„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Politikų migracija – artėjančių rinkimų pranašas

Pavasarinė paukščių migracija dar neprasidėjo, bet kai kas, kaltindamas orų anomaliją, jau regėjo maklinėjantį gandrą, girdėjo džiugius paukščiukų balsus, stebėjosi prasikalančiais žiedeliais, kai kam alergiją pasėjo dulkantys vyriški lazdynų žirginiai. 

Aną kartą rašėme apie kito­kią – žmonių – migraciją. Šia­me rašinyje grįžtame prie ne mažiau už orus stebinančios vidinės politikų migracijos ir priešrinkiminių jų ambi­cijų. 

Džiaugiamės pagerėjusia Prem­jero Sauliaus Skvernelio sveikata. Todėl ir jo žmonos įsidarbinimas Lenkijos naftos kon­cerno „Orlen“ įmonėje nevertas tiek daug oponentų sukelto triukšmo, kad įtartume visą Vyriausybę paslaptingais ar net nusikalstamais ryšiais su juo. Vieno garsaus politiko kadaise ištarta formulė „kas gali paneigti, kad...“ šiuo atveju negali tapti rimtu įtarimu ir žiniasklaidos eskaluojamu skandalu. Tačiau, kaip sakė Sei­mo vicepirmininkas „valstietis“ Ar­vydas Nekrošius, „bet koks šešėlį metantis atvejis turi būti ištirtas, o jau tada bus galima matyti bet kokius įtarimus“.

Bet štai tų pačių „valstiečių“ likimas vis labiau neaiškus. Jų lyderis Ramūnas Karbauskis atsisakė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) frakcijos Seime seniūno ir Kultūros komiteto pirmininko postų ir sako patrauksiąs į žygį per Lie­­tuvą, jog sutriuškintų mena­mus priešus, skleidžiančius „an­­ti­valstietišką“ propagandą. Kaip teigė politikas, Lie­tuvos žmo­nių nuteikimas prieš valdžios sprendimus yra sistemingas ir tendencingas. Vi­suomenė, pasak jo, mananti, kad valdžia per pastaruosius trejus metus nieko gero nepadarė ar padarė per mažai, yra tiesiog apgauta ir suklaidinta.

Ypač esą suklaidinti senjorai. R. Karbauskis savo interviu papasakojo vieną socialinės apsaugos ir darbo minist­rui Linui Kukuraičiui nutikusią istoriją. Pasak jo, kartą prie ministro priėjusi pensininkė šį sukritikavo: pavadinusi blogu žmogumi, nes šis, jos manymu, pensijas sugebėjo pakelti vos 3 eurais. O juk realiai pensija padidėjo vidutiniškai 30 eurų, nes pridėti 3 eurus buvo tik Prezidento inicia­tyva...

Ar remdamasis tokiu primityviu pavyzdžiu „valstiečių“ ly­deris jau gali pradėti savo rinkimų kampaniją? Šito retoriškai klausia politologas Algis Kru­pavičius. R. Karbauskis pra­­rado realybės jausmą arba, kaip tikino Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Gin­tautas Paluckas, jis tiesiog gyvena iliuzijomis, jog žmonės prieš juos nusiteikę būtent dėl tų nelemtų trijų eurų...

Bet grįžkime prie politikų mig­racijos. Akivaizdu, kad R. Kar­bauskio reitingai nukenčia ne dėl prasto rūpinimosi senjorais, o dėl asmeninių ambicijų. Jo kerštingas smūgis buvu­siam susisiekimo minist­rui Ro­kui Masiuliui, paskelbiant „ga­limų draugų ir buvu­sių bend­radarbių įdarbinimo mi­nis­te­rijai paklūstančiose ins­titu­cijose“ sąrašą, aklas gy­ni­mas dabartinio ministro Ja­ros­la­vo

Narkievičiaus, didžiulės pas­tangos susitarus su Prem­­­je­ru S. Skverneliu užstoti jį krū­tine, norint išlaikyti stabi­lią Vyriausybę ir koaliciją, Pre­zi­den­to patarėjų puolimas – vi­sa tai susivijo į vieną nepalan­kių „valstiečių“ vertinimų kamuolį. O ir pasiūlymas S. Skver­neliui vesti sąjungą į rinki­mus neprideda pasitikėjimo šia val­dančia politine jėga. 

Štai kodėl LVŽS frakciją Sei­me vienas po kito palieka jo senbuviai. Iš jos pasitraukęs Vir­gilijus Poderys sako, kad to­kį sprendimą lėmė dažnai iš­siskirdavusios nuomonės įvai-

riausiais klausimais. Pa­vyz­­džiui, dėl rinkimų sistemos, rinkimų kartelės ar dėl di­džiųjų prekybos centrų įstatymo. Kur politikas „migruos“, kol kas neatskleidė. Išėjus V. Po­de­riui, „valstiečių“ frakcijoje liko 48 na­riai.

Anksčiau frakciją paliko Nag­lis Puteikis, Vytautas Ba­kas, Bronislovas Matelis. Pir­masis vėliau į ją sugrįžo, dabar suformavo naują politinį darinį. Praėjusį penktadienį LVŽS frakciją paliko ir Seimo narys Egidijus Vareikis, kažkada bu­-

vęs Tėvynės sąjungos-Lietu­vos krikščionių demok­ra­tų partijoje (TS-LKDP) ir dar gal penkiose. Perėjūnas-re­kor­di­ninkas pasuko į praėjusį šeštadienį Vilniuje savo suvažiavimą surengusią Krikš­čio­nių sąjungą „Santarvė ir gerovė“. R. Kar­bauskis sakė tikįs, jog naujasis politinis darinys bus LVŽS partneris. 

„Valstietis“ Arvydas Nek­ro-­­

šius sako, kad iš LVŽS frakcijos pasitraukę politikai yra silp­ni, o į ją atėję – tokie kaip Algimantas Dambrava, perbė­gęs iš buvusio „tvarkiečio“ Vy­tauto Kamb­levičiaus įkurtos frakcijos „Lie­tuvos gerovei“ – valdan­čiuosius tik sustiprina. 

Kitas politinis migrantas – parlamentaras Rimantas Jo­nas Dagys. Apžvalgininkai ne­mano, kad jo suburta Krikš­čionių sąjunga sugebės prisikviesti daug žymių politikų, o pats vadovas nėra autoritetinga bei žinoma asmenybė, jog patrauktų stabilius TS-LKDP rinkėjus. R. J. Dagys niekada nebuvo vertinamas kaip pirmo ryškumo politinė žvaigždė.

Taigi politikų migracija – ne pavasario, bet artėjančių rudens rinkimų pranašas.

 „Žuvis ieško kur giliau, žmogus – kur geriau“, – byloja liaudies patarlė. Galima dar pridurti: ir kur kvepia geresniu postu bei karjeros galimybe. Šis instinktas vargu ar skiria politikus nuo to paukščiuko, kuris vis ieško patogesnio ir saugesnio lizdo jaunikliams išperėti. Tuomet kuo jie skiriasi nuo gyvūnų?

Česlovas IŠKAUSKAS

Atnaujinta Penktadienis, 14 Vasario 2020 14:30