Logo
Spausdinti šį puslapį

Pajūryje užsitęsė didžiosios kraustynės

Rugsėjis jau pasiekiamas ranka, o Pajūrio bendrabutyje dar tebegyvena di­džio­ji dalis iškeldinti numatytų šeimų. Nors skubėti verčia ne tik su Lietuvos kariuo­mene savivaldybės pasirašyta sutartis, bet ir tuoj prasidėsiantys mokslo metai. Nemažai Pajūrio bendrabutyje gyvenančių šeimų turi mokyklinio amžiaus vaikų, ir rugsėjo 1-ąją jiems teks tapti kitų mokyklų mokiniais, todėl iki to laiko reikia įsikurti naujose vietose.  

Nupirko dešimt butų ir namų

Lygiai prieš tris savaites savivaldybės administracijos Tur­­to valdymo ir ekonomikos sky­riaus vedėja Reimunda Ki­be­lienė politikams tvirtino, kad visi šeimoms perkelti reikalingi būstai nupirkti, konkurso rezultatų apskundimo laikas pasibaigė ir telieka pas notarą pasirašyti pirkimo- par­davimo sutartis. 

Praėjo nemažai laiko, tačiau sutartys vis dar nepasirašytos, žmonės tebegyvena bend­rabutyje ir nerimauja, jog naujus mokslo metus jų vaikai pasitinka nežinomybėje.

„Notarinius veiksmus nu­ma­­tyta atlikti šią savaitę. Už­delsta, nes buvo šiokių tokių pa­sikeitimų, bet savaitės gale žmo­nės turėtų pradėti kraustytis“, - informavo Pajūrio seniūnė Roma Veščiūnienė. 

Turto valdymo ir ekonomi­kos skyriaus vedėja R. Ki­be­lienė politikams teigė, jog ne visų 22 būs­tų, buvusių Pajūrio profesi­nio rengimo centro bend­rabuty­je, gyventojams rei­kėjo savi­valdybės pagalbos. Dviejų būs­tų gyventojai emig­ravo, pen­ki savivaldybės būstų atsisakė, nes turėjo kur gyventi: vieni įsigijo butą Šila­lė­je, kiti paveldėjo namą, viena šeima išsikraustė pas tėvus, dar dvi – į kitas savivaldybes. 

Naujausiais duomenimis, pen­kioms šeimoms bus suteikti savivaldybės anksčiau įsigyti būstai, o dešimt te­ko nupirkti naujų. Po vieną butą nupirkta Keberkščių, Obe­ly­no, Pajūralio ir Žadeikių kaimuose, dvi šeimos bus perkeltos į Džiaugėnus, po gau­sią šeimą įsikels į namus V­ytogalo­je ir Bytlaukyje, likusios dvi apsigyvens Teneniuose esančiose sodybose.  

Pasak R. Kibelienės, būstų kaina svyravo nuo 5,5 tūkst. eurų iki 20 tūkst. Eur. Kai 

kuriuose namuose palikti net­gi baldai, indai, buities reik­menys – iš karto gali eiti ir gyventi. Iš viso bendrabučio gyventojų iškeldinimas savivaldybės biudžetui kainuos per 120 tūkst. Eur. 

„Visos šeimos jau žino, kur turės išsikraustyti, ir yra pasirašiusios sutikimus pakeisti gyvenamąją vietą“, - tarybos nariams sakė R. Kibelienė. 

Seniūnijai – mažiau rūpesčių

Didysis kraustymasis užtruko ilgiau nei buvo tikė­ta­si. Nors, pasak Pa­jūrio seniūnės R. Veš­čiūnie­nės, jau yra išsikėlusių šeimų, bet ne iš savivaldybei priklausančių socialinių būstų. 

„Ten buvo ir butus nuomojusių žmonių, jie susirado, kur gyventi ir išsikraustė“, - tikino seniūnė. 

R. Veščiūnienė pripažino, kad su daugeliu socialinių būstų gyventojų atsisveikins be skrupulų, nes seniūnijai jie kėlė begales rūpesčių. Dažną savaitgalį į bendrabutį tekdavo lėkti ir jai pačiai. 

„Tai žmonės, kurie savo gyvenimu visiškai nesirūpina. Iš­dužo langas, išvertė duris, susimušė vaikai, įkando šuo, at­sisuko varžtas, pratrūko vamz­dis – skambina vakare ir reikalauja atvažiuoti sutvar­ky­ti.

„Seniūne, greičiau atlėk! Griež­tai, įsakmiu tonu. Ir pabandyk nepaklusti, tuoj būsi apskųsta. Mes juos labai mylėjome, todėl smarkiai išlepinome“, - neslepia R. Veščiū­nie­nė. 

Seniūnės nuomone, gyvena­mosios vietos pakeitimas tiems žmonėms turėtų būti nau­­dingas.

Nemažai patirties dirbant su socialiai remtinomis šeimomis sukaupusi R. Veš­čiū­nie­nė pripažino, jog negalima net tikėtis išauklėti savimi pasirūpinti nemokančių, problemų dėl vaikų priežiūros turinčių rizikos bei stebimų šeimų. Blogiausia, kad jų gyvenimo būdas perduodamas vaikams.  

„Daug socialinių įgūdžių neturinčių, alkoholiu piktnaudžiauti linkusių žmonių vienoje vietoje nėra geras dalykas. Manau, bus protingiau, kai jie įsikurs atskirai. Ypač didelės šeimos, kurioms nupirktos sodybos kaime. Vaikai turės savo kiemą, sodelį, darže gal užsiaugins vieną kitą daržovę – vis šiokia tokia paspirtis ir, žinoma, užsiėmimas“, - viliasi seniūnė.

Pinigų nepraras

Į Pajūrio bendrabutį, kurį savivaldybė paveldėjo iš Pro­fe­sinio rengimo centro (Že­mės ūkio mokyklos), buvo sukeltos socialiai remtinos šeimos iš viso Šilalės rajono. 2015 m. rajono taryba leido savivaldybės administracijai rengti dar vieną projektą, pa­gal kurį Pajūrio bendrabutyje būtų atsiradę dar 12 socia­linių būstų. Tuo­met pa­jū­riškiai nerimavo, kad mies­telį užplūs nie­kada nedirbę, vi­suo­menės są­skai­ta įpratę gy­venti, daž­nai dar ir pa­laido elgesio as­menys. 

Pasirašius sutartį su Lie­­tu­vos ka­riuo­me­ne, nusprendusia įkurdinti Pa­jū­ryje artilerijos batalioną, savivaldybei teko atsisakyti planų vienoje vietoje apgyvendinti daug savotišką socialinę atskirtį išgyvenančių žmonių. Prieš keletą dienų Centrinė projektų valdymo agentūra informavo savivaldybę, jog neprieštaraus Šilalės valdžios norui įgyvendinti alternatyvų projektą kitoje vietoje, tad savivaldybė nepraras socialinio būsto plėt­rai skirtų 474 tūkst. Eur. 

Įgyvendinant alternatyvų projektą, savivaldybės administracija planuoja įsigyti 22 būstus, skirtus asmenims, tu­rintiems teisę į socialinio būs­to nuomą.

Tikimasi, kad pirmieji artilerijos bataliono būriai Pajū­ryje spės įsikurti iki šių metų pabaigos.  

Daiva BARTKIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Atnaujinta Penktadienis, 01 rugsėjo 2017 12:52
2016 © „Šilalės artojas“ – Šilalės rajono laikraštis. Visos teisės saugomos