Logo
Spausdinti šį puslapį

Gamta negailestinga: keliai tapo sunkiai išvažiuojami

Gamta negailestinga: keliai tapo sunkiai išvažiuojami A.AMBROZOS nuotr.

Pa­va­sa­rė­jant ko­ne vi­si be iš­im­ties kai­mų bei gy­ven­vie­čių ke­liai „pa­si­puo­šia“ duo­bių vir­ti­nė­mis ir pro­­vė­žo­mis. Kita vertus, ne spe­cia­liai kas nors jas iš­kaps­to, o pa­ti gam­ta. Gal­būt to­dėl dau­ge­lis kas­dien to­kiais „links­mai­siais kal­ne­liais“ dar­dan­čių žmo­nių jau nie­kam nebe­si­skun­džia ir, pa­ty­liu­kais bur­no­da­mi, lau­kia pa­lan­kių orų, kuo­met  pra­va­žiuos grei­de­ris, o gal kas nors pa­pils prie­ka­bą žvy­ro. Ta­čiau kan­try­bė ir­gi tu­ri ri­bas.

Ne kar­tą dėl ne­re­mon­tuo­ja­mo bei pra­stos būk­lės ke­lio prie­kaiš­tus val­džiai reiš­kęs ved­riš­kis Graž­vy­das ir vėl yra pri­vers­tas šauk­tis pa­gal­bos. „Ši­la­lės ar­to­jui“ jis sa­kė, jog nuo Var­sė­džių į Ved­rius ve­dan­čiu ke­liu­ku da­bar ne­be­iš­si­kaps­to net spe­cia­lu­sis trans­por­tas. Bai­min­da­mie­si, kad ma­ši­nos ne­už­klimp­tų, į Ved­rius vi­są mė­ne­sį ne­va­žiuo­ja ir at­lie­kas su­ren­kan­čios UAB „Eco­ser­vi­ce“ dar­buo­to­jai.

Anot Graž­vy­do, tai, jog kon­tei­ne­riai ne­iš­ve­ža­mi bū­tent dėl pras­to ke­lio, jam pa­tvir­ti­no Tau­ra­gės re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tro Ši­la­lės sky­riaus spe­cia­lis­tas. Į klau­si­mą, ka­da šiukš­lia­ve­žė pa­sieks kai­­mą, vy­ras tei­gė at­sa­ky­mo ne­ga­vęs.

Ta­čiau be­ne pik­čiau­sia žmo­gui yra dėl to, kad ši da­bar sun­kiai įvei­kia­ma ke­lio at­kar­pa ly­giai prieš me­tus bu­vo re­mon­tuo­ta! Va­di­na­si, dar­bas at­lik­tas ne­ko­ky­biš­kai, nes, prie­šin­gu at­ve­ju, si­tu­a­­ci­ja ne­bū­tų to­kia pras­ta. To­dėl Upy­nos se­niū­ni­ja, anot Gražvydo, tik­rai tu­ri kur pa­si­reikš­ti.

Ke­liai yra ap­verk­ti­ni vi­sa­me ra­jo­ne. Il­gai ne­si­ryžusi kam nors skųs­tis, po to, kai šie­met, ban­dydama įveik­ti vie­ti­nį „da­ka­rą“, nu­laužė ma­ši­nos ašį, vie­na Ra­diš­kės kaimo gy­ven­to­ja ir­gi nu­spren­dė ne­be­ty­lė­ti. Mo­te­ris sa­kė Ra­­diš­kė­je gy­ve­nan­ti vi­są sa­vo am­žių ir ne­at­si­me­nan­ti, jog per kai­mą ei­nan­tis ke­lias ka­da nors bū­tų re­mon­tuo­tas. Nebent ret­sy­kiais juo pra­le­kia grei­de­ris, ir viskas.

„Ir da­bar ne­se­niai pra­va­žia­vo, bet vi­siems aiš­ku, kad to ne­­be­už­ten­ka. Bū­ti­na at­nau­jin­ti ke­lio dan­gą, gal ko­kio se­no as­fal­to nuo­lau­žų pa­pil­ti. Ne­be­ži­no­me, nei kur kreip­tis, nei ką da­ry­ti. Kiek­vie­ną die­ną ten­ka va­ži­nė­ti į dar­bą, to­dėl jau ne­be­lai­ko ner­vai - kiek ga­li­me ga­din­ti ma­ši­nas? Štai ma­no au­to­mo­bi­lio ašys nu­lū­žo!

Jei ke­lias ne­bus tvar­­ko­mas, grei­tai mū­sų kai­mas ga­li vi­sai iš­nyk­ti, nes, kai toks su­si­sie­ki­mas, nie­kas ne­no­ri pirk­ti lais­vų so­dy­bų. Tie­sa, jau daug me­tų esa­me mai­ti­na­mi pa­ža­dais apie re­konst­ruk­ci­ją bei as­fal­tą, ta­čiau kaž­­ko­dėl kaip nie­kas ne­vyks­ta, taip ne­vyks­ta. Gal ga­li­te pa­dė­ti su­ži­no­ti, ar yra koks pro­jek­tas ir ka­da jis pra­si­dės“, - pra­šo skai­ty­to­ja.

Vakar į redakciją paskam­bino Žadeikių gyventojas. Anot jo, apmaudu, jog kaimo, kuris lyg ir nėra visiškas užkampis, keliai taip pat palikti likimo valiai.

„Nejaugi turime važiuoti lau­kais ir pievomis? Jau nebėra kant­ry­bės kratytis duobėmis nuo Žadeikių iki Nevočių. Nuo šios gyvenvietės susisiekimas yra geras, bet kol pasiekiame asfaltą, ten­ka įveikti baisias duobes. Nė nežinome, į ką kreiptis: seniūno nėra, tai gal tegul rajono valdžia pamėgina iki mūsų atvažiuoti. Tada įsitikins, kokia padėtis yra iš tik­rųjų“, - skundėsi vyras.

De­ja, šį pa­va­sa­rį tiek Ra­diš­kės, tiek ap­lin­ki­nių kai­mų gy­ven­to­jams dar teks, dan­tis su­kan­dus, dar­dė­ti duo­bių iš­muš­tais ke­liais. Ta­čiau VĮ „Tau­ra­gės re­gio­no ke­liai“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas-vy­riau­sia­sis in­ži­nie­rius, lai­ki­nai ei­nan­tis di­rek­to­riaus pa­rei­gas Sta­sys Bū­rė guo­džia, jog ne­il­gai. „Ši­la­lės ar­to­jui“ jis sa­kė, kad iki 2017 m. vi­du­rio as­fal­tas šia­me ke­ly­je bus!

Pa­sak S.Bū­rės, ra­jo­no reikš­mės ke­ly­je Var­niai-Se­ve­rė­nai-Kal­ti­nė­nai nu­ma­to­ma at­lik­ti ka­pi­ta­li­nį re­mon­tą, įren­giant pa­leng­vin­to ti­po as­fal­tą ruo­žuo­se  nuo 18,88 km iki 20,53 km (Jau­no­da­va-Kal­ti­nė­nai) ir nuo 16,2 km iki 17,7 km (Jau­no­da­va-Ra­diš­kė). Kon­kur­są (pir­ki­mą) pla­nuo­ja­ma skelb­ti jau šį mė­ne­sį. Be to, S.Bū­rės tei­gi­mu, pa­si­ra­šius su­tar­tį su Že­mės ūkio ir Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jo­mis bei Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja, per dvi pa­grin­di­nes gy­ven­vie­tes - Ra­diš­kę ir Jau­no­da­vą - pa­leng­vin­to ti­po as­fal­tas bus įreng­tas, at­lie­kant pa­pras­tą, o ne ka­pi­ta­li­nį re­konst­ra­vi­mą. Pir­ki­mą šiems dar­bams at­lik­ti taip pat ža­da­ma skelb­ti šį va­sa­rį.

„Tai­gi per 2016 me­tus ir apie 2017-ųjų vi­du­rį atsiras as­fal­tas nuo Jau­no­da­vos gy­ven­vie­tės pra­džios iki Kal­ti­nė­nų“, - ža­da Tau­ra­gės re­gio­no ke­lių va­do­vas.

O štai žadeikiškiams naujienos - ne tokios geros. Pasak S.Būrės, nors projektai keliams Žadeikiai-Nevočiai ir Žadeikiai-Kvėdarna tvarkyti yra seniausiai parengti, kada darbai bus pradėti - vienas Dievas težino.

„Direkcijos pirkinių plane šių projektų kol kas nemačiau. Kai bus pinigų - tada. Šiemet vargu ar pavyks pradėti, nebent antrame pus­metyje atsirastų lėšų. Kada bus ta pradžia, tikrai neaišku“, - konkrečių pažadų nežarstė S.Būrė.

Nors Žadeikių seniūnijos gy­ventojai ir vėl liko it musę kandę, anot S.Būrės, 2016-ieji kelių remonto atžvilgiu tik­rai nebus prasti: žadama rekonstruoti Balsių kelią, ka­pitalinio remonto sulauks at­karpa Kvėdarna-Švėkšna, bus asfaltuojamos kaimo gy­venvietės, vykdomi eismo sau­gumo projektai.

 

Atnaujinta Antradienis, 01 kovo 2016 13:53
2016 © „Šilalės artojas“ – Šilalės rajono laikraštis. Visos teisės saugomos