„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Gyvenimo pynė

Gerbiama redakcija, siunčiu ištrauką iš spaudai ruošiamos knygos „Gyvenimo pynė“. Galbūt šis pasakojimas ne vieną paskatins sugrįžti prie savo protėvių šaknų paieškų. Taip mes prisidėsime prie lietuvių šeimų stiprinimo, o tai šiais laikais yra labai aktualu mūsų tautai. Šaknų beieškant Sėdžiu palinkęs prie stalo ir per padidinamąjį stiklą bandau perskaityti prieš kelis šimtmečius pareigingo rašt­vedžio sudėliotą tekstą. Iš jo sprendžiu,…

Laukuvoje – pasaulio dėmesį atkreipusi istorija

Spalio gale Laukuvoje ir Šilalėje lankėsi Seimo Laisvės ko­vų ir valstybės is­torinės atminties komisija. Vizito tiks­las – apžiūrėti ir pasitarti, kaip atverti visuomenei namus, kuriuose paskutinius 15 metų praleido tremtinė gy­dy­toja Dalia Grinkevičiūtė, pasaulį sudrebinusi savo knyga „Lietuviai prie Laptevų jūros“. Sodyba apleista, o Da­lios buvimą joje primena tik ošiantys beržai ir kukli len­ta ant vis labiau krypstančio na­melio. Ir…

Lietuvos laisvės kovotojas Aleksandras Milaševičius-Ruonis

(Pabaiga. Pradžia Nr. 81) Šiemet sukanka 115 metų, kai gimė Vakarų Lietuvos Jū­ros partizanų srities vadas, LLKS Ginkluotųjų pajėgų va­do pavaduotojas A. Mila­še­vičius-Ruonis. Tęsiame pa­­sakojimą apie jo gyvenimą ir pasišventimą kovai už laisvę. Milaševičiams nesuspėjus pa­­­kankamai nutolti į Vakarus, jie pateko į raudonosios ar­mi­­­jos užimtą Vokietijos dalį ir 1945-ųjų rudenį buvo atga­benti į Minsko filtracijos lagerį. Aleksandras sovietiniams pa­­reigūnams teigė,…

Lietuvai prisiekė jau penktoji artilerijos bataliono karių laida

Šiemet, kitaip negu visada, Šilalės rajone dislokuoto ba­ta­liono karių prie­saika vyko ne Šilalėje, o Kryžkalnyje (Ra­sei­nių r.). Taip pat kariai prisiekė gerokai anksčiau. Reikšmingas renginys vyko Kryžkalnio partizanų memo­riale. Brigados generolo Motie­jaus Pečiulionio artilerijos bataliono atstovė spaudai Rimgailė Karaliūtė sako, kad ši vieta pasirinkta dėl to, jog yra istoriškai svarbi, o priesaikos da­tą nulėmė tai, kad batalionas naujų šauktinių taip…

Tvirtos Lietuvos kelias – kiekviename darbe matyti prasmę

Kai prieš mėnesį susirinkę Paežerio apylinkių žmonės statė atminimo stogastulpį Sausio 13-ąją žuvusiam kraštiečiui Vytautui Vaitkui, už idėją ir organizavimą visi dėkojo Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus darbuotojai Reginai Mickuvienei, o ji džiaugėsi sutikusi tikrus patriotus – žmones, kurie iš tiesų žino, kas yra laisvė, ir moka ją branginti. Keturis dešimtmečius Upynos mokykloje istorijos mokytoja dirbusi R. Mickuvienė tikina, jog užaugo…

Lietuvos laisvės kovotojas Aleksandras Milaševičius-Ruonis

Šiemet sukanka 115 metų, kai gimė Vakarų Lietuvos Jū­ros partizanų srities vadas, LLKS Ginkluotųjų pajėgų va­do pavaduotojas A. Mila­še­vičius-Ruonis. Kai kurie istorijos tyrinėtojai teigia, kad jis yra gimęs 1906 m. rugpjūčio 25 d. Seinuose, tačiau remiantis patikslintais duomenimis, gimimo vieta yra Liepoja (Latvija). Šią versiją patvirtina Barboros Vileišytės disertacijos duomenys apie tai, kad Otonas Milaševičius, būsimo Lietuvos partizano tėvas, atvyko…

Kaimas įamžino Sausio 13-osios didvyrio atminimą

Šiltą rugsėjo pabaigos popietę prie Paežerio kaimo gyventojų pastatyto Lietuvos vardo kryžiaus ir plačiai iš­si­kerojusio valstybės atkūrimo 10-mečio proga paso­dinto ąžuolo susirinko aplinkinių kaimų žmonės. Atidengtas dar vienas at­minimo ženklas – Vytautui Vaitkui skirtas stoga­stulpis. Juo įam­žintas Šilalės krašte gimęs ir užaugęs Sausio 13-osios did­vyris, tragiškąją naktį žuvęs nuo sovietų desantininkų pa­leistos kulkos. Atminimas visam likusiam laikuiTrys dešimtmečiai turėjo pra­­­eiti,…

Kovų už laisvę ir nepriklausomybę priminimas – atkurta partizanų vadavietė

Medvėgalio papėdėje, Ka­rūžiškės dvaro prieigose, rugsėjo pabaigoje buvo ne tik paminėtas Lietuvos lais­vės armijos 80-metis, bet ir prisimintas Lietuvos par­tizanų Žemaičių apy­gar­dos vadas Vladas Mont­­vy­das-Žemaitis, ku­rio 110-ąsias gi­mimo metines šie­met mini­me. Ta intencija pa­šven­tin­tas at­kur­tas apygardos vado bunkeris-vadavietė, Šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, iškilmėse dalyvavo V. Montvydo-Žemaičio dukra Irena Montvydaitė-Giedraitienė. Varnių regioninio parko teritorijoje atstatyti Žemaičių apygardos…

Bažnyčioje klojamos įspūdingos grindys

Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje vyksta šimtmečio remontas – pirmąkart nuo šventovės pastatymo keičiamos grindys. Pasak parapijos klebono, darbais ir kitokia pagalba prisideda, kas tik gali – nuo parapijiečių, aukojančių kiek kuris įstengia, iki savivaldybės, ski­rian­čios finansinę paramą. Bažnyčios remontą 2019-ųjų rugpjūtį pradėjęs dekanas kun. Saulius Katkus sako, kad rajono savivaldybės administra­ci­ja prie darbų finansavimo prisideda kiekvienais metais. Ad­ministracijos direktoriaus…

Mokytojo darbo sėkmė – profesionalumas ir meilė vaikui

Kai kurie vis dar galvoja, kad mokytojo profesi­­ja – pavydėtina: ilgos atostogos, trumpa darbo die­na. Bet tai tik išoriškai matomas ver­tinimas. Iš tiesų mo­ky­tojo darbas yra sunkus ir atsakingas: jam pa­ti­kėta mokyti, auklėti jau­ną žmogų, brandinti as­menybę, motyvuotą, at­sa­kin­gą, geban­čią įveikti vi­sus iššūkius. Taigi koks tvir­tas psi­cho­­logiškai, emo­ciškai ir fiziškai privalo bū­­ti mo­ky­tojas, kad ga­lėtų visa tai įskiepyti savo mo­kiniams.…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą