„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Pasiskiepydami saugome savo ir aplinkinių sveikatą

Koronaviruso pandemija yra didžiulio masto pasaulinė krizė, paliekanti skaudžius pa­darinius ir turinti milžinišką neigiamą poveikį ne tik žmogaus sveikatai, bet ir socialiniam bei ekonominiam gyvenimui. Norint greičiau grįžti į įprastą rutiną ir apka­binti seniai matytą artimą žmogų, yra būtinas visuotinis imunitetas, o jį įmanoma suformuoti tik skiepijantis. 

Apie koronaviruso vakci­na­cijos svarbą, ištirtą skie­pų efektyvumą bei de­zin­for­ma­ci­ją kalba Santaros klinikų di­rektorius medicinai, gydytojas hematologas Valdas Pe­če­liūnas. Taip pat aktoriaus Mariaus Jampolskio žmona Rena­ta Jampolskė dalijasi savo šei­mos skiepijimosi patirtimi bei pasakoja, kodėl planuoja skie­pytis ir nuo koronaviruso. 

Saugumas ir efektyvumas

Pasaulis jau neteko daugiau nei 2 milijonų žmonių, o korona­viruso atvejų užregistruota jau per 96 mln. Kad ir kiek pas­tangų bei jėgų būtų įdėta į ko­vą su šiuo virusu, jis negailes­tingai pasiglemžia gyvybes ir ga­li sukelti sunkių ligų su dar ne­žinomomis ilgalaikėmis pa­sek­mė­mis bet kokio amžiaus žmo­nėms. 

Norint apsaugoti visuomenės sveikatą, patvirtintos saugios bei veiksmingos vakcinos, suke­lian­čios imuninį organizmo atsaką į koronavirusą. Visų pirma svarbiausia jomis pasiskiepyti ne tik sveikatos priežiūros specia­lis­tams, bet ir pagyvenusiems bei lėtinių ligų turintiems žmo­nėms, kad apsisaugotų pati pa­žei­džiamiausia grupė. 

Kaip teigia V. Pečeliūnas, kai kalbama apie bet kokius vaistus, o tarp jų – ir vakcinas, visuomet yra įrodymais pagrįstos informacijos apie jų saugumą bei efektyvumą. Jeigu vaisto efektyvumas viršija jo galimą sukel­ti žalą – šalutinius poveikius, atitinkamos institucijos priima sprendimą dėl šio vaisto vartojimo ir jį užregistruoja. Europoje tokia institucija yra Europos vais­tų agentūra, atitinkamai visose Eu­ropos šalyse veikia Vaistų kont­rolės agentūros, o Lietuvoje – Vals­tybinė vaistų kontrolės tarnyba. 

Vakcinos nuo koronaviruso

Vakcina „Comirnaty“ padeda ap­saugoti nuo koronavirusinės in­fekcijos asmenis, vyresnius nei 16 metų, o vakcina „Moderna“ skir­ta vyresniems nei 18 m. Abie­jų šių vakcinų ištirtas efek­ty­vu­mas yra 95 proc., o pa­si­reiš­kian­tys šalutiniai reiš­ki­niai – įpras­ti: nedidelis skausmas ar patini­mas vakcinacijos vietoje, taip pat galimas nuovargis, raumenų skausmas ar karščiavimas, kuris gali būti pakankamai aukštas, bet paprastai netrunka ilgiau nei vie­ną dieną. 

V. Pečeliūnas pabrėžia, jog esminis klausimas turėtų būti, ko­kią žalą daro pats koronavirusas.

„Kaip žinome, Lietuva dėl šio dalyko yra tarp pirmaujančių pa­saulyje – tūkstančiai mirusių žmo­nių, dešimtys miršta kiek­vie­ną dieną. Vakcinavimas net 95 proc. gali sumažinti šios ligos paplitimą, todėl pasekmių būtų gerokai ma­žiau. O jeigu pasiskiepys apie 70 proc. visos populiacijos, koronaviruso plitimas bus sustabdytas, nes netgi ir tie žmonės, kurie yra juo už­sikrėtę, neužkrės kitų, turinčių vakcinacijos būdu suformuotą imu­nitetą“, – tvirtina gydytojas. 

Mokslu pagrįsta informacija

Deja, melagingos ir klaidingos informacijos, susijusios su koronavirusu bei vakcinacija nuo jo, yra labai daug, todėl itin svarbu, kad visa informacija būtų gau­na­ma tik iš patikimų šaltinių, tokių kaip oficialus Lietuvos Res­publikos svei­katos apsaugos mi­nisterijos puslapis (www.sam.lrv.lt), oficia­lus Lietuvos Respublikos Vy­riau­sybės skelbiamos informacijos šal­tinis „Korona Stop“ (www.koronastop.lrv.lt) ar kitos oficialios Eu­ropos Sąjungos bei Pasaulio svei­katos organizacijos interneto svetainės. 

Gydytojas V. Pečeliūnas tei­gia savo aplinkoje retai susidu­riantis su dezinformacija dėl koronaviruso vakcinacijos, tačiau būna tokių pacientų klausimų ar atvejų, kurie labai nustebina.

„Neseniai socialiniuose tink­luo­se buvo išplitęs fotomontažas, kuriame vaizduojama populia­raus naujienų portalo skelbiama žinia, jog po koronaviruso vakcinacijos mirė jauna mergina. Aš tai pa­va­dinčiau piktybine nusikalstama veikla, kai stengiamasi diskredituoti vakcinaciją“, – sako medikas.

Be to, neretai platinama jokių sąsajų su realybe neturinti informacija, jog koronaviruso vakcinacija daro neigiamą poveikį vai­singumui ar sukelia kitų il­ga­laikių sveikatos sutrikimų. 

„Remiuosi tik mokslu pa­grįs­tais duomenimis, kurių prieina­mumas yra labai platus ir bet kuris žmogus tą informaciją pa­norėjęs gali rasti. Tačiau problema ta, jog ne visi to nori, ki­ti verčiau linkę įsiklausyti į ne­būtus da­ly­kus ir sąmokslo teorijas“, – tei­gia V. Pečeliūnas. 

„Nebijome ir planuojame skiepytis“

Aktoriaus M. Jampolskio žmona Renata sako, jog abu su vyru supranta vakcinacijos svarbą ir reikšmę, todėl niekada nekėlė jokios diskusijos apie tai, ar apskritai verta skiepytis: „Aiškiai suprantame bei pasitikime moksliniais tyrimais paremta informacija, juk ne veltui praeityje buvusios baisios ligos dingo“. 

Taip pat ir savo dukrą jie skiepijo visais rekomenduojamais skiepais, o papildomai – dar ir nuo meningokokinės ir roto infekcijos. Nors ir po trečiojo me­ningokokinės infekcijos skiepo dukrai buvo šiek tiek pakilu­si temperatūra, tai nė kiek ne­iš­gąsdino tėvų, nes jokių kitų ša­lutinių vakcinacijos poveikių nebuvo. 

Be to, R. Jampolskė pažymi, kad planuoja skiepytis ir nuo koronaviruso: „Norime kuo grei­čiau grįžti į įprasto gyvenimo vėžes ir susitikti su artimaisiais bei draugais, todėl nebijome ir planuojame skiepytis nuo naujojo viruso, jog galėtume šiuos norus įgyvendinti ir apsaugoti ne tik save, bet ir aplinkinius“.