„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Virusas vėl rodo dantis

Praėjęs savaitgalis mus išgasdino: COVID-19 sugrįžta. Keletą dienų infekcijos atvejų skaičius laikėsi virš 20, kol galų gale driokstelėjo – 37! Mušami visi pokarantininiai rekordai. Virusas persimetė į aukščiausią valdžios ešeloną, ir visa Prezidentūra su šalies vadovu bei jo šei­ma buvo priversta izoliuotis, bet pirmadienį atnaujino darbą. Operos ir baleto teatras už­darytas, o numatyta se­zono pradžia bei visos premjeros atidedamos. Pedago­gai ir moksleiviai sumišę: kaip reikės mokytis nuo rug­sėjo 1-osios?

Ar išmokome pamokas?

Valdžios kritikai griežia dan­tį: o štai Premjero ir Aure­li­jaus Verygos joks šėtonas neima. Ministras, pailsėjęs Lat­vi­joje, jau lyg ir grįžo į darbą, bet ministerijo­je pasirodo tik penktadieniais. Tai suerzino Gitaną Nausėdą. Juo labiau, kad STT apklausia keletą pareigūnų dėl neskaid­raus testų pirkimo, o viceminist­rė net nušalinta nuo parei­gų. Ją atleido pats A. Veryga, kuris visaip gina savo pavaldinę, nors ministras sau atsakomybės neprisiima...

Šis „šokis aplink garo katilą“ (pagal estų rašytojo Matso Trato romaną „Šokis aplink garo katilą“) gal nebūtų toks intriguojantis, jei ne už dviejų mėnesių vyksiantys Seimo rinkimai. „Valstiečiai“ reitinguose sėkmingai vejasi konservatorius ir dabar stengiasi trūks plyš neužleisti pozicijų. Atrodo, kad į šį šokį įsijungė ir Prezidentas, gal kiek dirbtinai rodantis savo aktyvumą bei pataikaujantis valdančiųjų kritikams. 

Bet iš tikrųjų žmonėms rūpi ne reitingai. Nauja koronaviruso banga (o juk mes perspėjome, kad atsipalaiduoti per anksti!) parodė, jog visuomenė labai patikli valdžios sprendimams ir, atlaisvinus draudimų varžtus, puolė gyventi taip, kaip prieš pandemiją. Jeigu infekcijos židinių nuspėti negalėjome, tai leidimai išvykti į užsienį ir nekont­roliuojamai grįžti sudavė kitu lazdos galu: padaugėjo įvežtinių užkratų, o kartu – ir nenustatytos kilmės infekuotųjų.

Kas dabar bus? A. Veryga ne­slepia, kad yra svarstomi ir kiti ribojimai dėl koronaviruso situacijos suvaldymo, išbandyti karantino metu. Jau šį trečiadienį Vyriausybė svarstys, kaip viruso plitimo prob­lemas spręsti konkrečiose savivaldybėse, ar riboti darbo laiką, ar privalomai dėvėti kau­kes bei apsaugines pirštines viešose vietose, ar grąžinti kitus draudimus. Manoma neskelbti tų priemonių visai šaliai, bet pradėti nuo lokalių teritorijų, nuo savivaldybių. A. Veryga nieko nevyniojo į vatą, pareiškęs, jog „greitu metu be kaukės išeiti iš namų nepavyks“.

„Ge­riau gal tokia priemonė, ku­ri komforto neprideda, nes žmo­nėms ir kvėpuoti sunku, bet gal geriau tai, nei patir­ti kaž­kokius ekonominius nuosmukius ir likti be darbų“, – sa­kė jis.

Neabejoju, kad padaugės ir tokių priemonių kritikų. Jie lyg bičių avilys suūžė, kai Vy­riau­sybė išplėtė sąrašą ša­lių, iš kurių tautiečiams grį­žus nuo pirmadienio būti­na 14 die­nų saviizoliacija. Vi­si labai susijaudino į tą sąrašą įtraukus Len­kiją, kurioje in­fekcija mu­ša visus rekordus. Dau­ge­lis užplūdo Suvalkų ir Seinų „Bed­rionką“ ir vertė į bagaži­nes visokias, jau pabrangusias lenkiškas prekes. Jie bijo ne tik dviejų savaičių saviizoliacijos, bet ir galimo Varšuvos sprendimo vėl uždaryti sienas.

„Batka“ ir jo moterys

Jau rašiau, kad mėgstu žurnalistines razinas. Taigi, jei branduolinio kuro pakrovimas į Ast­ravo AE reaktorių šyp­senos nekelia, tai kitas įvykis – sek­madienį surengtas pir­masis Bal­tarusijos prezidento rinkimų turas (rašydamas šias eilutes, neabejojau, kad „batka“ juose gaus apie 70–75 proc. balsų; pirmadienio rytą paskelbta, kad už A. Lukašenką balsavo apie 80 proc. rinkėjų) – įgavęs pikantišką ats­palvį. Turiu galvoje Ru­si­jos leidinio „Proekt“ ir Bal­­ta­ru­sijos opozicinio TV ka­nalo „Bel­sat“ tyrimą apie... A. Lu­­ka­šenkos moteris. 

Tyrimas atskleidė, jog 26- erius metus prezidentu būdamas „batka“ negyvena su savo teisėta žmona 65-erių Galina Lu­kašenko-Žalnerovič, kurią vedęs prieš 45-erius metus. Mo­teris nevyko su vyru į Mins­ką, o liko savo gimtajame Ryž­kovičių kai­me Šklovskio rajone. Tad Bal­­tarusijos prezidentas ėmė neatsispirti visokių fotomodelių ir simpatiškų pavaldinių pagundoms. 

Laikraštis „Imia“ dar 1996 m.

rugpjūtį rašė, kad vieną sa­vait­­­galį preziden­tas tarny­bi­­niu mersedesu pabėgo nuo ap­saugos ir nežinia kur bas­tėsi iki ryto. Jis negalėjo nu­slėpti savo ryšių nei su Na­dež­da Jermakova, nei su Na­dež­da Kotkovec, nei su Tamara Vi­nikova, nei su asmenine jo gydytoja Irina Abels­kaja. Ma­no­ma, jog pastaroji ir yra 16-me­čio Niko­la­jaus – numatomo „bat­kos” įpė­dinio – motina. Jos visos pa­laipsniui buvo paaukštintos pareigose.

Na, tuo ir apsiribokime. Bal­tarusiškame torte paprastai razinų nėra per daug. Dik­ta­to­rius valdo geležiniu kumščiu ir prieš rinkimus nevengė juo pamojuoti prieš tris žavias opo­zicijos lyderes. Įprastas „bat­kos“ smurtas neartimoje po­li­tinėje aplinkoje. Bet ar šitą prievartą gudų tauta ilgai kęs?

Česlovas IŠKAUSKAS