„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Katarakta – akių liga, progresuojanti iki aklumo

Katarakta gali užklupti bet kurį iš mūsų, tačiau daž­niausiai ji iš­sivysto vyresnio amžiaus žmonėms dėl se­natvinių akies lę­šiu­ko pokyčių. Kokie kataraktos simptomai, kada reikia kreiptis į gy­dytoją, kokie yra šios ligos gydymo metodai?

Katarakta – akių liga, išsi­vys­tanti dėl lęšiuko skaidrumo su­mažėjimo, drums­čių for­ma­vi­mosi. Tai viena iš ypač spar­čiai plintančių akių ligų, ku­ri daž­niausiai užklumpa vy­res­nio am­žiaus žmones.

Katarakta pirminėse stadijo­se pasi­reiškia susilpnėjusiu re­gėjimu. Žmo­gus mato ne­ryš­­kiai, tarsi pro nešvarų stik­lą, vaizdai atrodo susilieję, drumz­­lini, išsikraipo spalvos, dingsta kont­rastinis maty­mas. Kad ir kokius aki­nius užsidėtų, ma­ty­mas nepagerėja. Kar­tais daik­tai dvigubinasi ar būna ma­tomi gelsvame fone. Ligai prog­­resuojant, rūkas akyse di­­dė­ja, darosi sunku skaityti, vai­ruoti automobilį ar užsiimti ki­­ta veikla. Tuomet būtina kreip­tis į specialistą.

Vienintelis kataraktos gydy­mo būdas – operacija, sudrums­tėjusį lęšiuką pakeičiant dirbtiniu. Naudojant šiuo­lai­kiš­ką mikrochirurginę įrangą – fako­emulsifikatorių, akyje pro 2–3 mm dydžio pjūvį išsiurbiamas sudrumstėjęs lęšiukas ir vietoje jo implantuojamas dirbtinis. Daugeliu atvejų kataraktos operacijos atliekamos, taikant vietinį nuskausminimą, be bendrosios anestezijos. To­dėl operacijos metu žmogus išlieka sąmoningas, tačiau visiškai nejaučia skaus­mo. Operacija dažniausiai trun­ka apie 30 min., po jos stacionaraus gydymo nereikia, pacientai gali vykti namo.

Pastebėjus pirmuosius ligos požymius, reikėtų nedelsiant pasikon­sultuoti su gydytoju. Dažnai žmonės, mano, kad operaciją galima atidėti, bet tai yra klaidingas mąstymas. Per ilgai laukiant, liga progresuoja, ir išsivysto vadina­moji perbrendusi katarakta, kuri gali nulemti antrinės glaukomos ar akies skausmų pasireiškimą. Tokiais atvejais operacija būna techniškai sudėtinga, padidėja pooperacinių komp­likacijų rizika, regėjimas atgaunamas per ilgesnį laikotarpį. Jei­gu dėl antrinės glau­komos ner­vas žūsta, regėjimo susigrąžinti nebeįmanoma.

„Akių chirurgijos centre“ operacijas at­lieka aukščiausios kvalifikacijos gydytojai Saulius Ačas ir Algirdas Šid­laus­kas, sukaupę ilgametės patirties. Jei vargina katarakta, patikėkite savo re­gos problemas šios srities profesionalams. 

Visus, kuriems diagnozuota kata­rakta ir reikia atlikti operaciją, kvie­čiame į „Akių chirurgijos centrą“, esantį Savanorių pr. 66, Kaune. Registruokitės tel. (8-37) 75-08-05. 

www.akiuchirurgija.lt