Praeities atmintys šiandien

Prigimtinis kaimo žmonių bendravimas – didžiulė ir nuolatinė dvasinė įkrova, kai iš senolių rankų vai­kaičiams buvo perduodamas grožio supratimas, pa­pročių įvairovė, tautosakos savitumas, šeimų darna ir įgimtas etinis gėris. Tiktai Lietuvos kaimas išsau­gojo tarmes ir šnektas, dainavimo bei muzikavimo po­mėgį, darbų įpročius. Tėvai saugojo vaikus nuo melo, iš mažystės pratino prie žemės darbų, o kaimo daraktoriai carizmo priespaudos ir spaudos…

Rankdarbių menas – prisijaukintas pomėgis

Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejuje veikia Reginos Viršilienės rankdarbių paroda „Visko po truputį“. Joje eksponuojami kryželiu siuvinėti paveikslai, iš natūralaus vaško lietos žvakutės, muiliukai. Apie kiekvieną siuvinėtą kūrinį moteris gali papasakoti įvairių subtilybių. Kaip ir apskritai apie šį pomėgį, atsiradusį jos kelyje. „Gyvenime nieko nebūna šiaip sau. Niekada negalvojau, kad imsiuos rankdarbių. Mano kartos žmonės turbūt prisimena mokykloje buvusias darbų pamokas,…

Saulėlydžio gaisai: suprasti, atjausti, palengvinti

Komunikabili, paslaugi, nuošir­džiai bendraujanti. Užtikrina visa­pusišką senelių priežiūrą, jos globojami ligų bei negalios prispaustieji gali jaustis saugiai – taip „Pagarbos lašo“ apdovanojimui buvo pri­statoma Socialinių paslaugų namų individualios priežiūros darbuotoja Rasa Beržinienė. Šiame darbe Rasa jau apie septynerius metus. „Pradėjau nuo pavaduojančiosios – teko išleisti atostogų kitas darbuotojas. Per tuos dvejus metus apsukau visą rajoną, sužinojau, koks tai darbas. Tai…

Svarbiausia – priimti žmogų atvira širdimi

Savivaldybės padėkos dienos šventėje „Pagarbos la­šu“ apdovanota ir Viktorija Niki­ti­naitė, Šilalės socialinių pas­lau­gų namų asmeninė asistentė. Ji pagerbta už atsi­davimą dar­bui, neįgaliųjų integraciją į visuomenę, visokeriopą pa­­galbą, poilsio bei laisvalaikio organizavimą, neįgaliųjų gru­­pės subūrimą. Viktorija teigia tik pradėju­si dirbti asmenine asistente suvokusi, kad tokie išgyveni­mai, jausmai, kokius patiria glo­bo­­dama savo neįgaliuosius, jai buvo artimi nuo vaikystės, ku­ri, merginos teigimu, nebuvo…

Palentinio jėga – ūkininkų ištikimybėje savo žemei

Reportažu apie Palentinį pradedame pasakojimų ciklą apie savo krašto žmones, kuriančius šių dienų istoriją ir tradicijas. Visus metus žemaitiškais kalneliais kilsime ir leisimės, lankydami seniūnijas, kaimus, kaimelius ir vien­kie­mius, kuriuose darbštūs žemaičiai atkakliai laiko­si įsikibę į savo žemę – nesiskundžia, neverkšlena, o džiaugiasi ir sa­vo gerumu šildo kitų gyvenimus. Tik šir­dimi galima iš­ma­tuoti jų atsidavimą Lietuvai, šiemet šven­čiančiai 33-iąjį atkurtos…

Gyvenimo kredo: kad dangui ir žmonėms galėtumei šypsotis

Ir pasibaigus darbinei veiklai yra galimybių būti naudingam žmo­nėms, būti kartu su jais – tuo įsitikinusi gydytoja odontologė Da­lė Ku­dir­kie­nė, už aktyvią veiklą Bal­sių kaimo bendruomenėje „Pa­ne­ruo­tis“, ma­­terialinę pagalbą, Šilų kaimo kop­ly­tė­lės priežiūrą apdovanota savi­valdybės „Pagarbos lašu“. Turbūt simboliška, jog D. Kudirkienės šeima gyvena Šilų kaime – atvykusią jauną specialistę jie užbūrė savo žaluma ir sveiku oru. O koplytėlė buvusi…

Bendruomenė – žmonių namai

Kaimų bendruomenės „Saulietekis“ pirmininkei Astai Nor­butienei savivaldybės Padėkos dienos renginyje „Pa­gar­bos lašas“ įteiktas už iniciatyvumą, novatoriškas idė­­jas, bendruomenės subūrimą įvairioms veikloms, pro­­jektų ra­šymą ir dalyvavimą juose, pažintinių išvykų or­ga­­nizavimą, aktyvų dalyvavimą bendruomenės mė­gė­jų teat­re „Pa­ple­pys“ bei Kvėdarnos kultūros namų mo­terų ansamb­lio „Allegro“ veiklose. Būryje – jau 15 metų „Praėjusiais metais atšventė­me 15 metų sukaktį – esame viena iš rajono kaimų…

Pasieniečio našlei likimas lėmė tapti karo medike

Sausio 13-osios rytą viltimi daugelyje langų šviečia at­minimo žvakutės – taip pagerbiami 1991-aisiais už Lie­tuvos laisvę gyvybes paaukoję Vilniaus televizijos bokš­to gynėjai. Dažnai atminimo liepsnelė šildo ir Man­kai­­čių kaime, netoli Vytogalos, gyvenančios Stanislavos Ža­­gu­nienės širdį. Į atsargą išėjusi ir gimtinėn prieš aštuonerius metus sugrįžusi karo medikė yra pirmojo tarnyboje žu­vusio Lietuvos pasieniečio Gintaro Žagunio našlė. Sau­sio įvykiai tapo įžanga į…

Biblioteka – išminties ir jaukumo oazė

Kasmet prieš didžiąsias žiemos šventes savivaldybė organizuoja Padėkos dieną, kurios metu „Pagarbos lašais“ apdovanojami kraštui nusipelnę žmonės. Prieš praėjusias Kalėdas buvo pagerbti septyni rajono gyventojai, kurie sa­vo darbu, visuomenine veikla daro mūsų gyvenimą įdo­mesnį bei prasmingesnį. Viena apdovanotųjų – Pajūrio bibliotekininkė, Pajūrio bend­ruomenės valdybos narė Ra­sa Griškienė. „Pagarbos lašas“ jai atiteko už miestelio kul­tū­ros paveldo saugojimą bei puoselėjimą, kūrybingą bibliotekinę…

Tolima, bet širdžiai artima Čikaga: kelionė už Atlanto giminaičių pėdsakais

(Pabaiga. Pradžia Nr. 1, 2) Baigiame spausdinti B. Šetkaus prisiminimų seriją apie už Atlanto aplankytas vietas, kur jo šeimos artimuosius nubloškė sovietinė okupacija. Ne kartą teko girdėti įvairių pasakojimų apie lituanistinių mokyklų, lituanistinio tyrimo centro ar Balzeko muziejaus svarbą šių dienų JAV lietuviams. Lankantis Balzeko mu­ziejuje, teko betarpiškai klausytis dviejų lankytojų pasakojimų. Vienas užsuko į muziejų važiuodamas pro Čikagą. Jį…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą