Valdiškų būstų nuomininkams – nauja lengvatų banga

Socialiai neap­gin­tų, mažas pajamas gaunančių asmenų Ši­la­­lės rajone yra la­bai daug, tačiau tik keli šimtai turi val­dišką stogą – gy­ve­na socialiniuo­se ar savivaldybės būs­tuose. Ne­seniai sa­vi­val­dy­bės taryba jiems palengvino nuo­­mos sąlygas. Nors ki­tų gyventojų at­­­žvil­­giu tai nėra teisinga, tą daryti rajono po­litikus įpareigoja vals­tybės socialinė po­litika.

Daiva BARTKIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 73