„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Atšaukti mokslo metus?

Rugsėjo 1-oji! Kodėl Mokslo ir ži­­nių dienos pavadinimą rašome iš didžiosios rai­dės? Ne dėl to, kad taip sugal­vo­­­jo „dėdės” iš Seimo ar kokie minis­terijos gal­vočiai. Ji įaugusi mu­­myse – mažuose ir dideliuo­se, mo­ki­nukuose, stu­dentuose ir sen­jo­ruo­se kaip jaunystės, džiaugs­mo, ži­­nių troškulio, ne­už­mirštamo drau­gų ūžesio bei šypsenų šventė. 

Neužmiršiu savo sūnaus nuo jaudulio drėgno delniuko tą vaiskų rytą pakeliui į pirmą klasę. Sunkus ilgas kardelis kitoje rankoje buvo didesnis už pyplį. Bet aš jaudinausi ne mažiau negu pirmokėlis: kaip jam seksis, ar nebus skriaudžiamas, ar gerai moky­sis, ar augdamas nepridarys kokių ei­bių… Tiesa, tas tėviškas jaudulys tę­sia­si visa gyvenimą, bet sūnus niekada mū­sų nepavedė.

Rugsėjo 1-oji šviesi diena ir kita pras­me. Prieš 23 metus Atmintinų die­nų įstatymu ji iš rugpjūčio 31-osios – Išsivadavimo dienos – perkelta į rugsė­­jo 1-ąją kaip Laisvės dieną. 1993 m. rugpjūčio pabaigoje po ilgų derybų iš Lietuvos pagaliau pasitraukė okupa­cinė sovietinė kariuomenė. Kai kas ver­tina, jog būtent tuomet Lietuvoje atkurta tikroji nepriklausomybė.

Manau, kad šios dienos viena kitą puikiai papildo. Tik laisvoje demokratinėje visuomenėje įma­nomas pilnavertis švietimas ir žinių sklaida. Šitai dar kartą įsisąmoniname, matydami bei gir­dėdami, kas dedasi už piet­rytinės mūsų sienos, Baltaru­sijoje.

Bet vis dėlto šiandien grįž­kime prie Rugsėjo 1-osios. Šie­­met ji kitokia, kaip kitoks buvo ir visas pirmasis pusmetis. Šventė šį­kart vyksta be masi­nių ren­ginių, laikantis atstumų ir at­sisa­kant įsišaknijusių tra­dicijų, pa­vyzdžiui, kai dvyliktokai į mo­­kyklą atveda pirmokus. Prie­­žastis visiems suprantama – vėl įsisiautėja koronavirusas. 

Principas irgi turi bū­ti aiškus: kuo ma­­žiau kon­taktų, sąlyčio,  bend­ravimo „veidas į veidą”. 

Vyriausybė parengė visą są­rašą rekomendacijų. Tačiau su­rašyti nurodymus, nepalie­kant laiko pasirengti naujam sezo­nui – viena. Visai kas kita yra juos įvykdyti, suorganizuoti, su­derinti visas tarnybas. Pa­vyzdžiui, patariama kiekvie­nai klasei turėti savo patalpą ar kabinetą, mokyklose numa­tyti mokinių judėjimo srautus, derinti skirtingus pamokų lai­kus, tariantis dėl jų su moksleivių pavežėjais. 

Atskira problema – tėvų darbas, jeigu staiga vėl prireiktų nuotolinio mokymosi. Iki rug­pjūčio 27 d. jis labiausiai grė­sė šešioms savivaldybėms: Mo­lė­tų, Kauno, Trakų rajonams, Kau­nui, Neringai ir Vilniui. Čia užkratų ypač daug.

O kaip dėl moksleivių maiti­nimo? Kokia kaukių dėvėjimo tvarka klasėse, kabinetuose? Ar pasiteisins griežti reikalavimai vaikams jas užsidėti tik per pertraukas? Jau anksčiau didmiesčiuose žmonės susi­durdavo su tokia problema: at­važiuoji po pamokų pa­im­ti vaikų, o prie mokyklos bu­di policija ir baudžia kiek­vie­ną vos sustojusį, mat yra ženk­las…

Nelemtas COVID-19 galuti­nai pakirto pedagogų pres­ti­žą, mokyklose ėmė jų trūkti: dalis pasi­traukė ne­no­rėdami rizikuoti savo sveikata, ki­tiems visi suvaržymai neatitiko jų atlyginimo, treti, ypač senjo­rai, jau anksčiau buvo at­leis­ti arba nepageidaujami. Štai todėl dar ne­mažai šalies mokyklų karštligiškai te­be­ieško moky-

tojų į laisvas darbo vietas. Ypač trūksta už­sie­nio kalbų, IT spe­cialistų, psi­chologų. Tai būtent tos profesijos, kurios paklausios ir ge­riau apmoka­mos kitose vietose, kur ir rizi­ka mažesnė. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos duomenimis, visoje šalyje trūksta apie 700 pedagogų, daugiausiai – Vilniaus, Telšių apskrityse, Šiauliuose, Klaipėdoje.

Bet tikiu, jog šiuos sunkumus įveiksime. Pakeiksnodami valdžią, Premjerą ir sveikatos ministrą Aurelijų Verygą, prisimindami, kad visa tai jie daro prieš Seimo rinkimus, protestuodami prieš kaukių dėvėjimą ir bausmes, reikalaudami jų atsistatydinimo. Beje, vienas apžvalgininkas pa­siūlė apskritai atšaukti 2020–2021 mokslo metus...

Linksma ta Mokslo, žinių ir laisvės diena! Neištežkime prieš sunkumus. 

Česlovas IŠKAUSKAS

Atnaujinta Pirmadienis, 07 rugsėjo 2020 08:57