„Amerikonka“ Veronika: „Gyvenimas dabar – dangus atdaras“

Ir kokių tik netikėčiausių triukų, apie kuriuos nė nesusapnuosi, iškrečia žmogui likimas! Negana, kad, anot ža­­dei­kiškės Veronikos Jankauskienės, leido jai sulauk­ti garbaus amžiaus – 90-mečio, nors netrūko sunkaus, ali­nan­čio darbo, kaip atlygį įteikė neįtikėtiną do­va­ną – ga­limybę pa­ma­tyti svajonių šalį Ameriką ir praleisti joje vos ne du de­šimt­mečius. Laikui nepasiduoda „Nu ir kas čia jus apie tai informavo“, – vos…

Paroda laisvės kovų dalyviui atminti

Kaune vyko Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos LPKTS tarybos posėdis. Jo metu susirinkusiems buvo pristatyta Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus darbuotojų parengta paroda ,,Laikom frontą!” Ši edukacinė kilnojamoji paroda skirta partizanui, politiniam kaliniui, LPKTS ilgamečiui vadovui ir garbės pirmininkui, Prienų krašto garbės piliečiui, legendinio Lietuvos partizano Juozo Lukšos-Daumanto broliui, dimisijos kapitonui…

Kūrybos kelias parvedė į tėviškę

Iš Tauragės kilusio žurnalisto Egidijaus Knispelio asmeniniai ryšiai į Šilalę parvedė ir beveik prieš 80 metų mūsų kraštą pa­likusią dailininkę Giedrę Jankonytę-Žumbakienę. Ir nors prieš tuos kelis dešimtmečius tėvų, karo pabėgėlių, glėbyje į Jung­ti­nes Amerikos Valstijas išvykusi šiandien garsi menininkė fiziškai į gimtąjį kraštą negrįžo, nuo šiol apie ją, jos kūrybą bei pasiekimus šilališkiams pasakos įspūdingas albumas, kurį į Šilalę…

Išgyvenimai tremtyje prisimenami ir šiandien

Trečiadienį prie Laisvės šauklio paminklo Šilalėje surengta akci­ja „Atminties neištremsi“. Prisime­nant ištremtus tautiečius, skai­ty­tos jų pa­vardės, vardai ir likimai. Minint Gedulo ir vilties dieną, akcija „At­minties neištremsi“ Šilalėje organi­zuo­jama antrą kartą, Lietuvoje tokie skai­tymai vyko jau aštuntus metus. Vien per pirmąją trėmimų savaitę išvežta 30 tūkst. Lietuvos piliečių, tačiau iki šiol nežinoma, koks buvo tikslus ištremtųjų skai­čius. Manoma, kad iš…

Gerumas padėkų nereikalauja, bet išlieka amžiams

Nėra didesnės vertybės už žmogaus gyvybę. Todėl vasaros pradžia visada primena Lie­tuvai patį skaudžiausią istorinį faktą – Antrojo pasaulinio karo pradžią ir nacių oku­paciją, dėl kurios per kelis mėnesius buvo sunaikinta kone visa Lietuvos žydų bend­ruomenė. Todėl ypatingos pagarbos nusipelno tie žmonės, kurie padėjo žydams išvengti holo­kausto siaubo. Teko priprasti prie baimės Nedideliuose Lietuvos miesteliuose prieš karą daugiau nei pusę…

Branginti laisvę įpareigoja tremtinės palikti užrašai

Kvėdarniškė Onutė Aužbikavičienė su nerimu kasdien laukia žinių – rusų fašistų Ukrainoje vykdomas žmonių genocidas jai skaudžiai primena 1950-aisiais tėvus ir senelius ištikusią tragediją. Skaitydama mamos užrašytus tremties prisiminimus, Onutė stebisi, kokie stiprūs ir sąmoningi turėjo būti pokario kartos žmonės, net sunkiausiomis akimir­komis, visiškoje nežinioje, nepalūžę ir nepraradę tikėjimo, kad ateis diena, kai Lietuva ir vėl bus laisva. Kvėdarniškės O.…

Dirkintai ar Derkintai? Nelogiška kalbininkų rekomendacija

Tęsiu rašinių ciklą apie mano gimtojo kaimo pavadinimo darkymą ir būtinybę jį atstatyti, kol kaimas nenuėjo į užmarštį. Pradžia Nr. 36 („Derkintų kaimo istorijos fragmentai“). Derkintų virsmas Dirkintais Baigęs vidurinę mokyklą, 1960 m. palikau Šilalę ir gimtąjį kaimą pavadinimu Derkintai. Iki tol, o ir kurį laiką po to, trumpiau ar ilgiau atvykstant į tėviškę, nebuvau girdėjęs kitokio šio priemiestinio kaimo…

Iš tėvo – kantrybės, tiesos, meilės darbui ir pagarbos duonai

Tėvas, kaip ir ma­ma, – vieni svar­biausių žmo­nių mūsų gyvenime. Lai­mingas mažylis, veda­mas tvir­­tos tėvo rankos, kupinas pa­si­di­­džia­vimo paauglys, kuomet, tėvo pa­mo­ky­­tas, ge­rai atlieka pirmą jam pati­kėtą dar­bą ir už tai yra jo pagiriamas. Jau­­čian­tis palengvėjimą bei pa­sitikėjimą savi­mi jaunuolis, kai, tėvo pa­tarimo pasiklausęs ir juo pasi­klio­vęs, išsprendžia iš­ki­lusią prob­­le­mą. Taip šalia mamos mei­lės – ir tėvo iš­mintis, santūrumas, lydin­tys…

Tėvo priedermė – savo pavyzdžiu vesti vaikus doros keliu

Mintis pakalbinti 95-erių senolį Petrą Šiaudvytį kilo po to, kai „Ši­lalės artojuje“ pasirodė vaikų, anūkų bei proanūkių sveikinimas jubiliejaus proga. Juo labiau, kad artinosi Tėvo diena, o įspūdingi skaičiai pasirašiusiųjų po sveiki­nimu liudijo, kad jubiliatas kaip tik tinkamas tokiai progai. Ir neapsirikome. Šiaudvyčių gyvenimas – prie pat asfaltuotos gatvės Lingiškės kaime. Dar gana tvirtai tebestovi senasis namas, kuriame užaugo Petro…

„Ilgai dvejota: ar atsirakinti?..“

Gegužei baigiantis, Kauno kultūros centre susitiko kūrėjai iš visos Lietuvos – juos sukvietė „Ridsales“ spaustuvės kolektyvas, 2021 ir 2023 m. išleidęs knygų serijas „Žodžių, surašytų į knygą, laiko bangos nenu­plaus“. Leidėjų tikslas – supažindinti poezijos skaitytojus su skirtingais autoriais. 2023 m. knygų serijoje pir­mąją autorinę knygelę pristatė ir Šilalės krašto poetė upyniškė Renata Gužauskienė. Renata gimė, augo ir mokėsi Upynoje,…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą