įvairius renginius. Už dėmesį ir kvietimą dalyvauti spektak­liuose, išvykose esame dėkingi tuometiniam Šilalės „Bo­čių“ bend­rijos pirmininkui a. a. Vaclovui Rimkui. O jų muzikos vadovė Zina Vainorienė pakvietė mus įsijungti į bend­rą chorą. Dalyvavome chorų šventėse Šilalėje, Kelmėje, Ma­žei­kiuo­se, Šilutėje, dainavome net Vil­niuje. O kaip nepaminėti išvykų į Latviją, Estiją, Suomiją, Lenkiją.

2020 m. sausį mūsų pirmi­ninkė Bronelė savo pareigas perdavė man, šio rašinio autorei Genovaitei Gru­no­­vie­nei.

Aktyvi veikla tęsėsi: pra­dė­jo­me lankyti mankštas ne­įga­lie­siems ir senjorams Ši­la­lės baseine, toliau giedojome kal­nus Ga­vėnios metu, sėkmingai per­­gyvenome karantiną dėl „ko­­vido“, kartu su Ši­la­­lės bočiais organizavo­me šventę Kelp­šai­čių parke „Gand­rus pa­ly­dint“. Daug darbo tada įdėjo Po­­vi­las ir Elytė Vitkai, Ire­na Strau­kienė, Genutė Kur­lin­kie­nė, puošę aplinką, o valgius gamino bei svečius vaišino mūsų šeimininkių šeimininkė Vanda Sta­šinskienė. Mums talkino Z. Vai­norienė ir jos vadovaujama kapela. Ilgai skambėjo dainos, žemaitiški anekdotai, smagiai nu­teikė įvairios užduotys bei  žai­dimai. 

Vėliau šilališkių kvietimu vykome į Lakštingalų slėnį, į Ši­luvos atlaidus, dalyva­vo­me pa­gyvenusių žmonių dienai skirtame renginyje Vin­gi­nin­kuose, prieš Kalėdas įsijungėme į akciją „Pa­puošk savo miestelį eglute“ (žaislus gamino Ksa­vera Vai­va­die­nė ir Birutė Pau­lauskienė). Da­lyvavome Lau­ku­­vos laisvalaikio salės orga­ni­­­zuotuose edu­kaciniuose už­si­ėmimuose (py­nimas iš vytelių, žibintų gaminimas), bib­lio­te­koje vykusiame susitikime su rašytoja Al­dona Ru­sec­kai­te. Su­rengėme susitikimą su Lau­kuvos parapijos klebonu kun. Vy­tautu Šiaudvyčiu. 

Praėjusių metų lapkričio pabaigoje dalyvavome bočių mugėje Šilalėje. V. Stašinskienės pagaminti mėsos vyniotiniai ir saldūs ke­piniai bemat buvo išpirkti. Mu­gėje dalyvavo ir mūsų poetė, menininkė, žolininkė, rankdarbių mėgėja Ele­na Vis­­man­­tienė. Šventėme bočių gimta­dienius, o vienas bu­vo ypatingas – Da­mijono Vit­­kaus 90-metis, kurį minėjome Lau­kuvos kavinėje. Norisi pasidžiaugti jubiliatu, gausiu svečių būriu, skaniais patiekalais, skambiomis Salo­mėjos Auš­kal­nienės dainomis. 

Taip pat kavinės savininkų iniciatyva kartu su bočiais  bu­vo surengtos dvi popietės-susitikimai su mū­sų krašto poete Regina Bliū­džiu­viene ir su a. a. atlikėja Vi­ta­lija Katuns­kyte.

Laukuvos bočiai aktyviai dalyvauja ir Trečiojo amžiaus universiteto veikloje, kuris atšventė 10 metų sukaktį. 

Mūsų klubo „Saulėlydžio belaukiant“ 20-mečio paminėji­mą savo apsilankymu pagerbė Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ vadovas Kajatonas Šliogeris, Pa­jū­rio bei Upynos bo­čių atstovai. Šventė tikrai pavyko. Dėkojame B. Pau­laus­kienei už puikų scenarijų, Laukuvos seniūnui Vir­gili­jui Ačiū už dėmesį mums, kle­bonui kun. V. Šiaud­vyčiui, Svet­lanai Šniau­kienei už kant­rybę išklausant senų žmonių lūkesčius bei rūpinimąsi jais, Lau­kuvos miestelio bendruomenės pirmininkei Birutai Viknienei, spektak­lių bei koncer­tų organizatorei

Virginijai Miku­ta­vičienei, mū­sų muzikos vadovei Z. Vai­no­rienei, Šilalės „Bo­­­čių“ bend­ri­jos pirmininkei Ju­­zefai Jur­ku­­vienei, Lau­kuvos kavinės „Juo­dasis serbentas“ sa­vinin­kams Editai ir Antanui Oz­gir­dams.

Genovaitė GRUNOVIENĖ

Laukuvos bočių bendrijos narė

AUTORĖS nuotr.