Logo
Spausdinti šį puslapį

Globėjų, įtėvių mokymai – nuo šiol ir mūsų rajone

Šilalės savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus apskaitoje šiuo metu yra 122 globojami (rūpinami) vaikai, likę be tėvų globos: 62 - šeimoje ir 60 - institucijoje. Dar 28 vaikams nustatyta laikinoji globa tėvų prašymu. Kiekvienas, pasiryžęs globoti mažylius, privalo išklausyti specialius kursus. Mokymai yra privalomi visiems, išskyrus artimus giminaičius - senelius, brolius, seseris. Tačiau ir jie gali būti nukreipti mokytis, o sprendžia tai Vaiko teisių apsaugos skyrius.

Lietuvos Respublikos Sei­mas praėjusių metų pabaigoje priėmė LR Socialinių paslaugų įstatymo 18 straipsnio papildymą, kuriame sakoma, kad vaikus globojančiai šeimai, globėjams (rūpintojams)įtėviams ar besirengian­tiems jais tapti asmenims kiekvienoje savivaldybėje nuolat tei­kiama atestuotų socialinių darbuotojų bei kitų specialistų pagalba, užtikrinanti jų prižiūrimų, globojamų (rūpi­namų) ar įvaikintų vaikų visapusį vystymąsi ir ugdymą.

„Ne vienerius metus Vaiko teisių apsaugos skyrius, ruošdamas globėjus (rūpintojus), įtėvius, bendradarbiavo su Gargž­dų socialinių paslaugų centro atestuotais socialiniais darbuotojais – globėjų (įtė­vių) mokymo bei konsultavimo (GIMK) specialistais. Manau, jog ne tik mūsų skyriaus darbuotojai gali džiaugtis gražiu bendradarbiavimu, bet ir šeimos, lankiusios šiuos kursus, pritars, kad gautos žinios padeda, kai prisieina spręsti iškilusias vaikų auklėjimo, priežiūros ar paauglystės problemas. Šiais metais savivaldybės admi­nist­racija nebepratęsė bend­radarbiavimo sutarties su minėtu centru, kadangi nuo kovo tokias paslaugas teikia Šilalės rajono socialinių paslaugų namai. Juose dirba atestuotos socialinės darbuoto­jos – GIMK specia­listės Birutė Gudauskaitė–Girčė ir Donata Nausėdaitė.

Šios specialistės, bendradar­biaudamos su Vaiko teisių ap­­saugos skyriumi, atrinks globėjus (rūpintojus), įvaikintojus, organizuos mokymus, konsultuos globėjus (rūpintojus), įtėvius, esant kri­ziniams atvejams jų šeimose, organizuos savitarpio pagalbos grupes, rengs išvadas Vai­ko teisių apsaugos skyriui dėl asmenų tinkamumo būti globėjais (rūpintojais) ar įtėviais, teiks globos (rūpybos), įvaikinimo viešinimo paslaugas“, - sako savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Birutė Sragauskienė.

Anot jos, svarbus GIMK mokymų dėsnis - viską pradėti nuo savęs. Tad ketinantieji globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaikus kartu su atestuotais socialiniais darbuotojais turėtų įvertinti savo žinias bei gebėjimus. Juk labai svarbu galutinį sprendimą priimti laiku ir teisingai.

„Visas GIMK programos kur­sas būsimiesiems globėjams ir įtė­viams trunka apie tris, išimtiniais atvejais (pa­vyzdžiui, trūksta in­for­macijos išvadai pa­rengti, rengiami papil­domi susitikimai su šei­ma) – maždaug keturis mėnesius. Mokymų me­tu organizuojamos individualios konsultacijos bei apsilankymai globėjų (rūpintojų) ar įvaikintojų namuose, mo­kymų dalyviai taip pat atlieka namų darbus, kuriuos vėliau aptaria ir analizuoja kartu su grupės vadovais individualių ar grupinių užsiėmimų me­tu“, - teigia B.Sragauskienė.

Socialinės darbuotojos tikisi, kad globėjų (rūpintojų) ir įtėvių rengimo programa leis pažvelgti į vaiką giliau, šiek tiek kitomis akimis pamatyti jo pasaulį, poreikius bei patirtį, o visuomenės požiūris į mažuosius mūsų piliečius, į įvaikinimą ir globą taps brandesnis bei atsakingesnis.

Vaiko teisių apsaugos skyrius, jo vedėjos tvirtinimu, yra dėkingas visiems, kurie apsisprendė ir ryžosi įvaikinti arba globoti tėvų paliktus ar kitaip jų netekusius vaikus.

Socialinių paslaugų namuose dirbančioms socialinėms darbuotojoms Vaiko teisių ap­saugos skyrius jau yra pateikęs penkių šeimų, norinčių priimti mažylius įvaikinti, dokumentus, tad jos netrukus turėtų sulaukti kvietimo į prasidedančius mokymus.

„Visus, neabejingus vai­kų troš­kimui turė­ti šei­mą, prašome kreip­tis į Vaiko teisių ap­sau­gos skyrių. Spe­cia­lis­tai infor­muos apie rei­kiamus pa­teikti do­kumen­tus bei nu­kreips į ar­timiau­siu lai­ku vyk­siančius mokymus Šila­lės socia­linių paslaugų namuose (Vy­tauto Di­džiojo g. 17 A, Šilalė, II aukštas, 203 kab., tel. (8-449) 7-00-24, el.p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.)“, - kvie­čia savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja B.Sra­gauskienė.

Eugenija BUDRIENĖ

gudauskaitenausedaitesragauskiene

Atnaujinta Pirmadienis, 25 balandžio 2016 11:01
2016 © „Šilalės artojas“ – Šilalės rajono laikraštis. Visos teisės saugomos