„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Įsitikinęs, kad baudžia ne visus nusižengusius

Į redakciją užsukęs Juozas Kačinskas iš Katyčių kai­mo piktinosi policijos pareigūnų surašytu protokolu, kurį esą gavo jis vienintelis iš visos eilės pažeidėjų. O problemų sukėlė laikinasis šviesoforas Šilų kaime.

Pagal surašytą protokolą J. Kačinskui skirta 30 eurų bau­da už važiavimą degant rau­donam šviesoforo signalui. Vyras aiškino ilgai laukęs užsidegančio žalio signalo ir, visai eilei pajudėjus, ėmė važiuoti ir jis. Tad nė nepastebėjo, kaip, jam prisiartinus prie šviesoforo, staiga užsidegė raudonas signalas, todėl važiavo toliau. Tada jį sustabdė pareigūnai ir surašė administracinio nusižengimo protokolą.

J. Kačinskas teigė suprantantis, už ką gavo baudą. Ta­čiau jam iškilo natūralus klau­simas: kodėl pareigūnai nebaudė važiavusiųjų jam iš paskos?

„Vairuoju daugiau nei 50 me­tų ir niekada nesu baustas. Esu tikrai labai atidus ir atsargus žmogus. Tačiau tą rytą stovėjau prie šviesofo­ro gal 10 minučių ilgiau­sioje eilėje, o paskui pareigūnai, slė­pęsi kažkur krūmuose, ma­ne sustabdė ir nubaudė. Ne­paste­bė­jau, ar užsidegė raudonas, ar ne. Bet man iš paskos riedėjo dar gerokai daugiau mašinų. Kodėl jų nestabdė? Juk jie irgi važiavo degant rau­donam šviesoforo signalui. Paklausiau šito pareigūnų, tačiau man atsakė, jog taip jie neva užtvertų visą kelią, todėl negali stabdyti visų. Kas čia per atranka, ką bausti, o ko ne? Tegu anuliuoja man surašytą protokolą, taip elgtis nesąžininga ir negalima“, – įsitikinęs J. Ka­čins­kas.

Tauragės apskrities vyriau­siojo policijos komisariato Ši­­la­­lės po­licijos Re­aga­vimo skyriaus vy­riau­siasis ty­rėjas Gied­rius Vyštar­tas, atsakydamas į repliką, patikino, jog šis vyras nebuvo vienintelis nubaustųjų sąraše.

„Antradienį, apie 7 val., pareigūnams patruliuojant Ši­­lų k., prie remontuojamo kelio ruožo, kur automobilių eismas yra reguliuojamas šviesoforu, buvo pastebėti automobiliai, kurių vairuoto­jai važiavo pro šviesoforą, degant raudonam signalui. Tarp vairuotojų, kurie pažei­dė kelių eismo taisykles (KET), buvo ir J. Kačinskas. Pa­žy­mė­tina, kad be minėto piliečio, tuo pat metu administraci­nėn atsakomybėn patraukti ir dar keletas vairuotojų, kurie padarė tokio pat pobūdžio KET pažeidimus, jiems irgi surašyti administracinių nusižengimų protokolai. Policijos pa­­rei­gū­nai, pastebėję pažeidi­mus bei vykdydami jiems teisės aktų nustatyta tvarka numatytas funkcijas, tarp ku­rių yra ir saugaus eismo prie­žiūra (KET pažeidimų nustatymas, tyrimas bei prevencija), atliko savo pareigas ir pagal turimas galimybes bei pajėgumus fiksavo daromus pa­žeidimus.

J. Kačinskas tuo metu nebuvo vienintelis ar išskirtinis asmuo, patrauktas administ­racinėn atsakomybėn. Primin­tina, jog Lietuvos Res­pub­­likos įstatymai, KET, Ad­mi­nistracinių nusižengi­mų ko­deksas galioja visiems piliečiams be išimties, šiuo at­veju - ir J. Kačinskui. Kiek­vienas vairuotojas privalo pats asmeniškai žinoti ir laikytis teisės aktų reikalavimų, o ne žiūrėti į kitus vairuotojus, kurie daro pažeidimus. Pareigūnai, vykdę tarnybines funkcijas, nebuvo kažkur pasislėpę, jog būtų specialiai mažiau matomi. Policijos pareigūnai šiuo konkrečiu atveju išvažiavo iš šalutinio kelio į pagrindinį, remontuojamą kelio ruožą, ir pastebėjo akivaizdų KET pažeidimą, kurį ir užfiksavo.

Šiuo atveju surašytas administracinio nusižengimo protokolas pil. J. Kačinskui nebus anuliuotas, nes buvo nustatytas KET pažeidimas, dėl kurio vairuotojas patrauktas ad­ministracinėn atsakomybėn. Kiekvienas pilietis, taip pat ir J. Kačinskas, priimtus sprendimus teisės aktų nustatyta tvarka gali apskųsti. Primintina, jog be savo teisių vairuotojai turi ir atitinkamas pareigas, kurių privalo laikytis. Policija ir toliau pagal turimas galimybes bei pajėgumus fiksuos KET pažeidimus, už kuriuos nedrausmingi vairuotojai bus traukiami administracinėn atsakomybėn. Vai­ruotojai, važiuojantys pro šviesoforą, degant draudžiamam signalui, mažų mažiausiai netaupo savo bei kitų vairuotojų laiko, tyčia sudarydami automobilių spūstis, be to, rizikuoja sukelti avarinę situaciją ar pakliūti į eismo įvykį dėl priešpriešais atvažiuojančių transporto priemonių“, – aiškino G. Vyštartas.

Už važiavimą degant raudonam švie­soforo signalui numatyta nuo 60 iki 90 Eur bauda. Taip pat gali būti skiriamas tei­sės vairuoti transporto prie­­monę atėmimas nuo 1 iki 6 mėnesių.

Morta MIKUTYTĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Atnaujinta Antradienis, 06 birželio 2017 08:27