Civilizacija į kaimus – prievartine tvarka

Liepos pabaigoje posėdžiavusi savivaldybės taryba pa­tvirtino Ge­riamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarky­mo infrastruktūros plėtros specialųjį planą, pagal kurį ar­ti­­miausius dešimtmečius vyks vandentvarkos tinklų įren­gi­mas kaimo vietovėse. Daugumos rajono kaimų ir kai­me­lių šiame plane nėra. Ir nors savivaldybės politikai ne­norėjo su tuo sutikti, priėmę sprendimą, ne­skuba in­for­­muoti gyventojų, kad net ir priemiestinėse teritori­jo­se ci­­vilizacijos lygis priklausys tik nuo jų pačių. Euro­pos Są­jun­­ga van­den­tvarkai skiria vis mažiau lė­šų, o savivaldybė tinklų plėtrai in­ves­ticijų neturi, todėl netrukus ga­li ateiti laikas, kai gyventojai dėl val­džios neveiklumo bus privers­ti mo­kė­ti baudas. 

Daiva BARTKIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 62