Palentinio jėga – ūkininkų ištikimybėje savo žemei

Reportažu apie Palentinį pradedame pasakojimų ciklą apie savo krašto žmones, kuriančius šių dienų istoriją ir tradicijas. Visus metus žemaitiškais kalneliais kilsime ir leisimės, lankydami seniūnijas, kaimus, kaimelius ir vien­kie­mius, kuriuose darbštūs žemaičiai atkakliai laiko­si įsikibę į savo žemę – nesiskundžia, neverkšlena, o džiaugiasi ir sa­vo gerumu šildo kitų gyvenimus. Tik šir­dimi galima iš­ma­tuoti jų atsidavimą Lietuvai, šiemet šven­čiančiai 33-iąjį atkurtos…

Gyvenimo kredo: kad dangui ir žmonėms galėtumei šypsotis

Ir pasibaigus darbinei veiklai yra galimybių būti naudingam žmo­nėms, būti kartu su jais – tuo įsitikinusi gydytoja odontologė Da­lė Ku­dir­kie­nė, už aktyvią veiklą Bal­sių kaimo bendruomenėje „Pa­ne­ruo­tis“, ma­­terialinę pagalbą, Šilų kaimo kop­ly­tė­lės priežiūrą apdovanota savi­valdybės „Pagarbos lašu“. Turbūt simboliška, jog D. Kudirkienės šeima gyvena Šilų kaime – atvykusią jauną specialistę jie užbūrė savo žaluma ir sveiku oru. O koplytėlė buvusi…

Bendruomenė – žmonių namai

Kaimų bendruomenės „Saulietekis“ pirmininkei Astai Nor­butienei savivaldybės Padėkos dienos renginyje „Pa­gar­bos lašas“ įteiktas už iniciatyvumą, novatoriškas idė­­jas, bendruomenės subūrimą įvairioms veikloms, pro­­jektų ra­šymą ir dalyvavimą juose, pažintinių išvykų or­ga­­nizavimą, aktyvų dalyvavimą bendruomenės mė­gė­jų teat­re „Pa­ple­pys“ bei Kvėdarnos kultūros namų mo­terų ansamb­lio „Allegro“ veiklose. Būryje – jau 15 metų „Praėjusiais metais atšventė­me 15 metų sukaktį – esame viena iš rajono kaimų…

Pasieniečio našlei likimas lėmė tapti karo medike

Sausio 13-osios rytą viltimi daugelyje langų šviečia at­minimo žvakutės – taip pagerbiami 1991-aisiais už Lie­tuvos laisvę gyvybes paaukoję Vilniaus televizijos bokš­to gynėjai. Dažnai atminimo liepsnelė šildo ir Man­kai­­čių kaime, netoli Vytogalos, gyvenančios Stanislavos Ža­­gu­nienės širdį. Į atsargą išėjusi ir gimtinėn prieš aštuonerius metus sugrįžusi karo medikė yra pirmojo tarnyboje žu­vusio Lietuvos pasieniečio Gintaro Žagunio našlė. Sau­sio įvykiai tapo įžanga į…

Biblioteka – išminties ir jaukumo oazė

Kasmet prieš didžiąsias žiemos šventes savivaldybė organizuoja Padėkos dieną, kurios metu „Pagarbos lašais“ apdovanojami kraštui nusipelnę žmonės. Prieš praėjusias Kalėdas buvo pagerbti septyni rajono gyventojai, kurie sa­vo darbu, visuomenine veikla daro mūsų gyvenimą įdo­mesnį bei prasmingesnį. Viena apdovanotųjų – Pajūrio bibliotekininkė, Pajūrio bend­ruomenės valdybos narė Ra­sa Griškienė. „Pagarbos lašas“ jai atiteko už miestelio kul­tū­ros paveldo saugojimą bei puoselėjimą, kūrybingą bibliotekinę…

Tolima, bet širdžiai artima Čikaga: kelionė už Atlanto giminaičių pėdsakais

(Pabaiga. Pradžia Nr. 1, 2) Baigiame spausdinti B. Šetkaus prisiminimų seriją apie už Atlanto aplankytas vietas, kur jo šeimos artimuosius nubloškė sovietinė okupacija. Ne kartą teko girdėti įvairių pasakojimų apie lituanistinių mokyklų, lituanistinio tyrimo centro ar Balzeko muziejaus svarbą šių dienų JAV lietuviams. Lankantis Balzeko mu­ziejuje, teko betarpiškai klausytis dviejų lankytojų pasakojimų. Vienas užsuko į muziejų važiuodamas pro Čikagą. Jį…

Tolima, bet širdžiai artima Čikaga: kelionė už Atlanto giminaičių pėdsakais

(Tęsinys. Pradžia Nr. 1) Tęsiame B. Šetkaus prisiminimus iš aplankytų vietų už At­lanto, kur sovietinė okupacija nubloškė jo artimus žmo­­nes. Kadangi Čikagoje gyvenę giminaičiai atgulė Šv. Kazimiero kapinėse, ilgai nelaukę ten ir nuvykome. Buvau girdėjęs, kad jie palaidoti minėtose kapinėse nelabai toli nuo informacijos centro. Deja, sekmadienį jis atvertas iki 13 valandos, o mes atvykome 15 val. Ką gi, nusprendžiau…

Pakeliui į naują šimtmetį: kaip likimo žadėta

„Gruodžio 22-ąją man prasidės naujas amžius“, – sako šilališkė Bronislava Mejerienė, švenčianti šim­­tą­ją gimimo sukaktį. – O gal būtų galima vėl aštuonioli­kos-devyniolikos būti, arba kad man ausis ati­da­ry­­tų“, – juokiasi šimtametė ir tikina, jog, matyt, liki­mo jai pažadėta sulaukti ši­to­kio amželio. Ir ne šiaip sulaukti, bet dar būti iš­sau­gojusiai gerą atmintį, blaivų protą, o ir fiziškai ne vi­sai suvar­gusiai. Senolė…

Tarnyba kariuomenėje – atsakomybė ir garbė

Modestas Stonys daugumai šilališkių yra gerai pažįstamas. Ne tik todėl, kad Šilalėje augęs vyras buvo labai geras mokinys, aktyvus jaunimo organizacijų narys, bet ir dėl dabartinės savo veiklos – Modestas atlie­ka intendanto pareigas Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės 308 pėstininkų kuopoje. M. Stonys šypsosi, jog dažnam civiliui jo pareigos yra nežinomos ir, atrodo, niekaip su kariuomene…

Melagienos apie skiepus – mirtinai pavojingos

Prasidėjus rudeninių virusų plitimo sezonui, galvas vėl kelia prieš skiepus nuo COVID-19 nusistatę antivakse­riai. Siekdami įtikinti patikliąją visuomenės dalį atsisa­ky­­ti sveikatą ar net gyvybę galinčių išsaugoti skiepų, jie manipuliuoja moks­lininkų keliamomis prielaidomis, nuty­lėdami, jog skelbia nepatikrintus faktus. Europos Komisija atkreipė dėmesį, kad dėl labai iš­au­gu­sios dezinformacijos ir atvirų mela­gingų naujienų apie koronavirusą daugeliui žmonių labai sunku atskirti, kas yra tiesa…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą